В КАРИУ ПРОШЛА ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМУ «ЕЛ БОЛАМЫН ДЕСЕҢ БЕСІГІҢДІ ТҮЗЕ».|KARAGANDA INDUSTRIAL UNIVERSITY HOSTED AN ONLINE CONFERENCE ON THE TOPIC «BECOME A COUNTRY IF YOU ARE NOT A CRADLE»|ҚАРАҒАНДЫ ИНДУСТРИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІНДЕ «ЕЛ БОЛАМЫН ДЕСЕҢ БЕСІГІҢДІ ТҮЗЕ»ТАҚЫРЫБЫНДА ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ ӨТТІ

 

[kk]

Бұл конференция Қарағанды облысының Достық үйі, Қарағанды индустриялық университетінің Қазақстан халқы Ассамблеясы кафедрасы және тәрбие жұмысы және жастар саясаты департаментінің бірігуімен ұйымдастырылды.
Онлайн конференцяның спикері ретінде Қарағанды облысы ҚХА Аналар кеңесінің мүшесі, көпбалалы ана Каникар Алтын сөз сөйледі.
Кездесудің басты мақсаты Отбасы институтын қалыптастыру, Отбасындағы қарым-қатынас және әке-ана міндетінің маңыздылығын түйсінуге мүмкіндік жасау. Әке-аналардың «татулық» түсінігіне деген көзқарастарын анықтау, жағымды эмоционалды күйді қалыптастыру, нығайту, дамыту.Студенттердің бойына ізгілік ұялату, қамкөңіл жандарға қамқорлық жасау, бауырмалдыққа тәрбиелеу. Халықтың ғасырлар бойы іріктеп, жинақтап алған озық тәжірибесін, дүниетанымын, өмірге деген көзқарасын бойына сіңдіру, соған сай мінез-құлқын қалыптастыру.

Конференция барысында Алтын ханым қойылған сұрақтарға тұщымды жауап беріп, студенттерге пайдалы кеңестерін айтып, жылы лебізің білдірді.

[/kk] [ru]

Конференция была организована совместно с Карагандинским областным Домом дружбы, кафедрой Ассамблеи народа Казахстана и департаментом воспитательной работы и молодежной политики Карагандинского индустриального университета.
Спикером онлайн конференции выступила член Совета матерей АНК Карагандинской области, многодетная мать Каникар Алтын.
Главная цель встречи – формирование института семьи, создание условий для взаимодействия в семье и осознания важности родительских обязанностей. Выявление отношения родителей к понятию «мир», формирование, укрепление, развитие положительного эмоционального состояния.Воспитывать у студентов доброжелательность, заботливость, отзывчивость. Привитие передового опыта, мировоззрения, отношения к жизни.
В ходе конференции Алтын дала исчерпывающие ответы на поставленные вопросы, а также дала полезные советы студентам и выразила свои теплые пожелания. овоззрения, отношения к жизни.
В ходе конференции Алтын дала исчерпывающие ответы на поставленные вопросы, а также дала полезные советы студентам и выразила свои теплые пожелания.

[/ru] [en]

This conference was organized jointly with the Karaganda Regional House of Friendship, the Department of the Assembly of People of Kazakhstan and the Department of Educational Work and Youth Policy of the Karaganda Industrial University.
The speaker of the online conference was a member of the Council of Mothers of the APK of the Karaganda region, a mother of many children Kanikar Altyn.
The main purpose of the meeting is the formation of the institution of the family, the creation of conditions for interaction in the family and awareness of the importance of parental responsibilities. Identification of parents’ attitude to the concept of «peace», formation, strengthening, development of a positive emotional state.
To educate students in benevolence, caring, responsiveness. Instilling best practices, worldview, attitude to life.
During the conference, Altyn gave exhaustive answers to the questions posed, as well as gave useful advice to students and expressed her warm wishes.

[/en]
Просмотров: 1  108