С 4 по 15 октября в спортивном корпусе КарИУ прошла традиционная спартакиада «первокурсник-2021».|From October 4 to October 15 , a traditional ceremony was held in the KarIU sports building|4-15 қазан аралығында ҚарИУ спорт корпусында «Бірінші курс студенті-2021» дәстүрлі спартакиадасы болып өтті.

 

[kk]

Спартакиада спорттың 9 түрін қамтыды . Екі апта ішінде бірінші курс студенттері кімнің мықты екенін анықтады.Спартакиадаға төрт команда қатысты: Металлургия және машина жасау факультеті,
Энергетика, көлік және басқару жүйелері факультеті, Экономика және құрылыс факультеті,
Техника-экономикалық колледжінің командасы.

Соңғы күні спорттық-ойын-сауық эстафетасы өте жоғары эмоционалды деңгейде өтті.
Жарыстың барлық күндерінің қорытындысы бойынша орындар келесідей бөлінді:
🥇1 орын-Энергетика, көлік және басқару жүйелері факультеті
🥈2 орын- Металлургия және машина жасау факультеті
🥉3 орын- Техника-экономикалық колледжі
Жеке жарыстарда бірінші орын алды :
🏓Үстел теннисі-Байсеитов Жеңіс
♟Шахмат-Абдукадыр Сабыржан
♟Дойбы-Байсеитов Жеңіс
♟Дойбы қыздар-Қыдыр Назерке
🔴Тоғыз-құмалақ-Қыдыр Назерке.
Үздік студенттер қалалық және облыстық жарыстарға қатысу үшін университет құрамасына енгізілді.

[/kk] [ru]

Спартакиада Первокурсник -21. Спартакиада проходила по 9 видам спорта . В течении двух недель первокурсники выясняли кто сильнее. Участвовало четыре команды:
Факультет металлургии и машиностроения,
Факультет энергетики, транспорта и систем управления,
Факультет экономики и строительства и команда Технико-экономического колледжа.

В последний день проходила спортивно-развлекательная эстафета , которая прошла в очень высоком эмоционально уровне.
По итогам всех дней соревнований места распределились следующим образом:
🥇1 место- ФЭТиСУ
🥈2 место- ФМиМ
🥉3 место- ТЭК
В личных соревнованиях первые места заняли :
🏓Настольный теннис- Байсеитов Женис ст.гр МЦМ-21 к
♟Шахматы –Абдукадыр Сабыржан ст .гр. ПИ-21 к
♟Шашки – Байсеитов Женис ст.гр МЦМ -21к
♟Шашки девушки – Кыдыр Назерке ст. гр. ПИ-21 к
🔴Тогыз-кумалак – Кыдыр Назерке ст. гр. Пи-21 к.
Лучшие студенты были включены в сборную университета для участия в городских и областных соревнованиях.

[/ru] [en]

The Spartakiad Freshman -2021. The Spartakiad was held in 9 sports. Within two weeks, the freshmen found out who was stronger. Four teams participated:
Faculty of Metallurgy and Mechanical Engineering,
Faculty of Energy, Transport and Control Systems,
Faculty of Economics and Construction and the Technical and Economic College team.

On the last day there was a sports and entertainment relay race, which was held at a very high emotional level.
According to the results of all days of the competition , the places were distributed as follows:
🥇 1st place- Faculty of Energy, Transport and Control Systems,
🥈 2nd place – Faculty of Metallurgy and Mechanical Engineering,
🥉 3rd place- Technical and Economic College
In individual competitions , the first places were taken :
🏓Table tennis- Bayseitov Zhenis
♟️Chess -Abdukadyr Sabyrzhan
♟️Checkers – Bayseitov Zhenis
♟️Checkers girls – Kydyr Nazerke
🔴Togyz-kumalak – Kydyr Nazerke
The best students were included in the university team to participate in city and regional competitions.

[/en]
Просмотров: 1  037