Духовное согласие – путь к единству народа.|Spiritual harmony is the way to the unity of the people.|Рухани келісім – халық бірілігіне бастар жол.

 

 

[kk]

Рухани келісім – халық бірілігіне бастар жол.
1992 жылы еліміздің сол кездегі астанасы Алматы қаласында рухани келісімнің алғашқы әлемдік конгресі өткен. Осы конгреске қатысушылар қазанның 18-ін рухани келісім күні – қақтығыстар мен жанжалдарға тоқтам салу, татулық іздеу, жақыныңа қайырымдылық және көмек көрсету күні деп жариялау туралы манифесті қабылданған болатын.
Сол уақыттан бері бұл күнді ерекше атап өтудегі мақсат – еліміздегі 17 конфессия мен 130-дан астам ұлт өкілдіренің басын біріктіру, тұрақтылық пен тыныштық орнату.

Рухани келісім – біздің ұлттымызға тән үлкенді сыйлау, отбасына құр¬мет, балаларға қамқорлық, қонақжайлылық, татулық, достық, ауызбіршілік тәрізді ізгі ортақ құндылықтарды берік орнықтырды. Халқымыздың татулығы мен бірлігі – еліміздің өркендеп, алға басуына үлкен себеп. Осы байлығымызды қадірлей білу, оны жас ұрпақтың жүрегіне ұялату – еліміздің жарқын болашағының кепілі болмақ.

Біздің университеттің студенттері тәрбие жұмысы және жастар саясаты департаменті, «Қазақстан халқы Ассамблеясы» кафедрасы және Теміртау қаласының Конфессияаралық қатынастарды талдау орталығымен бірлесіп рухани келісім күніне орай ұйымдастырылған акцияға белсеңді түрде қатысты.
Айта кету керек, біздің университеттің студенттері ешкімді ұлттық белгілері бойынша бөлмейді, әр ұлт пен ұлттың тілін, әдет-ғұрпын, мәдениетін құрметтейді.
Біздің студенттер достықты, бейбітшілік пен бірлікті қолдайды!

[/kk] [en]

Spiritual harmony is the way to the unity of the people.

In 1992 , the first World Congress of spiritual accord was held in Almaty . The participants of this congress adopted a manifesto declaring October 18 as the Day of Spiritual Harmony – the day of ending conflicts, seeking peace, charity and helping one’s neighbor.
Since then, the purpose of celebrating this day is to unite representatives of 17 faiths and more than 130 nationalities, to create stability and tranquility.
Spiritual harmony has firmly consolidated the common values inherent in our nation: respect for elders, respect for family, care for children, hospitality, peace, friendship, cohesion. The peace and unity of our people is a great reason for the prosperity and progress of our country. To appreciate this wealth, to invest it in the hearts of the younger generation is the key to a bright future for our country.
Students of our university together with the Department of Educational Work and Youth Policy, the Department of the Assembly of the People of Kazakhstan and the Center for Analysis of Interfaith Relations of Temirtau took an active part in the action dedicated to the Day of Spiritual Harmony.
It is worth noting that the students of our university do not divide anyone by nationality, respect the language, customs and culture of each nation.
Our students are for friendship, peace and unity!

[/en] [ru]

Духовное согласие – путь к единству народа.

В 1992 году в городе Алматы состоялся первый мировой конгресс духовного согласия . Участники этого конгресса приняли манифест об объявлении 18 октября Днем духовного согласия – днем прекращения конфликтов, поиска мира, благотворительности и помощи ближнему.
С тех пор цель празднования этого дня – объединить представителей 17 конфессий и более 130 национальностей, создать стабильность и спокойствие.

Духовное согласие прочно закрепило общие ценности, присущие нашей нации: уважение к старшим, уважение к семье, забота о детях, гостеприимство, мир, дружба, сплоченность. Мир и единство нашего народа-большой повод для процветания и прогресса нашей страны. Ценить это богатство, вкладывать его в сердца подрастающего поколения – залог светлого будущего нашей страны.

Студенты нашего университета совместно с департаментом воспитательной работы и молодежной политики, кафедрой «Ассамблея народа Казахстана» и Центром анализа межконфессиональных отношений города Темиртау приняли активное участие в акции, посвященный Дню духовного согласия.
Стоит отметить, что студенты нашего университета никого не разделяют по национальному признаку, уважают язык, обычаи и культуру каждой нации.
Наши студенты за дружбу, мир и единство!

[/ru]

 


Просмотров: 2  051