С 10 по 13 октября 2021 года на базе НАО «Торайгыров университет» в городе Павлодар состоялся казахстанско-американский семинар-тренинг «Интернационализация высшего образования: эффективное партнерство вузов Казахстана и США».|From October 10 to 13, 2021, a Kazakh-American training seminar «Internationalization of higher education: effective partnership of universities of Kazakhstan and the USA» was held on the basis of the NAO «Toraigyrov University» in Pavlodar.|2021 жылғы 10-13 қазан аралығында Павлодар қаласында «Торайғыров университеті» КЕАҚ базасында «жоғары білімді интернационалдандыру: Қазақстан мен АҚШ жоғары оқу орындарының тиімді серіктестігі» атты Қазақстан-американдық семинар-тренинг өтті.

 

 

[kk]

2021 жылғы 10-13 қазан аралығында Павлодар қаласында «Торайғыров университеті» КЕАҚ базасында «жоғары білімді интернационалдандыру: Қазақстан мен АҚШ жоғары оқу орындарының тиімді серіктестігі» атты Қазақстан-американдық семинар-тренинг өтті. Семинарға Қазақстан бойынша 20-дан астам университет өкілдері, соның ішінде «Қарағанды индустриялық университеті» КЕАҚ ғылым және инновациялар департаментінің өкілі Дилара Ережепова қатысты. Семинар-тренинг АҚШ пен ҚР-дағы жоғары білім беруді интернационалдандыру үрдістерін, әріптестікті іске асыру стратегияларын зерделеуге, коммуникация дағдыларын қалыптастыруға және АҚШ-тағы серіктестермен ынтымақтастық тәжірибесін зерделеуге бағытталған. Спикерлер қатарында Қазақстандағы АҚШ Елшілігінің мәдениет және білім жөніндегі атташесі Эмбер Ора, ҚР БҒМ Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаменті директорының орынбасары Бану Нарбекова, Торайғыров университетінің ректоры Еркін Садықов сөз сөйледі. Семинар барысында Колорадо және Тынық мұхиты университетінің сарапшылары Сьюзан Стюарт пен Рональд Уайли екі немесе одан да көп мәдениеттердің өзара әрекеттестігі кезінде туындайтын мәселелерді шешуге және мүмкіндіктерді барынша пайдалануға бағытталған «диалог мәдениеті» тренингін өткізді. Бұдан басқа, «серіктестік туралы ұсыныстарды іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспары» тренингі өткізілді, сондай-ақ АҚШ үкіметі қаржыландыратын алмасу бағдарламалары ұсынылды.

[/kk] [ru]

С 10 по 13 октября 2021 года на базе НАО «Торайгыров университет» в городе Павлодар состоялся казахстанско-американский семинар-тренинг «Интернационализация высшего образования: эффективное партнерство вузов Казахстана и США». В семинаре участвовали более 20 представителей университетов по всему Казахстану, в том числе представитель департамента науки и инноваций НАО «Карагандинский индустриальный университет» Дилара Ережепова. Семинар-тренинг был направлен на изучение тенденций в интернационализации высшего образования в США и РК, стратегий реализации партнерства, формирование навыков коммуникации и на изучение опыта сотрудничества с партнерами в США. В числе спикеров выступили атташе по культуре и образованию Посольства США в Казахстане Эмбер Ора, заместитель директора Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Бану Нарбекова, ректор Торайгыров университета Еркин Садыков. Во время семинара эксперты из Колорадо и Тихоокеанского университета Сьюзан Стюарт и Рональд Уайли провели тренинг «Культура диалога», направленный на решение проблем и максимальное использование возможностей, возникающих при взаимодействии двух или более культур. Кроме того, был проведен тренинг «План действий по реализации предложений о партнерстве», а также были представлены программы обмена, финансируемые правительством США.

[/ru] [en]

From October 10 to 13, 2021, a Kazakh-American training seminar «Internationalization of higher education: effective partnership of universities of Kazakhstan and the USA» was held on the basis of the NAO «Toraigyrov University» in Pavlodar. The seminar was attended by more than 20 representatives of universities across Kazakhstan, including a representative of the Department of Science and Innovation of the Non-profit limited company «Karaganda Industrial University» Dilara Yerezhepova. The training seminar was aimed at studying trends in the intern ationalization of higher education in the USA and Kazakhstan, partnership implementation strategies, the formation of communication skills and the study of the experience of cooperation with partners in the USA. Among the speakers were the Attache for Culture and Education of the US Embassy in Kazakhstan Amber Ora, Deputy Director of the Department of Higher and Postgraduate Education of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan Banu Narbekova, Rector of Toraigyrov University Yerkin Sadykov. During the seminar, experts from Colorado and Pacific University Susan Stewart and Ronald Wiley conducted a training «Culture of Dialogue» aimed at solving problems and maximizing the opportunities arising from the interaction of two or more cultures. In addition, the training «Action Plan for the implementation of Partnership proposals» was held, and exchange programs funded by the USA government were presented.

[/en]


Просмотров: 368