Слет студенческих клубов «Саналы ұрпақ»|Meeting of student clubs «Sanaly urpak»|«Саналы ұрпақ» студенттік клубтарының слеті

 [kk]

Бүгін біздің университет студенттері үшін «Саналы ұрпақ» студенттік клубтарының слеті ұйымдастырылды. Модератор ретінде Қарағанды индустриялық университетінің  Әдеп жөніндегі уәкілі Галина Александровна Сивякова сөз сөйледі.

Галина Александровна бұл слеттің басты мақсаты – Университет қабырғасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл проблемасының шешімін табу және назар аудару екенін атап өтті. Ол сондай-ақ университетте Студенттерді рухани-адамгершілік және азаматтық-патриоттық тәрбиелеуге, студенттердің бойында саяси-құқықтық білімді, сыбайлас жемқорлыққа қарсы сананы және студенттік ортада сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға бағытталған шаралардың іске асырылуы туралы айтып берді.

Іс-шараға қатысушылар белсенді түрде сұрақтар қойып, ЖОО шеңберінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша жұмысты қалай жақсартуға болады және ақпаратты университеттің барлық студенттеріне қалай дұрыс және тиімді жеткізу туралы ұсыныстар жасады.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өткізілетін іс-шаралардың шынайылығын, маңыздылығын көрсетіп, біздің қоғамымыздың сыбайлас жемқорлыққа қарсы сананың дамып, нығайып келе жатқанын айғақтайтынын атап өту маңызды.

[/kk] [ru]

Сегодня была организована Слет студенческих клубов «Саналы ұрпақ» для студентов нашего университета. Модератором выступила Сивякова Галина Александровна – уполномоченная по этике КарИУ «Об антикоррупционной деятельности КарИУ».

Галина Александровна отметила, что главная цель этого слета- обратить внимание и найти решение проблемы противодействия коррупции в стенах университета.Она также рассказала о реализации в университете мер, направленных на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание студентов,  формирование у студентов политико-правовых знаний, антикоррупционного сознания и антикоррупционной культуры в студенческой среде.

Участники мероприятии активно задавали вопросы и выступали с предложениями, каким образом можно улучшить работу по противодействию коррупции в рамках вуза и как правильнее и эффективнее донести информацию до всех студентов университета.

Важно отметить, что проводимые мероприятия по вопросам противодействия коррупции показывают действительность, значимость и свидетельствуют о том, что антикоррупционное сознание нашего общества развивается и укрепляется.

[/ru] [en]

Today a meeting of student clubs «Sanaly Urpak» was organized for students of our university. The moderator was Galina Sivyakova, the Ethics Commissioner of the KarIU «On the anti–corruption activities of the KarIU».

Galina Alexandrovna noted that the main purpose of this meeting is to pay attention and find a solution to the problem of combating corruption within the walls of the university.She also spoke about the implementation of measures at the university aimed at the spiritual, moral and civil-patriotic education of students, the formation of students’ political and legal knowledge, anti-corruption consciousness and anti-corruption culture in the student environment.

The participants of the event actively asked questions and made suggestions on how to improve the work on combating corruption within the university and how to correctly and effectively convey information to all university students.

It is important to note that the ongoing anti-corruption measures show the reality, significance and indicate that the anti-corruption consciousness of our society is developing and strengthening.

[/en]

             


Просмотров: 297