В КарИУ прошел круглый стол: «Казахстанская формула мира и согласия»|A round table was held at Karaganda Industrial University: «Kazakhstan formula of peace and harmony»|Қарағанды индустриалды Университетінде «бейбітшілік пен келісімнің қазақстандық формуласы»атты дөңгелек үстел өтті

 [kk]

Кариуда «бейбітшілік пен келісімнің қазақстандық формуласы»атты дөңгелек үстел өтті

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеу аясында 2021 жылғы 7 қазанда Қарағанды индустриялық университетінің «Рухани Жаңғыру» жобалық кеңсесінің платформасында университеттің тәрбие жұмысы және жастар саясаты департаменті 1-2 курс студенттерінің белсенділері үшін «қазақстандық бейбітшілік пен келісім формуласы» тақырыбында дөңгелек үстел өткізді, оның мақсаты білім алушылардың Қазақстандағы ұлтаралық және конфессияаралық толеранттылықты қалыптастыру туралы түсініктерін қалыптастыру болды; этносаралық және дінаралық келісім моделін, Мәдениеттер мен діндердің үндесуі мен жақындасуы үшін алаң, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті, Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың осы үдерістегі рөлі туралы ақпарат әзірлеу.

Дөңгелек үстел барысында 12 баяндама тыңдалды, сондай-ақ іс-шара шеңберінде жастарды патриоттық тәрбиелеу және мемлекеттік жастар саясатын іске асырудың негізгі тетіктері мәселелері талқыланды. Бірінші курс студенті этномәдени дәстүрлерді сақтау және ұлттық мәдениеттерді дамыту бойынша жұмыстың маңыздылығын атап өткен «Қазақстандық қоғамдағы толеранттылық» баяндамасының ерекше қызығушылығын тудырды.

Сондай – ақ, елімізде тұратын халықтардың бірлігімен байланысты көптеген мерекелер бар екенін атап өткім келеді, олардың бірі, 18 қазан-барлық қазақстандықтар үшін өте маңызды рухани келісім күні. Рухани келісім күні бүкіл Қазақстан халқын дәстүрлі адамгершілік құндылықтар төңірегінде топтастырады, қазақстандық қоғамдағы бейбітшілік пен тұрақтылық үшін толеранттылық пен рухани келісім идеяларын насихаттайды. Бұл-бірлік пен кешірім, мейірімділік пен өзара түсіністік күні.

Өткізілген іс – шараны қорытындылай келе, Салпенова Мадина Мейрамовна Қазақстан Республикасы халықтарының тарихы мен мәдениеті туралы білімді таратуға, оның этномәдени әртүрлілігін сақтауға және дамытуға, сондай-ақ ұлттық және ұлтаралық қатынастарды үйлестіруге ықпал ететін осындай кездесулерді өткізудің маңыздылығын атап өтті, өйткені Қазақстан зайырлы мемлекет және бұл принцип Конституцияда бекітілген. Біздің республика-тек көпұлтты ғана емес, көпконфессиялы қоғам, сондықтан діннің зор адамгершілік әлеуеті, діни төзімділік қоғам өмірінде топтастырушы рөл атқарады.

Дөңгелек үстелдің барлық қатысушылары ортақ пікірге келді: бейбітшілік, келісім, тұрақтылық – зайырлы мемлекеттің алтын игілігі.

[/kk] [en] [/en] [ru]

В КарИУ прошел круглый стол: «Казахстанская формула мира и согласия»

В рамках празднования 30-летия независимости Республики Казахстан 7  октября 2021 года на платформе проектного офиса «Рухани Жаңғыру» Карагандинского индустриального университета Департамент по воспитательной работе и молодежной политике университета для актива студентов 1-2 курсов был проведен круглый стол на тему «Казахстанская формула мира и согласия», целью которого было сформировать представления обучающихся о формировании в Казахстане межнациональной и межконфессиональной толерантности; создании модели межэтнического и межрелигиозного согласия, площадки для диалога и сближения культур и религий, роли Первого Президента Республики Казахстан, Елбасы Нурсултана Назарбаева  в этом процессе.

В ходе круглого стола было заслушано 12 докладов, также в рамках мероприятия состоялось обсуждение вопросов патриотического воспитания молодежи и основных механизмов реализации государственной молодежной политики. Особый интерес вызвало выступление студентки первого курса с докладом «Толерантность в казахстанском обществе», отметившей важность сохранения этнокультурных традиций и работы по развитию национальных культур.

Хочется также отметить и то, что в нашей стране много праздников, которые связаны с единством народов, живущих в стране, один из них, 18 октября – День духовного согласия, который очень важен для всех казахстанцев.  День духовного согласия сплачивает весь народ Казахстана вокруг традиционных нравственных ценностей, пропагандирует идеи толерантности и духовного согласия во имя мира и стабильности в казахстанском обществе. Это день единения и всепрощения, милосердия и взаимопонимания.

Резюмируя проведенное мероприятие, Салпенова Мадина Мейрамовна подчеркнула важность проведения подобных встреч, которые способствуют распространению знаний об истории и культуре народов Республики Казахстан, сохранению и развитию его этнокультурного многообразия, а также гармонизации национальных и межнациональных отношений, ведь Казахстан – государство светское, и этот принцип закреплен в Конституции. Наша республика – не только многонациональное, но и многоконфессиональное общество, поэтому огромный нравственный потенциал религии, веротерпимость играют в жизни общества консолидирующую роль.

Все участники круглого стола пришли к общему мнению: мир, согласие, стабильность – золотое достояние светского государства.

 

[/ru]


Просмотров: 1  311