Белгибаева Ляззат Мергенбаевна

[ru]
Ф.И.О.:  Белгибаева Ляззат Мергенбаевна
Образование:
1996-2000 гг. Карагандинский государственный университет им.Е.А.Букетова по специальности «Прикладная математика», присвоена квалификация: математик, инженер-программист.
2012-2014 гг. ЧУ Карагандинский университет «Болашак». Магистр технических наук по специальности 6M070300 – Информационные системы.
Опыт работы:
Академический:
Работа в данной организации
2010–2013 гг. Гуманитарно-технический колледж при Карагандинском государственном индустриальном университете, преподаватель.
2017–2021 гг. Технико-экономический колледж при НАО Карагандинский индустриальный университет, преподаватель.
Сентябрь 2021 г. – настоящее время Карагандинский индустриальный университет, преподаватель кафедры  «Технологии искусственного интеллекта».
Перечень преподаваемых дисциплин

Методы и модели управления

Информационно-коммуникационные технологии (практика)

Алгоритмизация и программирование (практика)

Занятость Полный рабочий день
Предыдущие места работы в организациях образования:
2000-2001 гг. ОСШ №41 г.Караганды, учитель математики и информатики
2001-2008 гг. ОСШ №8 г.Темиртау, учитель информатики
2008-2010 гг. Темиртауский политехнический колледж, преподаватель.
Неакадемический: отсутствует
Повышение квалификации: отсутствует
Членство в профессиональных организациях: отсутствует
Награды и премии: отсутствует
Деятельность в сфере услуг: отсутствует
Публикации и презентации:
2021 г. Белгибаева Л.М., Авкурова Ж.С.Статья «IT-Технологии как необходимый компонент в системе образования» участие в XI Международной научно-практической конференции «Инновационные Технологии и Инжиниринг», посвященной 30 летию Независимости Республики Казахстан.
Новые научные разработки: отсутствует
Дополнительная информация: отсутствует.
[/ru] [kk]
Т.А.Ә.:  Белгибаева Ляззат Мергенбаевна
Білімі:
1996-2000 гг. Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, мамандық – «Қолданбалы математика», біліктілік: Математик, Инженер-программист.
2012-2014 гг. ЖМ Қарағанды  «Болашак» университеті. 6M070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша Техника ғылымдарының магистрі.
Жұмыс тәжірибесі:
Академиялық:
Осы ұйымдағы жұмыс
2010–2013 жж. ҚарМИУ жанындағы Гуманитарлық-техникалық колледжінің оқытушысы.
2017–2021 жж. ҚарИУ жанындағы Техникалық-экономикалық колледжінің оқытушысы.
2021 ж. қыркүйек айынан бастап қазіргі уақытқа дейін Қарағанды индустриалды университетінің  «Жасанды интеллектуалды технологиялар» кафедрасында оқытушы
Оқытылатын пәндер тізімі

Басқарудың модельдері мен әдістері

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (практика)

Алгоритмдеу және бағдарламалау (практика)

Жұмыспен қамту Толық жұмыс күні
Білім беру ұйымдарында бұрынғы жұмыс орындары:
2000-2001 жж. Қарағанды қаласы, №41 қазақ орта мектебі, математика, информатика пәндерінің мүғалімі.
2001-2008 жж. Теміртау қалалық, №8 қазақ орта мектебі, информатика пәнінің мұғалмі.
2008-2010 жж. Теміртау политехникалық колледжі, оқытушы
Академиялық емес: жоқ
Біліктілікті арттыру: жоқ
Кәсіби ұйымдарға мүшелік: жоқ
Марапаттар мен сыйлықтар: жоқ
Қызмет көрсету саласындағы қызмет: жоқ
Жарияланымдар мен презентациялар:
2021 г. Белгибаева Л.М., Авкурова Ж.С. «IT-технологиялар білім беру жүйесіндегі қажетті компонент ретінде «Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған» Инновациялық технологиялар және Инжиниринг » XI Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясына мақала.
Жаңа ғылыми әзірлемелер: жоқ
Қосымша ақпарат: жоқ
[/kk] [en]
Name:  Belgibayeva Lyazzat Mergenbaevna
Education:
1996-2000 Karaganda Buketov University, specialty «Applied Mathematics and Computer Science»
2012-2014 Karaganda “Bolashak” University, the academic degree of Master of technical sciences in specialty 6M070300 Information systems
Work experience:
Academic:
Workinthisorganization
2010–2013 Humanitarian Technical College at Karaganda Industrial University, teacher
2017–2021 The Technical and Economic College (TEC) at the NAO “Karaganda Industrial University” (KarIU), teacher
September 2021 – present Karaganda Industrial University, teacher of the Chair of «Artificial Intelligence Technologies»
List of taught disciplines

Methods and models of management

Informationand-communication technologies (practice)

Algorithmization and programming (practice)

Employment Full time
Previous places of work in educational organizations: none
Non-academicnone
Upgrade qualifications:none
Membership in professional organizations: none
Awards and prizes:none
Service activities: none
Publications and presentations:
2021 y. Belgibayeva L.M., AvkurovaZh.S. «IT-TECHNOLOGIES AS A NECESSARY COMPONENT IN THE EDUCATION SYSTEM»participation in the XI International scientific-practical conference «Innovative Technologies and Engineering», dedicated to the 30th anniversary of the Independence of the Republic of Kazakhstan.
New scientific developments: none
Additional information: none
[/en]