ШОЕВА ЛАУРА ОРАЛБЕКОВНА |SHOEVA LAURA ORALBEKOVNA|ШОЕВА ЛАУРА ОРАЛБЕКҚЫЗЫ

 

[ru]

Образование:

2004-2008 гг., Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Ясави, по специальности «История», степень бакалавра.

2008-2010 гг., Таразский инновационно-гуманитарный университет, по специальности «История», степень магистра.

 

Академический опыт:

Опыт педагогической работы – 13 лет.

2008-2011 гг. – город Тараз, средняя школа № 51, преподаватель истории.

2011-2013 гг. – Таразский технический университет, преподаватель истории.

2013-2014 гг. – Чуйский район, средняя школа № 40, должность зам. Директора по воспитательной части.

2014-2015 гг. – Таразский инновационный гуманитарный университет, учебно-методический центр, должность офис менеджер.

2015-2021 гг. – Жамбылский высший медицинский колледж, преподаватель

Преподаваемые дисциплины:

История

[/ru] [en]

Education:

2004-2008, H.A. Yasavi International Kazakh-Turkish University, majoring in History, Bachelor’s degree.

2008-2010, Taraz Innovation and Humanities University, majoring in History, Master’s degree.

 

Academic experience:

Teaching experience – 13 years.

2008-2011 – Taraz city, secondary school No. 51, history teacher.

2011-2013 – Taraz Technical University, history teacher.

2013-2014 – Chuisky district, secondary school No. 40, deputy position. The director of the educational part.

2014-2015 – Taraz Innovative Humanitarian University, educational and methodological center, position office manager.

2015-2021 – Zhambyl Higher Medical College, lecturer

 

Subjects taught:

History

[/en] [kk]

Білім:

2004-2008 жылдары Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінде «Тарих» мамандығы бойынша бакалавр дәрежесін алды.

2008-2010 жж., Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті, «Тарих» мамандығы бойынша, магистр дәрежесі берілді.

 

Академиялық тәжірибе:

2008-2011 жж. -Тараз қаласы, № 51 орта мектеп, тарих пәнінің оқытушысы.

2011-2013 жж-Тараз техникалық университетінде тарих пәнінің оқытушысы.

2013-2014 жж. – Шу ауданы, № 40 орта мектеп, директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары.

2014-2015 жж. -Тараз инновациялық гуманитарлық университеті, оқу-әдістемелік орталығы, кеңсе менеджері.

2015-2021 жж. – Жамбыл жоғары медициналық колледжі, оқытушы

Оқытатын пәндері:

Қазақстан тарихы, мәдениеттану, құқық негіздері.

Куәліктері және кәсіби тіркеуі:

Система обеспеченния качества   образования сертификат INDEPENDENT AGENCY FOR IAAR ACCREDINANION AND RATING  тіркеу номері №3308-21

«Ғалымнұр» біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығының сертификаты «Қазақстанның қазіргі заман тарихы» 72 сағ.

[/kk]