6В04103 – «ЭКОНОМИКА БИЗНЕСА»||6В04103 – «БИЗНЕС ЭКОНОМИКАСЫ»

[ru]

6В04103 – «ЭКОНОМИКА БИЗНЕСА»

Будущие бакалавры получают профессиональные знания, умения и навыками в области экономики, способны осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач в изменяющихся условиях функционирования предприятий и организаций разного уровня всех отраслей экономики.

Выпускники могут работать в различных экономических структурах, социологических службах, организационных подразделениях системы управления, межотраслевых комплексах, органах управления, акционерных обществах, различных хозяйственных товариществах и некоммерческих организациях, в инновационных центрах, заниматься предпринимательством

КЕМ ВЫ СТАНЕТЕ

– Экономист – бухгалтер

– Инженер по формированию труда

– Руководителем подразделения

– Экономист по МТС

– Налоговый инспектор

ДОЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ – 94%

ПРОФИЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ:

География (min 5 балл)

Математика (min 5 балл)

КОЛИЧЕСТВО ГРАНТОВ:

2019 год – 375

2020 год – 275

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ:

2020 год – 76

ФОРМЫ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

Очная форма – 4 года

Очная сокращенная форма – 2,5 года

Очная форма с ДОТ – 2,5 года (на базе технического и профессионального образования)

Очная форма с ДОТ – 2,5 года (на базе второго высшего образования)

[/ru] [kk]

6В04103 – «БИЗНЕС ЭКОНОМИКАСЫ»

Болашақ бакалаврлар экономика саласында кәсіби білім, дағдылар алады, экономиканың барлық салаларындағы әр түрлі деңгейдегі кәсіпорындар мен ұйымдардың жұмыс істеуінің өзгеретін жағдайларында алға қойылған экономикалық міндеттерді шешу үшін қажетті деректерді жинауға, талдауға және өңдеуге қабілетті.

Түлектер әртүрлі экономикалық құрылымдарда, әлеуметтік қызметтерде, басқару жүйесінің ұйымдастырушылық бөлімдерінде, салааралық кешендерде, басқару органдарында, акционерлік қоғамдарда, түрлі шаруашылық серіктестіктерінде және коммерциялық емес ұйымдарда, инновациялық орталықтарда жұмыс істей алады, кәсіпкерлікпен айналыса алады.

СІЗ КІМ БОЛАСЫЗ

– Экономист-бухгалтер

– Еңбекті нормалау жөніндегі инженер

– Бөлімше басшысы

– МТС бойынша экономист

– Салық инспекторы

ТҮЛЕКТЕРДІ ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСТЫРУ ҮЛЕСІ94%

БЕЙІНДІК ПӘНДЕР:

География (min 5 балл)

Математика (min 5 балл)

ГРАНТТАР САНЫ:

2019 жыл – 375

2020 жыл – 275

ӨТУ БАЛЫ:

2020 жыл – 76

ОҚУ ТҮРІ ЖӘНЕ МЕРЗІМІ

Күндізгі оқыту нысаны – 4 жыл

Күндізгі қысқартылған түрі-2,5 жыл

ҚО күндізгі оқу нысаны – 2,5 жыл (техникалық және кәсіптік білім беру базасында)

ҚО күндізгі оқу нысаны – 2,5 жыл (екінші жоғары білім негізінде)

[/kk]