6В04106 – «УЧЕТ И АУДИТ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ»||6В04106 – «КӘСІПКЕРЛІКТЕГІ ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ»

[ru]

Будущие бакалавры получают навыки современной методики сбора, обработки и представления информации о хозяйственных процессах на предприятиях различных организационно-правовых форм и отраслей экономики; вести учетно-аналитическую, финансово-хозяйственную, управленческую и аудиторскую деятельность, анализировать бизнес процессы предприятия на основе международных и национальных стандартов финансовой отчетности, и аудита.

Выпускники могут работать бухгалтерами и бухгалтерами-аудиторами, финансовыми менеджерами и бизнес аналитиками.

КЕМ ВЫ СТАНЕТЕ

– Бухгалтер

– Бухгалтер – ревизор (аудитор)

– Бухгалтер – материалист

– Финансовый менеджер

– Бизнес-аналитик

ДОЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ – 98%

ПРОФИЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ:

География (min 5 балл)

Математика (min 5 балл)

КОЛИЧЕСТВО ГРАНТОВ:

2019 год – 144

2020 год – 140

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ:

2019 год – 105

2020 год – 108

ФОРМЫ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

Очная форма – 4 года

Очная сокращенная форма – 2,5 года

Очная форма с ДОТ – 2,5 года (на базе технического и профессионального образования)

Очная форма с ДОТ – 2,5 года (на базе второго высшего образования)

[/ru] [kk]

Болашақ бакалаврлар экономиканың түрлі ұйымдық-құқықтық нысандары мен салаларының кәсіпорындарындағы шаруашылық процестер туралы ақпаратты жинаудың, өңдеудің және ұсынудың қазіргі заманғы әдістемесінің дағдыларын алады; есепке алу-талдау, қаржы-шаруашылық, басқарушылық және аудиторлық қызметті жүргізеді, қаржылық есептілік пен аудиттің халықаралық және ұлттық стандарттары негізінде кәсіпорынның бизнес процестерін талдайды.

Түлектер бухгалтер және бухгалтер-аудитор, қаржы менеджері және бизнес-аналитик ретінде жұмыс істей алады.

СІЗ КІМ БОЛАСЫЗ

– Есепші

– Бухгалтер-ревизор (аудитор)

– Есепші-материалист

– Қаржы менеджері

– Бизнес-талдаушы

ТҮЛЕКТЕРДІ ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСТЫРУ ҮЛЕСІ98%

БЕЙІНДІК ПӘНДЕР:

География (min 5 балл)

Математика (min 5 балл)

ГРАНТТАР САНЫ:

2019 жыл – 144

2020 жыл – 140

ӨТУ БАЛЫ:

2019 жыл – 105

2020 жыл – 108

ОҚУ ТҮРІ ЖӘНЕ МЕРЗІМІ

Күндізгі оқыту нысаны – 4 жыл

Күндізгі қысқартылған түрі-2,5 жыл

ҚО күндізгі оқу нысаны – 2,5 жыл (техникалық және кәсіптік білім беру базасында)

ҚО күндізгі оқу нысаны – 2,5 жыл (екінші жоғары білім негізінде)

[/kk]