6В07107 – «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»||6В07107 – «ӨНДІРІСТІҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАРЫ»

[ru]

Образовательная программа направлена на подготовку специалистов, владеющих совокупностью средств, способов и методов создания, эксплуатации и обслуживания машин и оборудования, предназначенных для производства материалов и изделий в различных отраслях промышленности.

Выпускники образовательной программы фактически становиться инженером-механиком широкого профиля, который может заниматься проектированием, производством, эксплуатацией машин и оборудования в любой отрасли промышленности, а также заниматься научными исследованиями.

ФОРМЫ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

Очная форма – 4 года

Очная сокращенная форма – 2,5 года

Очная форма с ДОТ – 2,5 года (на базе технического и профессионального образования)

Очная форма с ДОТ – 2,5 года (на базе второго высшего образования)

КЕМ ВЫ СТАНЕТЕ

– Инженер – механик

– Инженер конструктор

– Сервисный инженер

ДОЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ – 87%

ПРОФИЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ:

Математика (min 5 балл)

Физика (min 5 балл)

КОЛИЧЕСТВО ГРАНТОВ:

2019 год – 1873

2020 год – 1420

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ:

2019 год – 53

2020 год – 50

[/ru] [kk]

Білім беру бағдарламасы өнеркәсіптің әртүрлі салаларында материалдар мен бұйымдарды өндіруге арналған машиналар мен жабдықтарды жасау, пайдалану және оларға қызмет көрсету құралдарының, тәсілдері мен әдістерінің жиынтығына ие мамандарды даярлауға бағытталған.

Білім беру бағдарламасының түлектері іс жүзінде кез-келген салада машиналар мен жабдықтарды жобалаумен, өндірумен, пайдаланумен, сондай-ақ ғылыми зерттеулермен айналыса алатын кең профильді инженер-механик бола алады.

ОҚЫТУ ТҮРІ ЖӘНЕ МЕРЗІМІ

Күндізгі оқыту нысаны – 4 жыл

Күндізгі қысқартылған түрі-2,5 жыл

ҚО күндізгі оқу нысаны – 2,5 жыл (техникалық және кәсіптік білім беру базасында)

ҚО күндізгі оқу нысаны – 2,5 жыл (екінші жоғары білім негізінде)

СІЗ КІМ БОЛАСЫЗ

– Инженер – механик

– Инженер конструктор

– Сервистік инженер

ТҮЛЕКТЕРДІ ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСТЫРУ ҮЛЕСІ 87%

БЕЙІНДІК ПӘНДЕР:

Математика (min 5 балл)

Физика (min 5 балл)

ГРАНТТАР САНЫ:

2019 жыл – 1873

2020 жыл – 1420

ӨТУ БАЛЫ:

2019 жыл – 53

2020 жыл – 50

[/kk]