6В07108 – «КУЗНЕЧНО-ШТАМПОВОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В МАШИНОСТРОЕНИЕ»||6В07108 – «МАШИНАЖАСАУДАҒЫ ҰСТАЛЫҚ-ҚАЛЫПТАУ ӨНДІРІСІ»

[ru]

Профессиональной сферой деятельности выпускника ОП «КШП в МС» является производственно-технологическая и организационная работа на машиностроительных и металлургических предприятиях; заводские лаборатории, организации технического и профессионального образования, занимающиеся подготовкой рабочих кадров для кузнечно-штамповочного и прессового производств, также научно-исследовательская работа в области кузнечно-штамповочного и прессового производств, направленная на изготовление конкурентоспособной продукции машиностроения на основе применения современных методов проектирования с использованием средств конструкторско-технологического автоматизированного проектирования при создании технологий обработки материалов давлением и кузнечно-штамповочного оборудования.

Выпускники ОП «КШП в МС» приобретают профессиональные компетенции, которые могут применятся на практике, теоретические знания и практические навыки по расчетам технологических процессов и оборудования кузнечно-штамповочного и прессового производств; проектирования промышленных предприятий; выполнять лабораторные исследования; выполнять математическую обработку результатов научных исследований; составлять технологические карты, использовать современные компьютерные и информационные технологии в профессиональной деятельности.

ФОРМЫ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

Очная форма – 4 года

Очная сокращенная форма – 2,5 года

Очная форма с ДОТ – 2,5 года (на базе технического и профессионального образования)

Очная форма с ДОТ – 2,5 года (на базе второго высшего образования)

КЕМ ВЫ СТАНЕТЕ

– Главный технолог

– Начальник цеха

– Начальник производственного отдела

– Заместитель директора

– Мастер цеха

ДОЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ – 86%

ПРОФИЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ:

Математика (min 5 балл)

Физика (min 5 балл)

КОЛИЧЕСТВО ГРАНТОВ:

2019 год – 1873

2020 год – 1420

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ:

2019 год – 54

2020 год – 50

[/ru] [kk]

«Машинажасаудағы ҰҚӨ» ББ түлегі қызметінің кәсіби саласы машина жасау және металлургия кәсіпорындарындағы өндірістік-технологиялық және ұйымдастыру жұмысы болып табылады; зауыттық зертханалар, ұсталық-штамптау және престеу өндірісі үшін жұмысшы кадрларды даярлаумен айналысатын техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары, сондай-ақ материалдарды қысыммен өңдеу технологиялары мен ұсталық-штамптау жабдығын жасау кезінде конструкторлық-технологиялық автоматтандырылған жобалау құралдарын пайдалана отырып жобалаудың қазіргі заманғы әдістерін қолдану негізінде машина жасаудың бәсекеге қабілетті өнімін дайындауға бағытталған ұсталық-штамптау және престеу өндірісі саласындағы ғылыми-зерттеу жұмысы.

«Машинажасаудағы ҰҚӨ» ББ түлектері ұста-штамптау және престеу өндірістерінің технологиялық процестері мен жабдықтарын есептеу бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды, практикада қолданылуы мүмкін кәсіби құзыреттерге ие болады; өнеркәсіптік кәсіпорындарды жобалау; зертханалық зерттеулерді орындау; ғылыми зерттеулер нәтижелерін математикалық өңдеуді орындау; технологиялық карталар жасау, кәсіби қызметте заманауи компьютерлік және ақпараттық технологияларды пайдалану.

ОҚЫТУ ТҮРІ ЖӘНЕ МЕРЗІМІ

Күндізгі оқыту нысаны – 4 жыл

Күндізгі қысқартылған түрі-2,5 жыл

ҚО күндізгі оқу нысаны – 2,5 жыл (техникалық және кәсіптік білім беру базасында)

ҚО күндізгі оқу нысаны – 2,5 жыл (екінші жоғары білім негізінде)

СІЗ КІМ БОЛАСЫЗ

– Бас технолог

– Цех бастығы

– Өндіріс бөлімінің бастығы

– Директор орынбасары

– Цех шебері

ТҮЛЕКТЕРДІ ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСТЫРУ ҮЛЕСІ – 86%

БЕЙІНДІК ПӘНДЕР:

Математика (min 5 балл)

Физика (min 5 балл)

ГРАНТТАР САНЫ:

2019 жыл – 1873

2020 жыл – 1420

ӨТУ БАЛЫ:

2019 жыл – 54

2020 жыл – 50

[/kk]