6В07201 – «ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ДАВЛЕНИЕМ»||6В07201 – «МЕТАЛДАРДЫ ҚЫСЫММЕН ӨҢДЕУ»

[ru]

Профессиональной сферой деятельности выпускника ОП «ОМД» является производственно-технологическая и организационная работа на предприятиях черной и цветной металлургии; заводские лаборатории, организации технического и профессионального образования, занимающиеся подготовкой рабочих кадров для прокатного и волочильного производств, также научно-исследовательская работа в области прокатного и волочильного производств, направленная на изготовление конкурентоспособной листовой, сортовой, трубной и проволочной продукции на основе применения современных методов проектирования с использованием средств конструкторско-технологического автоматизированного проектирования при создании технологий обработки материалов давлением, а также прокатного и волочильного оборудования.

Выпускники ОП «ОМД» приобретают профессиональные компетенции, которые могут применятся на практике, теоретические знания и практические навыки по расчетам технологических процессов и оборудования прокатного и волочильного производств; проектирования промышленных предприятий; выполнять лабораторные исследования; выполнять математическую обработку результатов научных исследований; составлять технологические карты, использовать современные компьютерные и информационные технологии в профессиональной деятельности.

ФОРМЫ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

Очная форма – 4 года

Очная сокращенная форма – 2,5 года

Очная форма с ДОТ – 2,5 года (на базе технического и профессионального образования)

Очная форма с ДОТ – 2,5 года (на базе второго высшего образования)

КЕМ ВЫ СТАНЕТЕ

– Инженер – технолог

– Инженер по подготовке производства

– Мастер-технолог

– Оператор ПУ и контролера ОК прокатной продукции

– Вальцовщик

ДОЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ – 81%

ПРОФИЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ:

Математика (min 5 балл)

Физика (min 5 балл)

КОЛИЧЕСТВО ГРАНТОВ:

2019 год – 180

2020 год – 180

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ:

2019 год – 50

2020 год – 50

[/ru] [kk]

Қара және түсті металлургия кәсіпорындарында өндірістік-технологиялық және ұйымдастыру жұмысы «МҚӨ» ББ түлегі қызметінің кәсіби саласы болып табылады; илектеу және созу өндірісі үшін жұмысшы кадрларды даярлаумен айналысатын зауыт зертханалары, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары, сондай-ақ материалдарды қысыммен өңдеу технологияларын жасау кезінде конструкторлық-технологиялық автоматтандырылған жобалау құралдарын пайдалана отырып жобалаудың қазіргі заманғы әдістерін қолдану негізінде бәсекеге қабілетті қаңылтырлы, сортты, құбыр және сым өнімдерін дайындауға бағытталған илектеу және созу өндірісі саласындағы ғылыми-зерттеу жұмысы, сондай-ақ илектеу және созу жабдықтары.

«МҚӨ» ББ түлектері илектеу және созу өндірістерінің технологиялық процестері мен жабдықтарын есептеу бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды; өнеркәсіптік кәсіпорындарды жобалауды; зертханалық зерттеулерді орындауды; ғылыми зерттеулер нәтижелерін математикалық өңдеуді орындауды; технологиялық карталар жасауды, кәсіби қызметте заманауи компьютерлік және ақпараттық технологияларды пайдалануды практикада қолдануға болатын кәсіби құзыреттерге ие болады.

ОҚУ ТҮРІ ЖӘНЕ МЕРЗІМІ

Күндізгі оқыту нысаны – 4 жыл

Күндізгі қысқартылған түрі-2,5 жыл

ҚО күндізгі оқу нысаны – 2,5 жыл (техникалық және кәсіптік білім беру базасында)

ҚО күндізгі оқу нысаны – 2,5 жыл (екінші жоғары білім негізінде)

СІЗ КІМ БОЛАСЫЗ

– Инженер – технолог

– Өндірісті дайындау жөніндегі инженер

– Мастер-технолог

– БП операторы және прокат өнімінің СК бақылаушысы

– Біліктеуші

ТҮЛЕКТЕРДІ ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСТЫРУ ҮЛЕСІ– 81%

БЕЙІНДІК ПӘНДЕР:

Математика (min 5 балл)

Физика (min 5 балл)

ГРАНТТАР САНЫ:

2019 жыл– 180

2020 жыл – 180

ӨТУ БАЛЫ:

2019 жыл – 50

2020 жыл – 50

[/kk]