6В07203 – «МЕТАЛЛУРГИЯ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»||6В07203 – «ТҮСТІ МЕТАЛДАР МЕТАЛЛУРГИЯСЫ»

[ru]

Будущие бакалавры получают навыки технологических расчетов выплавки цветных металлов, а также осваивают программу по изучению вопросов обогащения руд цветных металлов, принципов и методов металлургии цветных металлов, продуктов и полупродуктов металлургического производства; изучают металлургию легких, тяжелых, редких и благородных металлов; получают навыки проектирования металлургических агрегатов и цехов цветной металлургии; знакомятся с основами металлургической экспертизы в области цветной металлургии.

Выпускники могут работать инженерами-технологами и инженерами-проектировщиками на металлургических и машиностроительных предприятиях, в научно-исследовательских институтах и проектных организациях.

ФОРМЫ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

Очная форма – 4 года

Очная сокращенная форма – 2,5 года

Очная форма с ДОТ – 2,5 года (на базе технического и профессионального образования)

Очная форма с ДОТ – 2,5 года (на базе второго высшего образования)

КЕМ ВЫ СТАНЕТЕ

– Инженер – металлург в области цветной металлургии

– Инженер- технолог по выплавке сплавов

– Инженер апгрейда металлургического оборудования

– Специалист – конструктор новых сплавов

– Проектировщик металлургического оборудования

ДОЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ – 93%

ПРОФИЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ:

Математика (min 5 балл)

Физика (min 5 балл)

КОЛИЧЕСТВО ГРАНТОВ:

2019 год – 1770

2020 год – 1652

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ:

2019 год – 50

2020 год – 50

[/ru] [kk]

Болашақ бакалаврлар түсті металдарды балқытудың технологиялық есептеу дағдыларын алады, сондай-ақ, түсті металдар кендерін байыту мәселелерін, түсті металдар металлургиясының, металлургиялық өндірістің өнімдері мен жартылай өнімдерінің принциптері мен әдістерін зерделеу жөніндегі бағдарламаны меңгереді; жеңіл, ауыр, сирек кездесетін және асыл металдар металлургиясын зерделейді; түсті металлургияда металлургиялық агрегаттары мен цехтарын жобалау дағдыларын алады; түсті металлургия саласындағы металлургиялық сараптаманың негіздерімен танысады.

Түлектер металлургия және машина жасау кәсіпорындарында, ғылыми-зерттеу институттары мен жобалау ұйымдарында технологиялық инженерлер мен жобалаушы инженерлер ретінде жұмыс істей алады.

ОҚЫТУ ТҮРІ ЖӘНЕ МЕРЗІМІ

Күндізгі оқыту нысаны – 4 жыл

Күндізгі қысқартылған түрі-2,5 жыл

ҚО күндізгі оқу нысаны – 2,5 жыл (техникалық және кәсіптік білім беру базасында)

ҚО күндізгі оқу нысаны – 2,5 жыл (екінші жоғары білім негізінде)

СІЗ КІМ БОЛАСЫЗ

– Түсті металлургия саласындағы инженер-металлург

– Қорытпаларды балқыту жөніндегі инженер – технолог

– Металлургиялық жабдықтарды жаңарту инженері

– Жаңа қорытпалар конструктор-маманы

– Металлургиялық жабдықтарды жобалаушы

ТҮЛЕКТЕРДІ ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСТЫРУ ҮЛЕСІ93%

БЕЙІНДІК ПӘНДЕР:

Математика (min 5 балл)

Физика (min 5 балл)

ГРАНТТАР САНЫ:

2019 жыл – 1770

2020 жыл – 1652

ӨТУ БАЛЫ:

2019 жыл – 50

2020 жыл – 50

[/kk]