6В07301 – «ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»||6В07301 – «ӨНЕРКӘСІПТІК ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ ҚҰРЫЛЫС»

[ru]

Будущие бакалавры получают навыки в сфере строительства, обладающих высоким уровнем профессиональных знаний, способных к творческому решению теоретических и практических задач профессиональной деятельности в современных условиях.

Выпускники могут выполнять следующие виды профессиональной деятельности: экспериментально-исследовательскую; проектно-конструкторскую; ремонтно-реконструкторскую; организационно-управленческую; производственно-технологическую. Практическая реализация программы достигается за счет сотрудничества с ведущими строительными фирмами, участия в совместных научно-исследовательских разработках и проектах.

ФОРМЫ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

Очная форма – 4 года

Очная сокращенная форма – 2,5 года

Очная форма с ДОТ – 2,5 года (на базе технического и профессионального образования)

Очная форма с ДОТ – 2,5 года (на базе второго высшего образования)

КЕМ ВЫ СТАНЕТЕ

– Инженер – конструктор

– Инженер – проектировщик

– Начальник участка, производитель работ мастер и др.

– Ученый-исследователь

– Преподаватель строительных дисциплин в колледже

ДОЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ – 92%

ПРОФИЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ:

Математика (min 5 балл)

Физика (min 5 балл)

КОЛИЧЕСТВО ГРАНТОВ:

2019 год – 2450

2020 год – 2450

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ:

2019 год – 58

2020 год – 55

[/ru] [kk]

Болашақ бакалаврлар қазіргі жағдайда кәсіби қызметтің теориялық және практикалық міндеттерін шығармашылық шешуге қабілетті, кәсіби білімнің жоғары деңгейіне ие құрылыс саласындағы дағдыларды алады.

Түлектер кәсіби қызметтің келесі түрлерін орындай алады: эксперименттік-зерттеу; жобалау-конструкторлық; жөндеу-қайта құрылымдау; ұйымдастыру-басқару; өндірістік-технологиялық. Бағдарламаны іс жүзінде іске асыруға жетекші құрылыс фирмаларымен ынтымақтастық, бірлескен ғылыми-зерттеу әзірлемелері мен жобаларына қатысу есебінен қол жеткізіледі.

ОҚУ ТҮРІ ЖӘНЕ МЕРЗІМІ

Күндізгі оқыту нысаны – 4 жыл

Күндізгі қысқартылған түрі-2,5 жыл

ҚО күндізгі оқу нысаны – 2,5 жыл (техникалық және кәсіптік білім беру базасында)

ҚО күндізгі оқу нысаны – 2,5 жыл (екінші жоғары білім негізінде)

СІЗ КІМ БОЛАСЫЗ

– Инженер – конструктор

– Инженер-жобалаушы

– Учаске бастығы, жұмыс өндірушісі, мастер және т. б.

– Зерттеуші ғалым

– Колледжде құрылыс пәндерінің оқытушысы

ТҮЛЕКТЕРДІ ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСТЫРУ ҮЛЕСІ92%

БЕЙІНДІК ПӘНДЕР:

Математика (min 5 балл)

Физика (min 5 балл)

ГРАНТТАР САНЫ:

2019 жыл – 2450

2020 жыл – 2450

ӨТУ БАЛЫ:

2019 жыл – 58

2020 жыл – 55

[/kk]