6В07501 – «СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ»||6В11201 – «ӨНЕРКӘСІПТІК, ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ»

[ru]

Профессиональной сферой деятельности выпускника ОП «СМС» является установление, реализация и контроль выполнения норм и требований к продукции (услуге), процессу (работе) и системе, их разработке, производству, применению и метрологическому обеспечению, нацеленных на высокое качество и безопасность продукции и услуг, высокую экономическую эффективность для производителя потребителя.

Выпускники ОП «СМС» приобретают профессиональные компетенции, теоретические знания и практические навыки по разработке, пересмотру и внесению изменений в стандарты, нормативно-техническую документацию; метрологической экспертизе различной документации, разработке методик измерения показателей геометрической точности, разработке систем измерений для конкретных производств, разработке методик поверки (калибровки) средств измерений; анализу состояния производства и оценке стабильности качества продукции, услуг и систем для дальнейшей сертификации, оценке выполнения корректирующих и предупреждающих мероприятий; инспекционному контролю соответствия требованиям стандартов и другой нормативной документации; проведению экспериментов, измерений, наблюдений, внедрению результатов исследований и научных разработок.

ФОРМЫ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

Очная форма – 4 года

Очная сокращенная форма – 2,5 года

Очная форма с ДОТ – 2,5 года (на базе технического и профессионального образования)

Очная форма с ДОТ – 2,5 года (на базе второго высшего образования)

КЕМ ВЫ СТАНЕТЕ

– Инженер по стандартизации

– Инженер по качеству

– Инженер по метрологии

– Инженер по научно-технической информации

– Оценщик интеллектуальной собственности

– Метролог

– Аудитор системы менеджмента качества

ДОЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ – 100%

ПРОФИЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ:

Математика (min 5 балл)

Физика (min 5 балл)

КОЛИЧЕСТВО ГРАНТОВ:

2019 год – 250

2020 год – 360

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ:

2020 год – 60

[/ru] [kk]

Болашақ бакалаврлар кәсіпорында қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайларын қамтамасыз ету бойынша жұмысты ұйымдастыру, құрылымдық бөлімшелерде еңбекті қорғау жөніндегі заңнамалық және нормативтік құқықтық актілердің сақталуын бақылауды жүзеге асыру, өндірістік жарақаттанудың, кәсіптік және өндірістік-негізделген аурулардың алдын алу бойынша профилактикалық жұмыстарды жүргізу, кәсіпорында салауатты және қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау жөніндегі іс-шараларды жүргізу, еңбек жағдайлары бойынша белгіленген жеңілдіктер мен өтемақылар беру дағдыларын алады, қоғамда өнеркәсіптік қауіпсіздік және өртке қарсы қорғау ережелері мен нормаларының сақталуын, мемлекеттік қадағалау және бақылау органдарының бұйрықтары мен нұсқауларының орындалуын бақылауды жүзеге асыру.

Түлектер кез-келген жеңіл, тамақ және ауыр өнеркәсіп кәсіпорындарында қауіпсіздік және қауіпсіздік инженерлері, қауіпсіздік инженерлері, өрт қауіпсіздігі инженерлері, қоршаған ортаны қорғау инженерлері ретінде жұмыс істей алады.

ОҚУ ТҮРІ ЖӘНЕ МЕРЗІМІ

Күндізгі оқыту нысаны – 4 жыл

Күндізгі қысқартылған түрі-2,5 жыл

ҚО күндізгі оқу нысаны – 2,5 жыл (техникалық және кәсіптік білім беру базасында)

ҚО күндізгі оқу нысаны – 2,5 жыл (екінші жоғары білім негізінде)

СІЗ КІМ БОЛАСЫЗ

– Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі инженер

– Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі инженер

– Химиялық, экологиялық зертхана инженері

– Өрт алдын алу нұсқаушысы

– Еңбек жөніндегі техник

ТҮЛЕКТЕРДІ ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСТЫРУ ҮЛЕСІ90%

БЕЙІНДІК ПӘНДЕР:

Математика (min 5 балл)

Физика (min 5 балл)

ГРАНТТАР САНЫ:

2019 жыл – 350

2020 жыл – 450

ӨТУ БАЛЫ:

2019 жыл – 55

2020 жыл – 51

[/kk]