Акульбекова Ботагоз Талгатовна | Akulbekova Botagoz | Акульбекова Ботагоз Талгатовна

[ru]

с 1989 г.  по 1994г.  обучалась в Карагандинском  металлургическом институте по специальности «Промышленная теплоэнергетика». По окончании  института получила квалификацию инженер-промтеплоэнергетик.

В июне 1994г была принята  мастером в УТВКС восточного района г. Темиртау.

В 2001 году принята начальником ОС Бухар-Жырауский РУПС.

С 2009 года принята  мастером производственного обучения по специальности «Продавец-бухгалтер» в Бухар-Жырауский  агротехнический колледж. С 2011г  по 2013г обучалась в Карагандинском государственном университете имени Е.А.Букетова. по специальности «5В011000».

С 2012 года переведена на должность  преподавателя спец. дисциплин.

С 2013 методист Бухар-Жырауского агротехнического колледжа.

Академический опыт:– преподаватель   КГУ  БЖАК

С 2016 г. ассистент кафедры «Э и АТС»

С 2017г. и по настоящее время – преподаватель кафедры «ЭА и ВТ»

Преподаваемые дисциплины: Электротехника, Электрические машины, электроника.

[/ru] [kk]

Білімі:

1989-1994 ж. Қарағанды металлургия институтында «Өнеркәсіптік жылу және энергетика» мамандығы бойынша оқыды. Институт аяқтаған соң өнеркәсіптікжылуэнергетика инженері біліктілігін алды.

2011 жылдан 2013 жылға дейін Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды Мемлекеттік Университетінде «5В011000 – Физика» мамандығы бойынша  білім Бакалавры  академиялық дәрежесі берілді

 

Академиялық тәжірибесі:

1994 жылдың маусым айында Теміртау қаласының шығыс ауданындағы энергиялық желісіне шебер болып қабылданды.

2001 жылы Бұхар -Жырау аудандық пошта байланысын басқарды.

2009 жылдан бастап Бухар-Жырау Агротехникалық колледжінде «Сатушы-бухгалтер» мамандығы бойынша өндірістік оқыту шебері болып қабылданды.

2012 жылдан бастап арнайы пәндер мұғалімі лауазымына ауыстырылды.

2013 жылдан бастап Бұхар-Жырау Агротехникалық колледжінің әдіскері қызметін атқаруда.

2016  жылдан бастап «Э және АТС» кафедрасының ассистенті.

2017 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін – «ЭА және ЕТ» кафедрасының оқытушысы

 

Жүргізетін пәндері: Электротехника, Электр машиналары, Электроника.

[/kk] [en]

Educational Institutions:

Akulbekova Botagoz Talgatovnа was studying at Karaganda State Metallurgical Institute by an Industrial engineering since 1989 till 1994. She has graduated the institute and got a qualification of a Thermal Power Engineer.

Since 2011 till 2013 she was studying at Karaganda State University named after academician E.A. Buketov by specialty 5B01000 «Physics». She has been awarded a Bachelor of Education.

Academic experience:

1994 – A master of the power grid of the eastern district of Temirtau

2001 – A Head of the Communication department of the Bukhar Zhyrau district.

2009 – An Industrial training master for students of «Seller-accountant» specialty in Bukhar-Zhyrau agro technical college

2012 – The teacher of special subjects.

2013 – A Methodist of Bukhar-Zhyrau agro technical college

2016 – An assistant of the Department of the Electricity and automation of technical systems

2017 till now – The Teacher of the Department of Power Engineering, Automation and Computer Engineering

Subjects taught by her:

«Electrical engineering», «Electric machines», «Electronics»

[/en]