Аменова Алия Алихановна|Amenova Aliya|Аменова Алия Алихановна

[ru]

Образование:

РГП КГИУ, «Материаловедение и технология новых материалов», бакалавр Материаловедения и технология новых материалов ЖБ №0012623, 2008 г.

РГП КГИУ, «Материаловедение и технология новых материалов», академическая степень – Магистр Материаловедения и технология новых материалов ЖООК-М № 0007971, 2010 г.

РГП КазНТУ имени К.И. Сатпаева, «Материаловедение и технология новых материалов», Ученая степень доктора философии (PhD) по специальности 6D071000-Материаловедение и технология новых материалов, ҒД №0000532, 2014 г.

C 06.10.2009г. по 01.07.2010г. – ассистент кафедры МиМ РГП КГИУ по совместительству.

C 01.09.2010г. по 26.08.2011г. – ассистент ГТК кафедры МиМ РГП КГИУ.

02.02.2012г. по 31.12.2014г. – младший научный сотрудник РГП КазНТУ имени К.И. Сатпаева.

05.09.2014г. переведена на должность преподавателя кафедры ОМД РГП КГИУ.

С 17.10.2014г. – Директор Департамента науки и инноваций РГП КГИУ.

  Награды и премии:

2015г. – за добросовестный труд, активную трудовую деятельность, вклад в социально-экономической развитие города, и в связи с празднованием 20-летия Дня Конституции Республики Казахстан нагарждена Почетной грамотой акима г.Темиртау.

  • г. – Елбасы, Партия Төрағасы Нұрсұлтан Назарбаевтың сындарлы саясатын жүзеге асыруға атсалысып, партияның бағдарламалық мақсатттары мен міндеттерін орындауға қатысқаны үщін және Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігі күніне орай «Нұр Отан» партиясының Теміртау қалалық филиалының Төрағасы Ғалым Әшімов (аким) АЛҒЫС ХАТ.

2016 ж. – ҚР БжҒМ, көп жылғы еңбегі және білім беру жүйесін дамыту мен өскелең ұрпақты тәрбиелеуге қосқан үлесі мен жеткен жетістіктері үшін Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрі Е.Сағадиевтен АЛҒЫС хат.

[/ru] [kk]

Білімі:

Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті, «Материалтану және жаңа материалдар технологиясы», Материалтану және жаңа материалдар технологиясы бакалавры ЖБ №0012623, 2008 ж.

Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті, «Материалтану және жаңа материалдар технологиясы», ғылыми дәрежесі – Материалтану және жаңа материалдар технологиясы магистрі ЖООК-М № 0007971, 2010 ж.

Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті, «Материалтану және жаңа материалдар технологиясы», 6D071000- Материалтану және жаңа материалдар технологиясы мамандығы бойынша философия докторының ғылыми дәрежесі (PhD) ҒД №0000532, 2014 ж.

06.10.2009 ж. – 01.07.2010 ж. – ҚМИУ, МжәнеМ кафедрасының ассистенті.

01.09.2010 ж. – 26.08.2011 ж. – ҚМИУ, МжәнеМ кафедрасының ассистенті.

02.02.2012 ж. – 31.12.2014 ж. – Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінде кіші ғылыми қызметкер.

05.09.2014 ж. – ҚМИУ, МҚӨ кафедрасының оқытушысы болып ауыстырылды.

17.10.2014 ж. – ҚМИУ, Ғылым, инновация және халықаралық қатынастар департаменті директоры.

Марапаттар мен жүлделер:

2015 ж – адал еңбек, белсенді жұмыс, қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуына қосқан үлесі үшін және Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығын мерекелеуге байланысты Теміртау қаласының әкімі Құрмет грамотасымен марапатталды.

2015 ж. – Елбасы, Партия Төрағасы Нұрсұлтан Назарбаевтың сындарлы саясатын жүзеге асыруға атсалысып, партияның бағдарламалық мақсатттары мен міндеттерін орындауға қатысқаны үщін және Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігі күніне орай «Нұр Отан» партиясының Теміртау қалалық филиалының Төрағасы Ғалым Әшімовтен (әкім) АЛҒЫС ХАТ.

2016 ж. – ҚР БжҒМ, көп жылғы еңбегі және білім беру жүйесін дамыту мен өскелең ұрпақты тәрбиелеуге қосқан үлесі мен жеткен жетістіктері үшін Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрі Е.Сағадиевтен АЛҒЫС ХАТ.

[/kk] [en]

Education:

KSIU, “Materials science and technology of new materials”, Bachelor of Materials Science and Technology of New Materials, 2008.

KSIU, “Materials science and technology of new materials”, Master in Materials Science and Technology of New Materials, 2010.

KazNTU after K.I. Satpaev, “Materials science and technology of new materials”, PhD in 6D071000 – Materials Science and Technology of New Materials, 2014.

Since Oct. 10, 2009 till July 01, 2010 – assistant of the “Metallurgy and Materials Science” Department.

Since Sep. 1, 2010 till Aug. 26, 2011 – assistant of the “Metallurgy and Materials Science” College Department.

Since Feb. 2, 2012 till Dec. 31, 2014 – Junior Researcher of KazNTU after K.I. Satpaev.

Since Sep. 5, 2014 was transferred to the position of the teacher of “Materials processing with pressure” Department of KSIU.

Since Oct. 17, 2014 – Head of the Department of Science and Innovations of KSIU.

 Awards:

2015 – for honest work, active working activity, contribution to socio-economic development of the city, and devoted to the 20th Anniversary of the Day of the Constitution of the Republic of Kazakhstan was awarded by Akim Honorary Diploma of Temirtau.

  • – Елбасы, Партия Төрағасы Нұрсұлтан Назарбаевтың сындарлы саясатын жүзеге асыруға атсалысып, партияның бағдарламалық мақсатттары мен міндеттерін орындауға қатысқаны үщін және Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігі күніне орай «Нұр Отан» партиясының Теміртау қалалық филиалының Төрағасы Ғалым Әшімов (Akim) АЛҒЫС ХАТ.
  • – Ministry of Education and Science, For progress in on education of younger generation of a contribution and development of an education system and long-term work and the Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan E. Sagadiyev letter of thanks.
[/en]