АР19175779 «Металдандырылған жартылай өнімді алу үшін қара металлургияның техногендік қалдықтарын қайта өңдеу мүмкіндігін зерттеу»

Жобаның атауы АР19175779 «Металдандырылған жартылай өнімді алу үшін қара металлургияның техногендік қалдықтарын қайта өңдеу мүмкіндігін зерттеу»
Жоба іске асырылатын конкурстың атауы 2023-2025 жылдарға арналған «Жас ғалым» жобасы бойынша жас ғалымдардың зерттеулерін гранттық қаржыландыруға арналған конкурсы
Жоба іске асырылатын ғылымды дамытудың басым бағытының атауы Геология, минералды және көмірсутек шикізатын өндіру және өңдеу, жаңа материалдар, технологиялар, қауіпсіз өнімдер мен құрылымдар. Іргелі.
Жоба іске асырылатын мамандандырылған ғылыми бағыттың атауы, зерттеу түрі Табиғи шикізат пен техногендік қалдықтар негізінде көп мақсатты жаңа материалдар
Жобаны іске асыру мерзімдері 17.05.2023 ж. – 31.12.2025 ж.
Жобаның өзектілігі

Бір жағынан бірқатар табиғи пайдалы қазбалар қорларының біртіндеп сарқылуына және екінші жағынан, құнды пайдалы компоненттері бар қалдықтардың көп мөлшерінің жиналуына байланысты, техногендік деп аталатын кен орындарын игеру мәселесі өзекті бола түсуде. Қазіргі уақытта шикізатты дайындауды (өндіру, қайта өңдеу, агломерация және т.б.), тікелей металлургиялық өңдеуді және ілеспе өндірісті қоса алғанда, металлургиялық кешеннің техногендік қалдықтарын орналастыру объектілерінің аумағында пайда болған немесе қалыптасатын техногендік кен орындары ерекше қызығушылық тудырады. Темір кені қорларының азаю үрдісі техногендік темір кені шикізатын алу мақсатында қара металлургияның техногендік қалдықтарын қайта өңдеуді ерекше өзекті етеді.

Металлургия өндірісінің қазіргі жағдайы құрамында темір мөлшері 60-63% жететін домна, конвертер шламдары сияқты құрамында металл бар өнеркәсіптік қалдықтардың бөлінуімен және жиналуымен байланысты. Осыған байланысты, аталған қалдықтардан сапалы өнім алу бойынша ғылыми жұмыстар жүргізу және технологияларын жасау қажеттілігі туындайды.

Жобаның мақсаты Жоғары сапалы болат өндіру үшін кен-көмір қоспасынан жартылай өнімді алу мүмкіндігін және оларды басқа салаларда пайдалану ықтималдығын зерделеу, сонымен бірге домна және конвертер өндірісінің қалдықтарын барынша кәдеге жаратуды қамтамасыз ету.
Зерттеу тобы

1) Мухаметхан Маржан – т.ғ.м., ғылым, инновация және халықаралық ынтымақтастық департаментінің жетекші инженері, Жоба жетекшісі.

Scopus ID: 57204532758

ResearcherID: AEL-1927-2022

https://orcid.org/0000-0002-1233-5954

2) Келаманов Бауыржан Сатыбалдыұлы – техника ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор, ғылыми кеңесші.

Scopus ID: 25655181100  

Researcher ID: ABE-5597-2021 

https://orcid.org/0000-0001-7646-9153

Жобаның күтілетін нәтижелері

Домна және конвертер өндірісінің қалдықтарын өңдеудің қолданыстағы әдістеріне ауқымды талдау жүргізілетін болады.

Материалдардың сынамаларын іріктеу, олардың химиялық құрамдарын, сипаттамаларын анықтау жүргізіледі. Металдарды қалпына келтіруге арналған қатты көміртектің стехиометриялық шығынын анықтау және металдарды қалпына келтіру кинетикасы жүргізілетін болады.

Кен-көмір қоспалары алынады, сондай-ақ зерттеу әдістемесі мен темірді қатты фазалы қалпына келтірудің теориялық негіздері дайындалады.

Зертханалық сынақтар жүргізіледі.

Осы жартылай өнімнен алынған болат құймалардың қасиеттері, оларды болат балқыту өндірісінде қолдану мүмкіндіктері зерттелетін болады.

Алынған жартылай өнімдердің физика-химиялық және металлургиялық қасиеттері зерттелетін болады. Алынған жартылай өнімдерді басқа салаларда пайдалану ықтималдығы зерттелетін болады.Web of Science дерекқорында импакт-факторы бар немесе Scopus дерекқорында Cite Score бойынша кемінде 50 процентилі бар алғашқы үш квартилдің журналдарында 3 мақала және ҚР БҒМ саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті ұсынған отандық басылымдарда жобаның бағыты бойынша 2 мақала жарияланады.

Қазіргі уақытта қол жеткізілген нәтижелер

1)Домна және конвертер өндірісінің қалдықтарын өңдеудің қолданыстағы әдістеріне ауқымды талдау жүргізілді.

2) Материалдардың сынамаларын іріктеу жүргізілді, олардың химиялық құрамы, сипаттамалары айқындалды, сондай-ақ металдарды қалпына келтіруге арналған қатты көміртектің стехиометриялық шығыстары және металдарды қалпына келтіру кинетикасы айқындалды.

Жоба тақырыбы бойынша жарияланған жұмыстар 1) D. Yessengaliev, M. Mukhametkhan (автор корреспондент) Ye. Mukhametkhan, G. Zhabalova, B. Kelamanov, O. Kolesnikova, B. Shyngysbayev, L. Aikozova, K. Kaskataeva Ye. Kuatbay. Studies of the Possibility of Improving the Quality of Iron Ores and Processing of Technogenic Composite Iron-Containing Waste of Metallurgical Production // J. Compos. Sci. 2023, 7, 501. https://doi.org/10.3390/jcs7120501 (Scopus, 58-й процентиль).
Әлеуетті пайдаланушылар үшін байланыс ақпараты marzhan_mukhametkhan@mail.ru