Бабашаикова Айнагуль Абаевна|Babashaikova Ainagul|Бабашаикова Айнагуль Абаевна


[kk] Білімі:

2008-2012 ж.ж. – Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды Мемлекеттик Унивеситеті/050118 – Орыс тілі мен әдебиеті мамандығының білім бакалавры

2012-2014 ж.ж. – Қазтұтынуодағы Қарағанды Экономикалық Университеті/ 5В050900 – Қаржы мамандығының экономика және бизнес бакалавры

2013-2015 ж.ж. – Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды Мемлекеттик Унивеситеті/6М011800 – Орыс тілі мен әдебиеті мамандығының педагогикалық ғылымдардың магистірі.

Кәсіби қызметі:

2012-2013 ж.ж. – Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды Мемлекеттик Унивеситеті

2014-2015 ж.ж. – «Қазхром» кең басқармасының кадрлар жөніндегі маман

2017 ж. – Қарағанды Мемлекеттік Индустриялық Университетінің оқытушысы

Оқытатын пәндері:

Орыс тілі және кәсіби орыс тілі.

Сертификаттар және кәсіби тіркеу:

2018ж. сәуір – «Қазіргі ғылымдағы инновациялық тәсілдер» XIX Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясына қатысқандығы жөнінде сертификаты. Ресей, Мәскеу қ.

2018ж. мамыр – «Білім берудің педагогикалық және әлеуметтік аспектілері» Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының қатысушысы, Ресей, Чебоксары қ.

Электрондық пошта: aina_27_03@mail.ru
[/kk] [ru] Образование:

2008-2012 гг. — Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова/ Бакалавр образования по специальности «050118 — Русский язык и литература».

2012-2014 гг. — Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза/ Бакалавр экономики и бизнеса по специальности «5В050900 — Финансы»

2013-2015 гг. Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова/ Магистр педагогических наук по специальности «6М011800 — Русcкий язык и литература»

Академический опыт:

2012-2013 гг. — Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова.

2014-2015 г.г. — специалист по кадрам Рудоуправления » Казхром».

2017 г. — преподаватель Карагандинского государственного индустриального университета.

Преподаваемые дисциплины: русский язык и профессиональный русский язык.

Сертификаты и профессиональная регистрация:

Апрель 2018г. – сертификат участника XIX международной научно-практической конференции «Инновационные подходы в современной науке», Россия, г.Москва.

Май 2018г. – Свидетельство участника Международной научно-практической конференции «Педагогические и социологические аспекты образования», Россия, г.Чебоксары.

Электронная почта: aina_27_03@mail.ru
[/ru] [en] Education:

2008-2012 -Karaganda State University named after E.A.Buketov/ Bachelor of Education in the specialty “050118 – Russian Language and Literature”.

2012-2014 – Karaganda Economic University of Kazakhstan Consumer Union / Bachelor of Economics and Business, specialty “5В050900 – Finance”

2013-2015 г.г. Karaganda State University named after E.A.Buketov/ Master of Pedagogical Sciences “6М011800 – Russian Language and Literature ”

Professional experience:

2012-2013 г.г. – Karaganda State University named after E.A.Buketov.

2014-2015 г.г. – Specialist for the personnel of the “Kazchromium”

2017 г. –Karaganda state industrial university.

Email: aina_27_03@mail.ru
[/en]