Бирликова Акниет Сатыбалдыевна|Birlikova Akniet |Бирликова Акниет Сатыбалдыевна

[en]

Full name.: 

Birlikova Akniet Satybaldyevna

Educational background:

2014-2018 y.

Temirtau Higher Polytechnic College,

Chemical production technology, laboratory technician

2018-2022 y.

Karaganda Industrial University, 5B072100 – Chemical technology of organic substances

Work experience:

Work in this organisation

  1. 2020 y

Laboratory assistant of the Department of Chemical Technology and Ecology

2020y. till now

Senior Master of the Department of Chemical Technology and Ecology

Employment

Full-time employment

Previous jobs in educational institutions: none

[/en] [kk]

Т.А.Ж.:

Бирликова Акниет Сатыбалдыевна

Білімі

2014-2018 жж.

Теміртау жоғары политехникалық колледжі,

Химиялық технология өндірісі, техник-лаборант

2018-2022 жж.

Карағанды индустриялық университеті, 5В072100 – Органикалық заттардың химиялық технологиясы.

Жұмыс тәжірибесі:

Осы мекемедегі жұмысы

  1. 2020 жж.

«Химиялық технология және экология» кафедрасының лаборанты

2020 ж. бүгінгі күнге дейін

«Химиялық технология және экология» кафедрасының бас шебері

Жұмыспен қамту

Толық жұмыс күні

Білім беру ұйымдарында бұрынғы жұмыс орындары: жоқ

[/kk] [ru]

Ф.И.О.: 

Бирликова Акниет Сатыбалдыевна

Образование:

2014-2018 гг.

Темиртауский высший политехнический колледж,

Химическая технология производства, техник-лаборант

2018-2022 гг.

Карагандинский индустриальный университет, 5В072100 – Химическая технология органических веществ

Опыт работы:

Работа в данной организации

  1. 2020 гг

Лаборант кафедры «Химическая технология и экология»

2020 г. по настоящее время

Старший мастер кафедры «Химическая технология и экология»

Занятость

Полный рабочий день

Предыдущие места работы в организациях образования: отсутствуют

[/ru]