Учебно-методическая деятельность|Educational-methodic activity|Оқу-әдістемелік қызмет

[kk] Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы бакалавриат және магистратура мамандықтары үшін мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдеріндегі оқу-әдістемелік құжаттар бойынша келесі жұмыстар жүргізіледі:

 • пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеу және өңдеу;
 • пәндердің электрондық оқу-әдістемелік кешендерін жасау және өңдеу;
 • курстық жұмысты, практикалық жұмысты және студенттердің өзіндік жұмыстарын орындауға арналған нұсқаулықтарды әзірлеу және өңдеу;
 • жұмыс бағдарламаларын әзірлеу және өңдеу;
 • оқу жоспарларын әзірлеу және өңдеу;
 • ISBN және © индексі бар оқулықтар, монографиялар мен оқу құралдарын жасау;
 • электронды оқу материалдарын жасау;
 • білімді бақылауға арналған тест материалдары мен материалдарын әзірлеу және өңдеу;
 • диссертация мен магистрлік диссертацияны орындау бойынша нұсқаулықтарды әзірлеу және өңдеу;
 • практиканың барлық түрлерін өткізуге арналған нұсқаулықтарды әзірлеу және өңдеу, студенттер мен магистранттардың есептерін құрастыру және дайындау;
 • дәрістер конспектілерін жасау және өңдеу.

Оқу-әдістемелік құжаттаманы кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы әзірлейді, кафедра мәжілісінде талқыланады, факультет деканы, академиялық саясат жөніндегі директормен келісіледі және оқу жұмысы жөніндегі проректормен бекітіледі. Оқу-әдістемелік құжаттаманың мазмұны үнемі өзектелінеді және жұмыс берушілердің қазіргі нарықтық жағдайға сәйкес мамандықтың жетекші мамандарымен қарастырылады.
[/kk] [ru] Профессорско-преподавательским составом кафедры ведутся следующие работы по учебно-методической документации на государственном, русском и английском языках для специальностей бакалавриата и магистратуры:

 • разработка и переработка учебно-методических комплексов дисциплин;
 • разработка и переработка электронных учебно-методических комплексов дисциплин;
 • разработка и переработка методических указаний по выполнению курсовых, практических работ и для самостоятельных работ студентов;
 • разработка и переработка рабочих программ;
 • разработка и переработка силлабусов;
 • разработка учебников, монографий и учебных пособий с индексом ISBN и ©;
 • разработка электронных методических материалов;
 • разработка и переработка тестовых материалов и материалов для контроля знаний;
 • разработка и переработка методических указаний по выполнению дипломных работ и магистерских диссертаций;
 • разработка и переработка методических указаний по прохождению всех видов практик, составлению и оформлению отчетов студентами и магистрантами;
 • разработка и переработка конспектов лекций.

Учебно-методическая документация разрабатывается ППС кафедры, проходит обсуждение на заседаниях кафедры, согласовывается деканом факультета, директором по академической политике и утверждается проректором по учебной работе. Содержание учебно-методической документации постоянно актуализируется и соответствует запросам работодателей в текущей рыночной ситуации, рецензируется ведущими специалистами соответствующей специальности
[/ru] [en] The teaching staff of the department carries out the following work on educational and methodical documentation in the state, Russian and English languages for undergraduate and graduate specialties:

 • development and processing of educational and methodological complexes of disciplines;
 • development and processing of electronic educational-methodical complexes of disciplines;
 • development and processing of guidelines for the implementation of coursework, practical work and for independent work of students;
 • development and processing of work programs;
 • development and processing of syllabuses;
 • development of textbooks, monographs and teaching aids with the ISBN and © index;
 • development of electronic teaching materials;
 • development and processing of test materials and materials for knowledge control;
 • development and processing of guidelines for the implementation of theses and master’s theses;
 • development and processing of guidelines for passing all types of practices, compiling and preparing reports by students and undergraduates;
 • development and processing of lecture notes.

Educational-methodical documentation is developed by the teaching staff of the department, discussions are held at the meetings of the department, agreed by the dean of the faculty, director of academic policy and approved by the vice-rector for academic work. The content of educational and methodological documentation is constantly updated and meets the requirements of employers in the current market situation, reviewed by leading specialists of the relevant specialty
[/en]