Преподаваемые дисциплины | Taught disciplines | Оқытылатын пәндер

[ru]
 • Математика 1
 • Математика 2
 • Математика в экономике
 • Методы статистического моделирования
 • Эконометрика
 • Физика
 • Физика 1
 • Физика 2
 • Механика 1
 • Механика 2
 • Прикладная механика
 • Инженерная механика
 • Сопротивление материалов
 • Теория механизмов и машин
 • Теоретическая механика
[/ru] [en]
 • Mathematics 1
 • Mathematics 2
 • Mathematics in Economics
 • Statistical modeling methods
 • Econometrics
 • Physics
 • Physics 1
 • Physics 2
 • Mechanics 1
 • Mechanics 2
 • Applied Mechanics
 • Engineering mechanics
 • Resistance of materials
 • Theory of mechanisms and machines
 • Theoretical mechanics
[/en] [kk]
 • Математика 1
 • Математика 2
 • Экономикадағы математика
 • Статистикалық үлгілеудің әдістері
 • Эконометрика
 • Физика
 • Физика 1
 • Физика 2
 • Механика 1
 • Механика 2
 • Қолданбалы механика
 • Инженерлік механика
 • Материалдар кедергісі
 • Механизмдер мен машиналар теориясы
 • Теоретикалық механика
[/kk]