Оқыту бағыты бойынша оқытылатын пәндер

5В073800 «Металдарды қысыммен өңдеу технологиясы»

Дайындық бағыты:

Илектеу және созу өндірісінің технологиясы мен жабдықтары

Ұсталық-штамптау және престеу өндірісінің технологиясы мен жабдықтары

5В071200 «Машина жасау»

Дайындық бағыты:

Ұсталық-штамптау өндірісінің теориясы мен технологиясы

6М071200 «Машина жасау»

Ғылыми және педагогикалық дайындық бағыты:

Жаңа конструкциялық материалдарды өңдеу технологиясы

Қара және түсті металдарды өңдеу технологиясы

Бейіндік дайындық бағыт:

Жаңа конструкциялық материалдарды өңдеу технологиясы

Қара және түсті металдарды өңдеу технологиясы

6D074000 – Наноматериалдар және нанотехнологиясы

Ғылыми және педагогикалық дайындық бағыты:

Көлемді наноқұрылымды материалдарды алу технологиясы

Металдарды қысыммен өңдеудегі нанотехнологиялар

2019 жылдан бастап келесі білім беру бағдарламалары бар:

6В07108 «Машинажасаудағы ұсталық-штамптау өндірісі»

6В07201 «Материалдарды қысыммен өңдеу»

Кәсіби бағыт:

7М07104 “Жаңа конструкциялық материалдарды өңдеу технологиясы”

Ғылыми-педагогикалық бағыт:

7M07101 “Жаңа конструкциялық материалдарды өңдеу технологиясы”

8D07101 –Инженериядағы нанотехнологиялар

Бакалавриат бағдарламасы бойынша білім алушылар үшін:

Өзара ауыстырымдылық, стандарттау және техникалық өлшеулер

Металдардың ақаулары және сапасын бақылау

Таптау өнімдерінің ақаулары

Таптау біліктерін калибрлеу

Компьютерлік графика

Ұсталық-штамптау өндірісін конструкторлық-технологиялық қамтамасыздандыру

Ұсталық-штамптау жабдықтары

Таптау және созу жабдықтары мен үдерістерін математикалық модельдеу

Ұсталық-штамптау өндірісінің технологиялық үдерістерін математикалық модельдеу

Математикалық модельдеу және есептеу эксперименті

МҚӨ жабдықтары мен процестерін математикалық моделдеу

Үшөлшемді модельдеу жүйелері

Стандарттау және сертификаттау

Сапаны басқарудың статикалық әдістері

Статистикалық талдаудың бағдарламалық кешендері

Металдар мен қорытпалардың механикалық және технологиялық қасиеттері

Металдарды қысыммен өңдеу цехтарының жабдықтары

Тәжірибені ұйымдастыру және жоспарлау

Ғылыми зерттеулердің негіздері

Біліктер мен жабдық-аспапты жобалау

Ұсталық-штамптау цехтарын жобалау

Таптау цехтарын жобалау

Штамптар мен жабдықтамаларды жобалау

Технологиялық параметрлерді есептеу

Ықтималдықтар теориясы және статистика

Металдарды қысыммен өңдеу теориясы

Пластикалық теориясы

Таптау және созу үдерістерінің теориясы

Соғу, штамптау және престеу үдерістерінің теориясы

Ыстықтай таптау технологиясы

Созу өндірісінің технологиясы

Соғу технологиясы

Престеу технологиясы

Дайындамаларды және сортты таптамаларды өндіру технологиясы

Арнайы таптама түрлері мен құбырлардың технологиясы

Салқындай таптау технологиясы

Салқындай штамптау технологиясы

Пән

Кафедра

1

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы

https://tttu.edu.kz/faculty/ftmia/chairs/od/

https://tttu.edu.kz/faculty/ftmia/chairs/kafedra-assambleya-naroda-kazaxstana/

2

Философия

3

Әлеуметтану және саясаттану

4

Мәдениеттану, психология

5

Құқық негіздері және парасаттылық

6

Дінтану және этика

7

Дене шынықтыру

8

Шетел тілі

https://tttu.edu.kz/faculty/ef/chairs/kafedra-kazaxskogo-russkogo-i-inostrannix-yazikov/

9

Қазақ (орыс) тілі

10

Математика 1

https://tttu.edu.kz/faculty/ef/chairs/kafedra-kazaxskogo-russkogo-i-inostrannix-yazikov/

11

Математика 2

12

Физика 1

13

Физика 2

14

Қолданбалы механика

15

Электротехника

https://tttu.edu.kz/faculty/ftmia/chairs/kafedra-energetikadepartment-of-power-engineeringenergetika-kafedrasi/

16

Өндірістің электр жабдықтары

17

Жылуэнергетика

18

Жылыту және жылыту құрылғылары

19

Тіршілік қауіпсіздігі негіздері және еңбекті қорғау

https://tttu.edu.kz/faculty/fmis/chairs/htie/

20

Өнеркәсіптік экология

21

Химия

22

Материалтану және термиялық өңдеу

https://tttu.edu.kz/faculty/chairs/mim/

23

Конструкциялық материалдар технологиясы

24

Инженерлік графика

https://tttu.edu.kz/faculty/ftmia/chairs/tmit/

25

Менеджмент

https://tttu.edu.kz/faculty/ef/chairs/eif/

26

Өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау

27

Бизнес-жоспарлау

28

Экономика негіздері және кәсіпкерлік

29

Еңбек экономикасы

30

Экономика және өндірісті ұйымдастыру

31

Кәсіпкерлік негіздері

32

Интернет-технологиялар және компьютерлік желілер

https://tttu.edu.kz/faculty/ftmia/chairs/eiats/

33

Ақпараттық қауіпсіздік негіздері

34

Алгоритмизация негіздері

35

Деректер қорлары

36

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Магистратура бағдарламасы бойынша білім алушылар үшін:

Жаңа және наноматериалдарды алу технологиясы

Дефектоскопия және бұзбай бақылау әдістері

Материалдар диагностикасының тәжірибелік әдістері

Бейметалл материалдарды өңдеу технологиясы

Ұнтақты және композициялық материалдарды өңдеу технологиясы

Машина жасаудағы ақпараттық технологиялар және басқару

Математикалық модельдеу және есептеу тәжірибесі

Патенттік қабілеттілік және әзірлемелердің техникалық деңгейі

Тұтас орта механикасы

Үдерістердегі құрылымның және қасиеттердің қалыптасуы

Машина жасаудағы квалиметрия

Докторантура бағдарламасы бойынша білім алушылар үшін:

Нанотехнологиялардың физикалық-химиялық негіздері

Наноматериалдарды қолданудың келешегі мен тәуекелдері

Наноматериалдардың қасиетерінің қалыптасуы

Көлемді наноқұрылымды материалдарды алу технологиясы