Оқытылатын пәндер

Білім беру бағдарламалары бойынша пәндер:

6В06101-Бағдарламалық инженерия

 • Сандық сызбатехника
 • Компьютерлік жүйелердің архитектурасы және ұйымдастырылуы
 • Алгоритмдеу және бағдарламалау
 • С# негіздері / С++ негіздері
 • С# қосымшаларын әзірлеу / С++ қосымшаларын әзірлеу
 • Интернет-технологиялар
 • PHP веб-бағдарламалау
 • ASP веб-бағдарламалау
 • Жүйе мен желіні басқару
 • Internet of Things технологиясы
 • Ақпарат теориясы
 • Есептеу жүйелерінің бағдарламалық және аппараттық құралдары
 • Криптология негіздері
 • Ақпараттық қауіпсіздік негіздері
 • Дискретті математика
 • Математикалық логика және алгоритмдер теориясы
 • Жүйелік талдау және үрдістер мен жүйелерді модельдеу әдістері
 • Басқару модельдері мен әдістері
 • ERP- кәсіпорынды басқару жүйелері
 • Үлкен деректерді өңдеу алгоритмдері мен бағдарламалары
 • Зияткерлік ақпараттық технологиялар
 • IT жобаларын басқару
 • Мобильді технологиялар
 • Компьютерлік графика
 • Деректер қоры
 • Бағдарламаны әзірлеудің аспаптық құралдары
 • Бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалау

6В07106-Автоматтандыру жүйесінің инженериясы

 • Электроника
 • Метрология және стандарттау
 • Математикалық есептер және компьютерлік моделдеу
 • Компьютерлік кескін және АЖЖ
 • Техникалық кескін
 • SMART желі
 • Пневмоавтоматика және гидроавтоматика негіздері
 • Автоматиканың электр машиналық құрылғылары
 • Автоматика элементтері мен құрылғылары
 • Автоматты басқару теориясы
 • Жаңартылатын энергетиканы басқару жүйелері
 • Технологиялық кешендерді автоматтандыру
 • Басқару жүйесіндегі анық емес логика
 • Жасанды интеллект жүйелері
 • Өнеркәсіптік контроллерлер
 • Өнеркәсіптік желілер мен интерфейстер
 • Есептеу жүйелерінің бағдарламалық және аппараттық құралдары
 • Алгоритмдеу және бағдарламалау
 • Математикалық логика және алгоритмдер теориясы
 • Визуалды бағдарламалау
 • Энергия үнемдеу, энергия аудиті және энергия менеджменті
 • Ұшқышсыз құрылғыларды басқару
 • Автоматтандыру жүйелерінің Инжиниринг
 • Дизайн-ойлау
 • Аддитивті технологияға кіріспе
 • 3D модельдеу жүйелері
 • 3D баспа құралдары мен компоненттері
 • 3D бұйымдарын сынау

 

«Автоматтандыру және басқару» мамандығы:

 1. Электротехниканыңтеориялықнегiздері,
 2. Метрология жәнеөлшеу,
 3. Электроника,
 4. Автоматиканың құрылғылары және элементтері,
 5. Өндiрiстiңэлектржабдығы,
 6. Автоматтандыружәнебасқарудағыақпараттық технология,
 7. Автоматтандырылғанжобалаудыңжүйесi,
 8. Электротехникалықматериалтану,
 9. Автоматты реттеудің сызықты жүйелерінің теориясы,
 10. Автоматты реттеудің сызықты емес жүйелерінің теориясы,Ақпараттыңқолданбалытеориясы,
 11. Басқару жүйесіндегі микропроцессорлік кешендер,
 12. Басқарунысандарынпiшiндеужәнебiрдейлендiру,
 13. Бiрүлгiдегiтехнологиялықүдерiстердiжәнеөндiрiстердіавтоматтандыру,
 14. Электрлiкбайланыстыңтеориялықнегiзi,
 15. Электромеханикалықжүйелердібасқару,
 16. Өнеркәсiптiкбақылауыштар,
 17. Басқарудың сандық жүйесі,
 18. Автоматтандырудыңқазiргiзаманғы технологиясы,
 19. Ғылымизерттеулердiңнегiзі.