Дружинина Наталья Валерьевна

 Білімі:

2006ж. Е. А. БөкетоватындағыҚарМУ-діңшеттілдерфакультетінбітірді.

2019ж. бастап қазіргі уақытқа дейін Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ, шет тілдер факультетінде магистратурада оқиды.

Мамандығы:

ағылшын тілі пәнінің мұғалімі

Біліктілігі:

шет тілдер оқытушысы

Оқытатын пәндері:

ағылшын тілі, кәсіби ағылшын тілі

Академиялық тәжірибесі:

2017 ж. бастап ҚМИУ-де ағылшын тілі пәні оқытушысы ретінде жұмыс істейді.

Куәліктер мен сертификаттар:

ҚАЗТЕСТстандарттарыбойыншаҚазақтілікурсыныңсертификаты (120 сағат), А1 деңгейі, (сәуір, 2018ж.);

ағылшынтілікурсысертификатыА-2 – level for beginners,(сәуір 2018ж.);

«Білімберудіңпедагогикалықжәнесоциологиялықаспектілері»халықаралықғылыми-тәжірибелікконференциясынақатысушысертификаты, Чебоксарық. (3 мамыр 2018ж.);

2018 ж. маусым, «Cisco»желіліктехнологияларбойынша сертификат;

«Жоғары оқу орындарын институционалдық және мамандандырылған аккредиттеу» тақырыбындағы семинарға қатысқаны үшін сертификат (желтоқсан 2018ж.);

«Ғылыми жарияланымдар дайындау» курсында қатысқаны үшін сертификат (36 сағат).

Электрондық пошта: nata_druzhinina_79@mail.ru
[/kk] [ru] Образование:

Окончила в 2006г. КарГУ им. Е.А.Букетова, факультет иностранных языков по специальности «Иностранный язык», присвоена квалификация преподаватель иностранных языков.

С 2019г. по настоящее время обучается в магистратуре КарГУ им. Е.А. Букетова на факультете иностранных языков.

Академический опыт работы:

С 2017-18 уч.года – по настоящее время работает в КГИУ, преподаватель английского языка;

Преподаваемые дисциплины: английский язык, профессиональныйанглийский язык

Сертификаты или профессиональные регистрации:

сертификат курсов казахского языка (120 часов) по стандартам КАЗТЕСТ, уровень А1, (апрель, 2018г.)

сертификат курсов английского языка А-2 – levelforbeginners,(апрель 2018г.);

сертификат участника Международной научно-практической конференции «Педагогические и социологические аспекты образования», г.Чебоксары (3 мая 2018г.)

сертификат по сетевым технологиям «Cisco» (июнь 2018г.);

сертификат за участие в семинаре по теме «Институциональная и специализированная аккредитация высших учебных заведений» (декабрь 2018г.);

сертификат за участие в курсах (36 часов) «Подготовка научных публикаций» (3-14 декабря 2018г.)

Электронная почта: nata_druzhinina_79@mail.ru
[/ru] [en] Education:

Graduated from 2006. KarSU named after E.A. Buketov, Faculty of Foreign Languages

From 2019 to the present time, she is studying at the master’s program of KarSU. E.A. Buketov at the faculty of foreign languages.

Specialty:

Foreign Language

Qualification: Teacher of Foreign Languages

Teaching disciplines: English, professional English

Academic Experience:

2017 – up to now works at KSIU, English teacher;

Certificates or professional registrations:

certificate of Kazakh language courses (120 hours) according to KazTest standards, level A1, (April, 2018.);

certificate of English language courses A-2-level for beginners, (April 2018);

certificate of participation in the International scientific and practical conference «Pedagogical and sociological aspects of education», Cheboksary (May 3, 2018.);

certificate for network technologies «Cisco «(June 2018);

certificate for participation in the seminar on «Institutional and specialized accreditation of higher education institutions» (December 2018);

certificate for participation in the course (36 hours) «Preparation of scientific publications» (December 3-14, 2018).

Email: nata_druzhinina_79@mail.ru
[/en]