Фет Елена Павловна|Fet Helena Pavlovna |Фет Елена Павловна

 [kk]

Аты-жөні: Фет Елена Павловна

Білімі:

1989 жылы Қарағанды ​​металлургия комбинатында «Қара металдар металлургиясы» мамандығы бойынша ВТУЗ-ны үздік бітірді. «Болат құймаларының біртектілігін арттыру және оған қоспалардың таралуының біркелкілігі» тақырыбы бойынша диссертацияны қорғады (Қарағанды, 2003).

Академиялық тәжірибесі:

1990 жылдан бастап КГИУ ассистенті. Қазіргі уақытта «Экономика және қаржы» кафедрасының доценті.

Оқытатын пәндері:

«Өндірістік өндіріс технологиясы», «Өнімнің сапасын басқару», «Өндірісті ұйымдастыру».

Сертификаттар немесе кәсіби біліктілігін арттыру:

Маркетинг және сату – Теміртау орталығы AT-Pyxera GIOBAI-10.04.14. – сертификат

Семинар «ISO 9001: 2015 стандартының жаңа нұсқасы. Күтілетін өзгертулер »ЖШС,« Прогресс »ҚҚК ЖШС, Санкт-Петербург, 17.09.14-18.09.14 – сертификат

Прогресс зерттеулер орталығында біліктілікті арттыру. «Сапа менеджменті кәсіпорынның тұрақты жетістіктерін қамтамасыз ету құралы ретінде», Санкт-Петербург, мамыр, 2015 ж. – біліктілікті арттыру туралы куәлік

Марапаттаулар мен сыйлықтар:

ҚМИУ алғыс хаттары.

[/kk]

[ru]

Ф.И.О.: Фет Елена Павловна
Образование: В 1989 году окончила с отличием завод-ВТУЗ при Карагандинском металлургическом комбинате по специальности «Металлургия черных металлов». Защита кандидатской диссертации на тему: «Повышение однородности стального слитка и равномерности распределения в нем примесей» (г. Караганда, 2003 год).
Академический опыт:

С 1990 г. ассистент КГИУ.

В настоящее время – доцент кафедры «Экономика и финансы».

Преподаваемые дисциплины: «Технология промышленного производства», «Управление качеством продукции», «Организация производства».

Свидетельства или

профессиональная регистрация:

Маркетинг и продажи — г. Темиртау Center ATPyxera GIOBAI-10.04.14. — сертификат Семинар «Новая версия стандарта ISO 9001:2015. Ожидаемые изменения», ООО «ЦНТИ «Прогресс» г. Санкт-Петербург,17.09.14-18.09.14- сертификат Повышение квалификации в ЦНТИ «Прогресс». «Управление качеством как инструмент обеспечения устойчивого успеха предприятия», Санкт-Петербург, май, 2015- удостоверение о повышении квалификации.

Награды и премии: грамоты КГИУ

[/ru]

[en]

Full name:  Fet Helena Pavlovna

Education:

In 1989, she graduated with honors from the plant-VTUZ at the Karaganda Metallurgical Combine, specializing in “Metallurgy of Ferrous Metals”. Defense of the thesis on the topic: “Increasing the uniformity of the steel ingot and the uniformity of the distribution of impurities in it” (Karaganda, 2003).

Academic experience:

Since 1990 he has been an assistant to KGIU. At present he is an associate professor of the Department of Economics and Finance.

Taught disciplines:

Technology of industrial production”, “Product quality management”, “Production organization”.

Certificates or professional registration:

Marketing and sales – Temirtau Center AT-Pyxera GIOBAI-10.04.14. – certificate

Seminar “New version of the ISO 9001: 2015 standard. Expected Changes “, LLC” CSTI “Progress”, St. Petersburg, 17.09.14-18.09.14 – certificate

Advanced training in the Center for Progress Studies. “Quality management as a tool to ensure sustainable success of the enterprise”, St. Petersburg, May, 2015-certificate of professional development

Awards and prizes:

Letters of the KGIU

[/en]