Интеллектуальное развитие личности | Intellectual Development of the Personality | Жеке тұлғаның интеллектуалды дамуы

[ru]

Развитие интеллектуальной культуры предполагает активизацию мыслительной деятельности, развитие логических способностей, любознательности обучающихся, обогащения их сознания достоверными знаниями, развитие умственных способностей, обретения навыков научно-исследовательского опыта, нетривиального, творческого, ответственного подхода к объектам познания.

Формирование потребности в самопознании и саморазвитии личности предполагает формирование фундаментальных знаний в системах «человек-природа», «человек-общество», «человек-техника», «человек-человек». Самопознание призвано помочь молодому человеку в понимании окружающего мира, осознания себя и своего предназначения в нем, в определении своей жизненной позиции, систематизации своих взглядов на окружающий мир с точки зрения общечеловеческих ценностей. Самопознание является необходимым условием саморазвития, самоактуализации личности, реализации ее способностей и возможностей.

Результатом интеллектуального развития личности является овладение основными принципами научного и философского мировоззрения, использование новейших информационных и коммуникационных технологий, конкурентоспособность на рынке труда, высокий профессионализм.

Интеллектуальное воспитание осуществляется через приобщение обучающейся молодежи к участию в студенческих научно-практических конференциях, предметных олимпиадах, профессиональных конкурсах дипломных работ и проектов, участие в работе интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?», Дебатном клубе, дискуссионном клубе «Свобода слова».

[/ru] [en]

Development of intellectual culture assumes activization of cogitative activity, development of logical abilities, inquisitiveness being trained, enrichments of their consciousness by reliable knowledge, development of mental capacities, findings of skills of research experience, an uncommon, creative, responsible approach to objects of knowledge.

Formation of requirement for self-knowledge and self-development of the personality assumes formation of fundamental knowledge in systems «person nature», «person society», «person technician», «person person». The self-knowledge is urged to help the young man with understanding of world around, understanding of and the mission in it, with definition of the living position, systematization of the views of world around from the point of view of universal values. The self-knowledge is a necessary condition of self-development, self-updating of the personality, realization of its abilities and opportunities.

Mastering the basic principles of scientific and philosophical outlook, use of the latest information and communication technologies, competitiveness on a labor market, high professionalism is result of intellectual development of the personality.

Intellectual education is carried out through familiarizing of being trained youth with participation in student’s scientific and practical conferences, the subject Olympic Games, professional competitions of theses and projects, participation in work of intellectual club «What? Where? When? «, debateclub, debatableclub «Freedomofspeech».

[/en] [kk]

Зияткерлік мәдениетті дамыту ойлау қызметін жандандыруды, логикалық қабілеттерін дамытуды, білім алушылардың қызығушылығын арттыруды, олардың санасын сенімді білімдермен байытуды, ақыл-ой қабілеттерін дамытуды, ғылыми-зерттеу дағдыларын меңгеруді, таным объектілеріне шығармашылық пен жауапты тәсілді көздейді.

Жеке тұлғаның өзін-өзі тану және өзін-өзі дамыту қажеттілігін қалыптастыру «адам-табиғат», «адам-қоғам», «адам-техника», «адам-адам» жүйелеріндегі іргелі білімді қалыптастыруды көздейді. Өзін-өзі тану жасөспірімге айналасындағы әлемді түсінуге, өзін және оған өзінің қатыстылығын ұғынуға, өзінің өмірлік ұстанымын анықтауға, жалпы адамгершілік құндылықтар тұрғысынан қоршаған әлемге өз көзқарасын жүйелеуге көмектесу үшін бейімделген. Өзін-өзі тану жеке тұлғаның өзін-өзі дамыту, өзін-өзі жетілдіру, оның қабілеттері мен мүмкіндіктерін жүзеге асырудың қажетті шарты болып табылады.

Жеке тұлғаның зияткерлік дамуының нәтижесі ғылыми және философиялық дүниетанымның негізгі қағидаларын меңгеру, жаңа ақпараттық және коммуникациялық технологияларды пайдалану, еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілік, жоғары кәсіптілік болып табылады.

Зияткерлік тәрбие студенттік ғылыми-тәжірибелік конференцияларға, пәндік олимпиадаларға, дипломдық жұмыстар мен жобалардың кәсіптік байқауларына қатысуға, «Не? Қайда? Қашан?» зияткерлік клубының, пікірсайыс клубының, «Сөз бостандығы» пікірталас клубының жұмысына қатысуға оқитын жастарды баулу арқылы  жүзеге асырылады.

[/kk]