Трудовое воспитание | Labour education | Еңбек тәрбиесі

[ru]

Трудовое и экономическое воспитание предполагает формирование у молодежи умений и навыков в самообслуживании, добросовестного, ответственного и творческого отношения к различным видам трудовой деятельности, умение работать в коллективе, мобилизовывать необходимые ресурсы, правильно оценивать последствия своих действий, культивирует отношение к труду как первой жизненной необходимости, высшей ценности и главному способу достижения признания и успеха. Через трудовое воспитание молодые люди приобщаются к лучшим традициям и ценностям профессиональных сообществ, приверженности нормам профессиональной этики и корпоративной культуры.

Понимая важность трудового воспитания, а также необходимости защиты социально уязвимых слоев населения, коими являются студенты, в университете ежегодно организуется летний трудовой семестр: создаются студенческие строительные отряды, ремонтно-строительные отряды.

К работе по ремонту учебных корпусов, благоустройству территории университета, близлежащих территорий привлекаются студенты и учащиеся ТЭК 1-3 курсов.

Бойцы отрядов ССО ежегодно работают на объектах АО «АрселорМиттал Темиртау», городских объектах социально-бытового назначения. По итогам работы в летнем трудовом семестре студенты КГИУ принимают участие в городских и областных слетах ССО, завоевывая призовые места в номинациях «Лучший боец ССО», «Лучший командир ССО» и др.

[/ru] [kk]

Еңбек және экономикалық тәрбие жастар бойында өзіне-өзі қызмет көрсетуде біліктілік пен дағдыларды, әртүрлі жұмыс түрлеріне адал, жауапты және шығармашылық қарым-қатынасты, ұжымда жұмыс істей білуді, қажетті ресурстарды жұмылдыруды, өз әрекеттерінің салдарын дұрыс бағалауды, бірінші өмірлік қажеттілік ретінде жұмысқа деген қарым-қатынасты дамытуды, тану мен жетістікке жетудің ең маңыздылығын және негізгі жоғарғы құндылықты көздейді. Еңбек тәрбиесі арқылы жастар кәсіби қауымдастықтардың үздік дәстүрлері мен құндылықтарына, кәсіби этиканың және корпоративтік мәдениеттің нормалар адалдығына бейімделеді.

Еңбекке тәрбиелеу маңыздылығын, сондай-ақ халықтың әлеуметтік осал топтары болып табылатын студенттерді қорғау қажеттілігін түсіне отырып университетте жыл сайын жазғы еңбек семестрі ұйымдастырылады: студенттік құрылыс жасақтары, жөндеу-құрылыс жасақтары құрылады.

Оқу ғимараттарын жөндеу, университеттің аумағын, жақын аумақтарды абаттандыру жұмыстарына 1-3 курс студенттері мен ТЭК оқушылары тартылады.

СҚЖ жасақтарының сарбаздары жыл сайын «АрселорМиттал Теміртау» АҚ объектілерінде, қалалық әлеуметтік- тұрмыстық мақсаттағы объектілерде жұмыс істейді. Жазғы еңбек семестр жұмысының қорытындысы бойынша ҚМИУ студенттері СҚЖ-ның қалалық және облыстық слеттарына қатысады, «СҚЖ-ның Үздік сарбазы», «СҚЖ-ның Үздік командирі» және т.б. номинациялар бойынша жүлделі орындарға ие болды.

[/kk] [en]

Labor and economic education assumes formation at youth of skills in self-service, the conscientious, responsible and creative attitude to different types of work, ability to work in collective, to mobilize necessary resources, correctly estimate consequences of the actions, cultivates the relation to work as the prime vital necessity, supreme value and main way of achievement of recognition and success. Through labor education young people join the best traditions and values of professional communities, commitment to norms of professional ethics and corporate culture.

Understanding importance of labor education, and also need of protection of socially vulnerable segments of the population whom students are, at university the summer labor semester will annually be organized: student’s construction groups, repair and construction groups are created.

Students and pupils of the college of 1-3 courses are involved in work on repair of educational buildings, improvement of the territory of university, nearby territories.

Fighters of student’s construction groups annually work at objects of JSC ArselorMittal Temirtau, city objects of social appointment. Following the results of work in a summer labor semester students of KSIU take part in city and regional meetings of student’s construction groups, taking prizes in the nominations «The Best Fighter of student’s construction groups», «The Best Commander of student’s construction groups».

[/en]