Материалды-техникалық базасы

Кафедра ҒЗЖ бойынша жақсы материалдық базаға ие. Ол мамандардың басқаруымен студенттердің жұмыс істеуіне мүмкіндік беретін 12 зертханамен жабдықталған.

«Жалпы химилық технология», «Органикалық заттардың химилық технологиясының үрдістері мен аппараттары», «Массаалмасу үрдістері» және «Материалдар мен органикалық синтездің химиялық технологиясы» зертханаларында ректификация, экстракция, абсорбция и адсорбция, полимеризация, жылуалмасу, реакциялық үрдістер; көпіршік аппаратының гидродинамикасы және массаалмасу аппараттарының байланыс қондырғылары, өлшенген қабат гидравликасы, ұнтақтау, араластыру, тұндыру және центрифугирлеу үрдістерінің зерттеуі жүргізіледі.

Лаборатория «Хроматографиялық анализ әдістері» зертханасы әр түрлі органикалық қоспаның құрамын, химиялық-технологиялық үрдістерді зерттеуге негізделген.

«Жалпы және бейорганикалық химия», «Органикалық химия», «Физикалық және коллоидтық химия», «Аналитикалық химия» зертханаларында органикалық және бейорганикалық заттардың қасиеттеріне, колоидтық ерітінділер, коллоидтық жүйелердің тұтқырлығын анықтау бойынша, тотығу-тотықсыздану және басқа да реакция түрлеріне, химилық реакцияның жүру кинетикасы, седиментация және коагуляция құбылысына зерттеу жүргізіледі, химиялық әдістердің көмегімен (гравиметрия, индикаторлық титрлеу) заттардың сандық және сапалық анализі жүргізіледі.

«Физикалы-химиялық анализ әдістері» зертханасы әр түрлі аспаптық әдістермен (спектрофотометрия, потенциометрия, кулонометрия және т.б.) заттардың анализін жүргізуге негізделген.

Микрофотометр МФ4

«Коррозия және металдарды қорғау» зертханасында болат және балқыма үлгілерінің коррозиялық зерттеуі жүргізіледі.

 

 

Аналитикалық таразы

 

PHРН-метр

 

Центрифуга

 

Фотоэлектроколориметр

Ротациялық буландырғыш

 

Кептіргіш шкаф

 

Муфельді пеш