НУРГАЛИЕВ ТЕМИРЛАН МУХТАРОВИЧ|NURGALIEV TEMIRLAN MUKHTAROVICH|НУРГАЛИЕВ ТЕМИРЛАН МУХТАРОВИЧ

[ru]

Образование:

высшее, КарГУ,  2012- 16 год (очное обучение),  факультет философии и психологии, бакалавр социальных знаний, специальность политология. Магистратура КарГУ 2018-2020.

 

Академический опыт:

– профессиональная практика  в отделе внутренней политики Акимата города Темиртау;

– в отделе внутренней политики Акимата Карагандинской области;

– преподавание в  Карагандинском Банковском колледже:

– практика в Управление молодежной политики Карагандинской области.

– член участковой избирательной комиссии 2016 март

– Преподаватель  культурологии, логики, философии Карагандинского Банковского колледжа.

– Консультант Карагандинского городского филиала партий «Нур Отан».

– Член участковой избирательной комиссии на выборах 2019.

– Темиртауский медицинский колледж, преподаватель политологии, философии,истории.

 

Преподаваемые дисциплины:

Культурология, психология, Современная история Казахстана

 

Свидетельства или профессиональная регистрация:

2016 г. – сертификаты Хельсинского Фонда по Правам Человека Алматы, Караганда

2019 г. – сертификат школы ответственного бизнеса, 5-9 августа

2019 г. – Certificate,  Summer School of Central European Studies, Prague

 

Награды, премии:

2016 г. – Диплом за II место в международной научно-практической конференции студентов и магистрантов;

2016 г. – Диплом  за II место в Республиканской предметной олимпиаде по политологии, Алматы;

2016 г. – Диплом  I степени  на научно-практической конференции студентов и магистрантов, Караганда;

2015 г. – Сертификат участника VII региональной межвузовской научно-практической конференции студентов и магистрантов, Караганда;

2014 г. – Сертификат участника студенческой Респ. олимпиады по политологии, Астана

2014 г. – Сертификат участника Республиканской студенческой предметной олимпиады, Алматы

2018 г. – Диплом 3 степени X республиканского конкурса научных работ студентов и магистрантов, Караганда.

2018 г. – Диплом 2 степени I Республиканской педагогической творческой олимпиаде имени Ахмета Байтурсынова, Астана 2018.

[/ru] [en]

Education, professional qualifications:

higher education, KarSU, 2012-16 year (full-time study), faculty of philosophy and psychology, bachelor of social knowledge, specialty political science. Master’s Degree Program At KarSU 2018-2020.

 

Academic experience:

– professional practice in the Department of internal policy of Temirtau city Akimat;

– in the Department of internal policy of the Akimat of Karaganda region;

– teaching at the Karaganda Banking College:

– practice in the Department of youth policy of the Karaganda region.

– member of the precinct election Commission 2016 March

– Teacher of cultural studies, logic, philosophy of Karaganda Banking College.

– Consultant of the Karaganda city branch of the Nur Otan party.

– Member of the precinct election Commission for the 2019 elections.

– Temirtau medical College, teacher of political science, philosophy, history.

 

Disciplines taught:

Culturology, psychology, Modern history of Kazakhstan

 

Certificates or professional registration:

2016-certificates of the Helsinki Foundation for Human Rights Almaty, Karaganda

2019-certificate of the school of responsible business, August 5-9

2019-Certificate, Summer school of Central European studies, Prague

 

Rewards and premiums:

2016-Diploma for the second place in the international scientific and practical conference of students and undergraduates;

2016-Diploma for the second place in the Republican subject Olympiad in political science, Almaty;

2016-I degree Diploma at the scientific and practical conference of students and undergraduates, Karaganda;

2015-Certificate of participation in the VII regional interuniversity scientific and practical conference of students and undergraduates, Karaganda;

2014-Certificate of participant of the student Rep. Olympiad in political science, Astana

2014-Certificate of participant of the Republican student subject Olympiad, Almaty

2018-Diploma of the 3rd degree of the X Republican competition of scientific works of students and undergraduates, Karaganda.

2018-Diploma of the 2nd degree of the I Republican pedagogical creative Olympiad named after Akhmet Baitursynov, Astana 2018.

[/en] [kk]

Білімі, кәсіби біліктілігі:

жоғары, ҚарМУ, 2012-16 жыл (күндізгі оқу), философия және психология факультеті, Әлеуметтік білім бакалавры, Саясаттану мамандығы. ҚарМУ Магистратурасы 2018-2020

 

Академиялық тәжірибесі:

– Теміртау қаласы әкімдігінің ішкі саясат бөлімінде кәсіби тәжірибе;

– Қарағанды облысы әкімдігінің ішкі саясат бөлімінде;

– Қарағанды банк колледжінде сабақ беру:

– Қарағанды облысының жастар саясаты басқармасында тәжірибеден өтті.

– учаскелік сайлау комиссиясының мүшесі 2016 наурыз

– Қарағанды банк колледжінің мәдениеттану, логика, философия пәндерінің оқытушысы.

– «Нұр Отан»партиясы Қарағанды қалалық филиалының кеңесшісі.

– 2019 сайлауында учаскелік сайлау комиссиясының мүшесі.

– Теміртау медициналық колледжі, саясаттану,философия, тарих пәндерінің оқытушысы.

 

Оқытатын пәндері:

Мәдениеттану, психология, Қазақстанның қазіргі заман тарихы

 

Куәліктері мен кәсіби тіркеулері:

2016 ж. – Хельсинки қорының Адам құқықтары жөніндегі сертификаттары Алматы, Қарағанды

2019 ж. – жауапты бизнес мектебінің сертификаты, 5-9 тамыз

2019 ж. – Сертификат, Орталық еуропалық зерттеулердің жазғы мектебі, Прага

 

Марапаттары мен сыйақылары:

2016 ж.-студенттер мен магистранттардың ғылыми-практикалық халықаралық конференциясында екінші орын алғаны үшін Диплом;;

2016 ж. – саясаттану бойынша Республикалық пәндік олимпиадада екінші орын үшін Диплом, Алматы;

2016 ж.-студенттер мен магистранттардың ғылыми-практикалық конференциясындағы диплом дәрежесі, Қарағанды қ.;

2015 ж.-студенттер мен магистранттардың VII аймақтық ЖОО аралық ғылыми-тәжірибелік конференциясына қатысушы сертификаты, Қарағанды;

2014 ж. – Респ Студенттік қатысушы сертификаты. саясаттану бойынша олимпиада, Астана

2014 ж. – республикалық студенттік пәндік олимпиадаға қатысушы сертификаты, Алматы

2018 ж. – студенттер мен магистранттардың ғылыми жұмыстарының Х республикалық конкурсының 3 дәрежелі дипломы, Қарағанды.

2018 ж. – Ахмет Байтұрсынов атындағы 2 дәрежелі I Республикалық педагогикалық шығармашылық олимпиадасының дипломы.

[/kk]