Президент – в моей судьбе | The President is in my destiny| Президент– менің тағдырымда

IMG_7519IMG_7523[ru]

1 декабря  в календаре знаменательных дат – День Первого Президента Республики Казахстан. Этот праздник все граждане нашей страны  встречают  в обстановке всеобщего обсуждения Послания Главы государства и стратегии новой экономической политики «Нұрлы жол – путь в будущее!».

Для профессорско-преподавательского коллектива, студенческого сообщества Карагандинского государственного индустриального университета День Президента РК особо значимый праздник, ведь Нурсултан Абишевич Назарбаев  получил азы нелегкой профессии металлурга в стенах нашего вуза. Работать и учиться в вузе Первого Президента не только почетно, но и очень ответственно.На всех факультетах, в учебных группах проходят собрания, заседания кафедр,  кураторские часы.

21 ноября в музее истории КГИУ прошла встреча студентов  с однокурсником Нурсултана Абишевича – Омашевым Куанышем Омашевичем, организованная при участии лидеров  молодежного крыла «ЖасОтан» Карагандинской области и нашего университета.  Сама обстановка музея, центральной частью которого является  экспозиция  «Наш Президент! Наш Лидер! Наш выпускник!», располагала к живому, неформальному, заинтересованному разговору о годах студенчества, трудовых  достижениях, большой общественной деятельности Н.А. Назарбаева.

Омашев К.О. поделился со студентами своими воспоминаниями, как нелегко давался первый казахстанский металл, как складывалась дружба, прошедшая испытание временем, о чем мечтают они, кому посчастливилось жить, учиться, работать рядом с Н.А. Назарбаевым. А мечта у всех одна – мирное небо, стабильность и согласие всех народов – залог благополучия и процветания нашей Родины под руководством  признанного Лидера – Н.А. Назарбаева.

[/ru] [kk]

1 желтоқсан елеулі күндер күнтізбесінде – Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Күні.Еліміздің барлық азаматтары бұл мерекені Мемлекет басшысының Жолдауын және «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» атты жаңа экономикалық саясат стратегиясын жалпы талқылау жағдайында қарсы алады.

Қарағанды мемлекеттік индустриялық университетінің профессор-оқытушылар ұжымы мен студенттік қауымдастығы үшін ҚР Президентінің Күні аса маңызды мереке, себебі Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев біздің университетіміздің қабырғасында күрделі металлург мамандығының негізін алды. Тұңғыш Президент жоо-да жұмыс істеу және оқу тек құрмет ғана емес, сонымен қатар өте жауапты.Барлық факультеттерде, оқу топтарында жиналыстар, кафедра отырыстары, кураторлық сағаттар өтеді.

21 қараша күні ҚМИУ тарих мұражайында Қарағанды облысының «Жас Отан» жастар қанатының басшылары мен біздің университетіміздің қатысуымен ұйымдастырылған Нұрсұлтан Әбішұлының сыныптасы – Омашев Қуаныш Омашұлымен студенттердің кездесуі өтті.  Мұражайдың жағдайы, оның орталық бөлігі «Біздің Президент! Біздің көшбасшы! Біздің түлек!» экспозициясы болып табылады, онда Н.Ә.Назарбаевтың үлкен қоғамдық қызметі, еңбек жетістіктері, студенттік жылдары туралы қызықты, бейресми ақпарат орналасқан.

Қ.О. Омашев студенттермен Н.Ә.Назарбаев жанында оқу, жұмыс істеу,  өмір сүру бақыты кімге бұйырғаны, олар не туралы армандайтыны,  өткен уақыт сынынан өткені, достықтың қалай қалыптасқаны, алғашқы қазақстандық металдың қалай оңай емес балқытылғаны туралы өз естеліктерімен бөлісті. Ал барлығында бір арман – Көшбасшы деп танылған – Н.Ә.Назарбаевтың басшылығымен біздің Отанымыздың өркендеуі мен гүлденуінің кепілі – бейбіт аспан, барлық халықтардың тұрақтылығы мен үйлесімі.

[/kk] [en]

December 1 in the calendar of significant dates is the Day of the First President of the Republic of Kazakhstan. This holiday is celebrated by all citizens of our country in the atmosphere of General discussion of the Address of the Head of state and the strategy of the new economic policy «Nurly Zhol – the way to the future!».

For the teaching staff, the student community of Karaganda state industrial University, the day of the President of Kazakhstan is a particularly important holiday, because Nursultan Nazarbayev received the basics of the difficult profession of Metallurgist within the walls of our University. To work and study at the University of the First President is not only honorable, but also very responsible.Meetings, meetings of departments, curatorial hours are held at all faculties, in study groups.

On November 21, the Museum of history of KSU hosted a meeting of students with a classmate Nursultan Abishevich – Omashev Kuanysh Omashevich, organized with the participation of the leaders of the youth wing «Zhasotan» of Karaganda region and our University.  The very atmosphere of the Museum, the Central part of which is the exhibition » Our President! Our Leader! Our graduate!», disposed to live, informal, interested conversation about years of students, labor achievements, big public activity of N. A. Nazarbayev.

Omashev K. O. shared his memories with the students, how hard it was given the first Kazakh metal, how friendship was formed, passed the test of time, what they dream about, who were lucky enough to live, study, work next to N. A. Nazarbayev. And the dream of all one – a peaceful sky, stability and harmony of all peoples – the key to the well – being and prosperity of our country under the leadership of a recognized Leader-N. A. Nazarbayev.

[/en]