Ережелер

«ҚАРАҒАНДЫ ИНДУСТРИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ» КeАҚ СТУДЕНТТЕРДІҢ ИНТЕГРАЛДЫҚ GPA БАҒЫМЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ЕРЕЖЕЛЕРІ


«ҚАРАҒАНДЫ ИНДУСТРИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ» КеАҚ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ БІЛІМ БЕРУ ҮЛГІСІН ӘЗІРЛЕУ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕЛЕР


«ҚАРАҒАНДЫ ИНДУСТРИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ» КеАҚ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНАН КЕЙІНГІ  БІЛІМ БЕРУ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ


МАГИСТРЛІК ДИССЕРТАЦИЯНЫҢ МАЗМҰНЫНА, РӘСІМДЕЛУІНЕ ЖӘНЕ ҚОРҒАУҒА ҚОЙЫЛАТЫН НОРМАТИВТІК ТАЛАПТАР


МАГИСТРАНТТАР МЕН ДОКТОРАНТТАРДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРАКТИКАСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ


ҚОСЫМША БІЛІМ БАҒДАРЛАМАСЫ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ Minor (Минор)


«ҚАРАҒАНДЫ ИНДУСТРИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ» КеАҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МҮМКІНДІКТЕРІ ШЕКТЕУЛІ АДАМДАРҒА ИНКЛЮЗИВТІК БІЛІМ БЕРУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ


АШЫҚ САБАҚТАРДЫ ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕЛЕР


МОДУЛЬДІК БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ӘЗІРЛЕУ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕЛЕР


«ҚАРАҒАНДЫ ИНДУСТРИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ» КеАҚ АКАДЕМИЯЛЫҚ АДАЛДЫҚТЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ


«ҚАРАҒАНДЫ ИНДУСТРИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ» КеАҚ АЙДЫҢ ҮЗДІК ҚЫЗМЕТКЕРІ


БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫ АУЫСТЫРУ ЖӘНЕ ҚАЙТАДАН ОҚУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ


ҚОҒАМДЫ АҚПАРАТТАНДЫРУ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ


«ҚАРАҒАНДЫ ИНДУСТРИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ» КеАҚ УНИВЕРСИТЕТТІҢ БІЛІМ БЕРУ ГРАНТТАРЫ, УНИВЕРСИТЕТ СТИПЕНДИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ ЖӨНІНДЕГІ ЖЕҢІЛДІКТЕР ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕЛЕР


«ҚАРАҒАНДЫ ИНДУСТРИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ» КеАҚ АКАДЕМИЯЛЫҚ ҰТҚЫРЛЫҚ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ


«ҚАРАҒАНДЫ ИНДУСТРИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ» КеАҚ БІЛІМ АЛУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН  ІШКІ ЕРЕЖЕЛЕР ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ


ҒЫЛЫМИ ЖӘНЕ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ЛАУАЗЫМДАРЫНЫҢ БІЛІКТІЛІК СИПАТТАМАЛАРЫ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ (27.05.2022 ж. өзгертулер мен толықтырулар)


«ҚАРАҒАНДЫ ИНДУСТРИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ» КеАҚ ПРОФЕССОРЛЫ-ОҚЫТУШЫЛАР ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР ЛАУАЗЫМЫНА КОНКУРСТЫҚ ҚАБЫЛДАУҒА АРНАЛҒАН ЕРЕЖЕ


КӘСІБИ ТӘЖІРИБЕЛЕРДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕ БАЗАСЫ РЕТІНДЕ ҰЙЫМДАРДЫ АНЫҚТАУ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕЛЕР


АҒЫМДАҒЫ ЖӘНЕ ШЕКТІ БАҚЫЛАУЛАРДЫ, АРАЛЫҚ АТТЕСТАТТАУДЫ ЖӘНЕ СТУДЕНТТЕРДІҢ БІЛІМІН БАҒАЛАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕЛЕР


СТУДЕНТТЕРДІҢ ҚОРЫТЫНДЫ АТТЕСТАТТАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ


КӘСІБИ БАҒДАРЛАУ ЖҰМЫСЫ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ


«ҚАРАҒАНДЫ ИНДУСТРИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ» КеАҚ СТУДЕНТТЕР ЖАТАҚХАНАСЫ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ


«ҚАРАҒАНДЫ ИНДУСТРИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ» КеАҚ РЕСМИ САЙТ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ


«ҚАРАҒАНДЫ ИНДУСТРИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ» КеАҚ БІЛІМ БЕРУ, ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ПРОЦЕСТЕРІНІҢ САПАСЫНЫҢ МОНИТОРНИГІСІ, САУАЛНАМАЛАРДЫ ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ


СТУДЕНТТЕР ПАРЛАМЕНТІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ


ЖАСТАРДЫҢ БИЗНЕС-ЖОБАЛАРЫН КОНКУРСЫ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ


СТУДЕНТТЕРДІҢ ШАҒЫМДАРЫМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ


«ҚАРАҒАНДЫ ИНДУСТРИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ» КеАҚ ПОҚ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ҚЫЗМЕТІН РЕЙТИНТІК БАҒАЛАУ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ


«ҚАРАҒАНДЫ ИНДУСТРИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ» КеАҚ САПАНЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ ІШКІ ЖҮЙЕСІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ


«ҚАРАҒАНДЫ ИНСЕРСІТІЛІГІ» КЕАҚ ЖОҒАРЫ, ЖОҒАРЫДАН КЕЙІНГІ, ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНА БІЛІКТІ МАМАНДАРДЫ ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕ ТАРТУ ТӘРТІБІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕЛЕР.