Мақалаларды рецензиялау тәртібі

Ғылыми журналдың редакциясына түскен барлық ғылыми мақалалар міндетті түрде рецензиялауға жіберіледі.

Рецензиялау-бұл жалпы ғылымда қабылданған стандарттарды авторлардың сақтауына көз жеткізу мақсатында және ғылыми саладағы мақалалардың тақырыбына сәйкес келетін тақырыптарда, атап айтқанда, жарияланатын ғылыми мақалаларды ғалымдар мен мамандардың қарау рәсімі.

Рецензиялау құпия түрде жүргізіледі.

Қарағанды мемлекеттік индустриялық университетінің хабаршысында жариялау үшін ұсынылатын мақалаларға пікір жазу екі кезеңде жүзеге асырылады: сыртқы және ішкі.

Сыртқы рецензиялауды ғылыми дәрежесі бар, рецензияланатын материалдар тақырыбы бойынша танылған маман болып табылатын тиісті бейіндегі маман жүзеге асырады. Рецензиялардағы рецензенттердің қолдары олардың жұмыс орны бойынша белгіленген тәртіппен расталуы тиіс.

Ішкі рецензент кафедра қызметкерлері болуы мүмкін (ғылым кандидаты немесе докторы ғылыми дәрежесі бар). Қолтаңбаны автор оқитын немесе жұмыс істейтін ЖОО немесе ұйым растайды.

Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті Хабаршысының редакциялық алқасының мүшелері рецензент бола алмайды.

Басылымда рецензиялаудан өтпеген мақалаларды жариялауға жол берілмейді.

Рецензиялау нәтижелері бойынша пысықтауды талап ететін мақалалар авторларға әрі қарай жұмыс істеу үшін жіберіледі.

Редакциялық алқа қажет болған жағдайда Авторға және қарыз алу көзіне сілтеме жасамай алынған материалды пайдалануға қолжазбаның түпнұсқаларын тексеруді жүзеге асырады. Мәтіннің ерекшелігі гуманитарлық және техникалық пәндер үшін – 75% болуы тиіс.   Бұл көрсеткіш жекелеген жағдайларда қаралып отырған қолжазбаның құндылығын ресми бағалауды болдырмау үшін редакциялық алқамен қайта қаралуы мүмкін.

Журналда жариялауға жіберілмейді:

  • бұрын жарияланған материалы бар баптар;
  • мақалаларды ресімдеу ережелерін сақтамай ресімделген мақалалар;
  • авторлар мақалаларды техникалық өңдеуден бас тартқан мақалалар;
  • автор рецензенттің сындарлы ескертулерін орындамайтын мақалалар.

Рецензиялау рецензиялауға жататын мақаланы алған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.

Рецензиялау қорытындысы бойынша редакциялық алқа қабылдамаған мақалалар материалдары авторларға қайтарылмайды.

Редакциялық алқа мақұлдаған мақалалардың қолжазбалары шығаруды қалыптастыру үшін жауапты хатшыға беріледі.

Қолжазбаға Рецензиялар 3 жыл бойы сақталады.