Информационные технологии | Information technologies | Ақпараттық технологиялар

[ru]
  • Разработка модели формирования информационной базы для разработки комплексной транспортной схемы города на основе геоинформационных технологий;
  • Разработка интерактивной среды учебных достижений студента с применением современных информационных технологий;
  • Разработка моделей веб-ориентированной геоинформационной системы для описания инфраструктуры промышленного предприятия
  • Телекоммуникационная система для проведения оперативных мероприятий по чрезвычайным ситуациям.
[/ru] [en]

developing of formation model of informational base for developing of complex transport scheme of the city on the base of geoinformation technologies;

– development of the interactive environment of educational achievements of the student with application of modern information technologies;

– development of models of the web focused geoinformation system for the description of infrastructure of the industrial enterprise

– telecommunication system for carrying out expeditious actions for emergency situations.

[/en] [kk]

–           геоақпаратық технология негізінде қаланың кешенді көліктік сұлбасын жасауға арналған ақпараттық базаны қалыптастыру моделін жасау;

–           заманауи ақпараттық технологияларды қолданумен студенттердің оқудағы жетістіктерін қолдануға арналған интерактивті ортаны жасау;

–           өндірісті кәсіпорынның инфроқұрылымын сипаттауға арналған геоақпараттық жүйелердің веб-бағытталған моделін жасау;

төтенше жағдай кезінде жедел шараларды жүзеге асыруға арналған телекоммуникационды жүйелер.

[/kk]