Политология и языковедение | Political science and language study | Саясаттану және тіл білімі

[ru]
  • Социально-политические тенденции развития современного Казахстана в условиях системной модернизации;
  • Пути формирования лингвокультурологической компетенции в контексте современности.
[/ru] [en]

socio-political tendencies of development of modern Kazakhstan in the conditions of system modernization;

-ways of lingua cultural competence formation in the present context

[/en] [kk]

жүйелі қайта құру жағдайында кәзіргі кездегі қазақстандағы әлеуметтік-саяси беталыстардың дамуы;

– кәзіргі заман тұжырымдамасында лингвомәдени құзіреттіліктің қалыптасу жолдары.

[/kk]