Силивоненко Юрий Алексеевич|Selivоnenko Yuri|Силивоненко Юрий Алексеевич


[kk]Білімі: жоғары, 1978 жылы Томск политехникалық институтын «Өнеркәсіптік кәсіпорындарды электрмен жабдықтау» мамандығы бойынша бітірген.
Жұмыс тәжірибесі:
1971-1973 16-ЖЭО- электр жабдықтарын жөндеу бойынша электр монтері
1978-1985 Синтетикалық каучук зауытының электр цехының ауысым бастығы
1985-1988 Қарағанды металлургия комбинатының қысу цехының шебері-электригі
1988-1998 1-ЛПЦ электр жабдықтарын жөндеу және пайдалану бойынша аға мастер-электрик
1998-2005 Электр жөндеу цехының бастығы
1996-2017 «Испат-Кармет» АҚ ОРОП оқытушысы лауазымындағы жұмыс
Жүргізілген жұмыстары:
1-ЛПЦ электрмен жабдықтау схемасын қайта құру.
1-ЛПЦ «Стан 1700» бастапқы және таза тобының бас жетегін қайта жаңарту. «Теміртау электрометаллургиялық комбинаты»АҚ ферроқорытпа цехының газ тазарту электр жабдықтарын монтаждау, баптау.
Композициялық материалдарды қолдана отырып, қуаты үлкен машиналарға арналған қатты секциялардың жиынтығын дайындау бойынша учаске құру.
[/kk] [ru]Образование: Высшее, закончил Томский Политехнический институт в 1978 г. по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий»
Опыт работы:
1971-1973 Электромонтер по ремонту электрооборудования ТЭЦ-16
1978-1985 Начальник смены электроцеха завода синтитического каучука
1985-1988 Мастер-электрик обжимного цеха Карагандинского металлургического комбината
1988-1998 Старший мастер-электрик по ремонту и эксплуатации электрооборудования ЛПЦ-1
1998-2005 Начальник электроремонтного цеха
1996-2017 Работа в должности преподавателя в ОРОП АО «Испат-Кармет»
Проводимые работы:
Реконструкция схемы электроснабжения ЛПЦ-1. Реконструкция главного привода черновой и чистовой группы «Стана 1700» ЛПЦ-1. Монтаж, наладка электрооборудования газоочистки цеха ферросплавов АО «Темиртауского электрометаллургического комбината». Создание участка по изготовлению комплектов жестких секций для машин большой мощности с применением композиционных материалов.
[/ru] [en]Education: Higher education, graduated from Tomsk Polytechnic Institute in 1978, specialty » Power supply of industrial enterprises»
Experience:
1971-1973 Electrician for repair of electrical equipment CHP-16
1978-1985 The shift supervisor of the electrical Department of the plant of synthetic rubber
1985-1988 Master electrician slabbing mill shop of the Karaganda metallurgical combine
1988-1998 Senior master electrician on repair and maintenance of electrical equipment-rolling LPC-1
1998-2005 Head of electrical repair shop
1996-2017 Work as a teacher in OROP JSC » Ispat-Karmet»
Ongoing work:
Reconstruction of the power supply scheme of LPC-1. Reconstruction of the main drive of roughing and finishing group «Mill 1700» LPC-1. Installation, adjustment of electrical equipment for gas cleaning of Ferroalloy shop of JSC «Temirtau electrometallurgical plant». Creation of a site for the production of sets of rigid sections for high-power machines using composite materials.

[/en]