Тургумбаева Гульнар Темировна|Turgumbaeva Gulnar Temirovna | Тургумбаева Гульнар Темировна

 [kk]

Аты-жөні:

Тургумбаева Гульнар Темировна

Білім:

1992-1998:

Қарағанды металлургия институты «Өнеркәсіптегі экономика және басқару» мамандығы. инженер-экономист

2017 г.

«Синергия «Мәскеу қаржы-өнеркәсіптік Университеті» Жоғары білім берудің мемлекеттік емес жеке білім беру мекемесі» Мәскеу қ. магистратура дайындық бағыты бойынша 38.04.01-Экономика

Жұмыс тәжірибесі:

Академиялық:

Осы ұйымдағы жұмыс

2005 – қазіргі уақытқа дейін

ҚарИУ «Экономика және бизнес» кафедрасы.

Лауазымы: аға оқытушы

1997-2003

Теміртау политехникалық колледжі КМҚК

Лауазымы: бухгалтер, қосымша оқытушы

Жүргізетін пәндері:

«Кәсіпкерлік», «Бизнес экономикасы», «Кәсіпкерлік негіздері», «Экономикалық талдау», «Операциялық менеджмент», «Логистика негіздері».

Жұмыспен қамту:

Толық жұмыс күні

2012 – қазіргі уақытқа дейін

«АрселорМиттал Теміртау» АҚ персоналды оқыту және дамыту бөлімінің экономикалық пәндер дәріскері

Біліктілікті арттыру:

2021 ж.

Экономика. «Консультантъ» ЖШС

2021 ж.

Кәсіпорындағы Экономика және басқару. ҚР БҒМ Торайғыров университеті

08.2019

«Кәсіпкерлік негіздері» курсы оқытушысының кәсіби құзыреттілігін дамыту жоғары оқу орындары оқытушысының біліктілігін арттыру курсының сертификаты

20.09.2019

Кәсіпкерлер мен кәсіпкерлік бастамасы бар халыққа арналған «Бизнес-Кеңесші» жобасы бойынша оқыту сертификаты

06.06.2019-06.07.2019

IT-технологияларды зерттеу бойынша Cisco Желілік Академиясының сертификаты

2018 ж.

ОСКО академиясында оқу. Теміртау қ., ҚМИУ

2018 ж.

«ARQA» институционалдық және мамандандырылған аккредиттеу бойынша Семинар. Теміртау қ., ҚМИУ

04.2017

«Кәсіпкерлік ойлау және SMM-технологиялар» курсының сертификаты

04.2017

СМЖ сертификаты 9001:2015

12.2016

Searching for organizational excellence- TQM methods and techniques сертификаты

10.2016

Springer Nature training сертификаты

03.2013

Kazakhstan’s New Economy сертификаты

Кәсіби ұйымдарға мүшелік:

2005-2018

Білім беру қызметкерлерінің кәсіподағы

Марапаттар мен сыйлықтар:

2009

ҚР БҒМ ҰОК желісі бойынша оқушыларды тестілеуге дайындау ісіндегі адал еңбегі мен шығармашылық көзқарасы үшін алғыс.

Жарияланымдар мен презентациялар:

2015-2020

 • «Қара металлургиядағы өзіндік құнның төмендеу проблемалары туралы»/ «Вестник» ҚМИУ, Қаңтар 2015, Теміртау қ.

 • ISBN индексі бар «негізгі капиталға инвестициялардың экономикалық тиімділігі» оқу-әдістемелік құралы– Алматы: ҚР БҒМ. 2015.

 • «Логистика негіздері» курсы бойынша оқу – әдістемелік құрал © – Алматы: ҚР БҒМ. 2015.

 • «Еңбекті пайдалану және қор шығару көрсеткіштерінің өзара байланысы туралы» мақала / РҒДИ, РФ Уфа қ. «Научный обозреватель» журналы. 2015ж.

 • Мақала «Негізгі капиталға инвестицияларды экономикалық бағалау мәселесіне» / Журнал «Вестник» ҚМИУ, қазан 2015ж.

 • «Өнімнің материал сыйымдылығының материал беру деңгейіне әсері туралы» мақала/ ТКК ҚМИУ РМК «Металлургиядағы ҒТП» МНПК.2015ж.

 • «Металлургиядағы инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесі» оқу құралы ISBN индексі бар оқу құралы, Екібастұз, желтоқсан 2016

 • Мақала «Қарағанды облысындағы шағын және орта кәсіпкерлікті дамытудың қазіргі мәселелері туралы» / «Жоғары мектеп» ғылыми-практикалық журнал № 8 / 2019, Ресей, Уфа қ.

 • Бакалаврларды дайындау кезінде гамификацияны қолданудың ерекшеліктері мен мәселелері/ «білім беруді трансформациялау: мазмұны, технологиялары, сапасы» республикалық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. 2019, Қазақстан, Теміртау

 • Оқытушылар қызметіндегі көп міндеттілік мәселесі туралы/ «Білім беруді трансформациялау: мазмұны, технологиялары, сапасы» республикалық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. 2019, Қазақстан, Теміртау

Қосымша ақпарат:

2018

ҰБТ өткізу үшін Ұлттық тестілеу орталығы мен білім және ғылым министрлігінің өкілі

 [/kk] 

[ru]

Ф.И.О.:

Тургумбаева Гульнар Темировна

Образование:

1992-1998:

Карагандинский металлургический институт специальность «Экономика и управление в промышленности». инженер-экономист

2017 г.

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-промышленный университет «Синергия»» г.Москва. магистратура по направлению подготовки 38.04.01- Экономика

Опыт работы:

Академический:

Работа в данной организации

С 2005 по настоящее время

КарИУ кафедра «Экономика и бизнес».

Должность: старший преподаватель

1997-2003

КГКП Темиртауский политехнический колледж

Должность: бухгалтер , преподаватель-совместитель

Перечень преподаваемых дисциплин:

«Предпринимательство», «Экономика бизнеса», «Основы предпринимательства», «Экономический анализ», «Операционный менеджмент», «Основы логистики»

Занятость:

Полный рабочий день

2012 по настоящее время

Лектор экономических дисциплин в Отделе по обучению и развитию персонала АО Арселор Миттал Темиртау

Повышение квалификации:

2021

Экономика. ТОО «Консультантъ»

2021

Экономика и управление на предприятии. МОН РК Торайгыров университет

08.2019

Сертификат курса повышения квалификации преподавателя высших учебных заведений «Развитие профессиональных компетенций преподавателя курса «Основы предпринимательства»»

20.09.2019

Сертификат обучения по Проекту «Бизнес-Советник» для предпринимателей и населения с предпринимательской инициативой

06.06.2019-06.07.2019

Сертификат Сетевой академии Cisco по изучению IT-технологий

2018 г.

Обучение в Академии ЦИСКО. г.Темиртау, КГИУ

2018 г.

Семинар по институциональной и специализированной аккредитации «ARQA». г.Темиртау, КГИУ

04.2017

Сертификат курса «Предпринимательское мышление и SMM-технологии

04.2017

Сертификат СМК 9001:2015

12.2016

Сертификат Searching for organizational excellence- TQM methods and techniques

10.2016

Сертификат Springer Nature training

03.2013

Сертификат Kazakhstan’s New Economy

Членство в профессиональных организациях:

2005-2018

Профсоюз работников образования

Награды и премии:

2009

благодарность за добросовестный труд и творческий подход в деле подготовки учащихся к тестированию по линии НОК МОН РК.

Публикации и презентации:

2015-2020

 • «О проблемах снижения себестоимости в черной металлургии/«Вестник» КГИУ, Январь 2015, Г.Темиртау

 • Учебно-методическое пособие с индексом ISBN «Экономическая эффективность инвестиций в основной капитал»– Алматы: МОН РК. 2015.

 • Учебно-методическое пособие по курсу «Основы логистики» © – Алматы: МОН РК. 2015.

 • Статья «О взаимосвязи показателей использования труда и фондоотдачи»/ РИНЦ, журнал «Научный обозреватель» г.Уфа РФ окт. 2015г.

 • Статья «К вопросу экономической оценки инвестиций в основной капитал»/ Журнал «Вестник» КГИУ, окт 2015г.

 • Статья «О влиянии материалоемкости продукции на уровень материалоотдачи»/ МНПК «НТП в металлургии» РГП КГИУ окт.2015г.

 • Учебное пособие «Технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов в металлургии» Учебное пособие с индексом ISBN, Экибастуз, декабрь2016

 • Статья «О современных проблемах развития малого и среднего предпринимательства в карагандинской области» / «ВЫСШАЯ ШКОЛА» Научно-практический журнал № 8 / 2019, Россия г.Уфа

 • Особенности и проблемы применения геймификации при подготовке бакалавров/ Материалы республиканской научно-методической конференции: «Трансформация образования: содержание, технологии, качество». 2019, Казахстан, Темиртау

 • О проблеме многозадачности в деятельности преподавателей/ Материалы республиканской научно-методической конференции: «Трансформация образования: содержание, технологии, качество». 2019, Казахстан, Темиртау

Дополнительная информация:

2018

Представитель Национального Центра Тестирования и Министерства образования и науки для проведения ЕНТ

[/ru]

[en]

Full name:

Turgumbayeva Gulnara Temirovna

Education:

1992-1998:

Karaganda Metallurgical Institute specialty «Economics and management in industry». engineer-economist

2017 y.

Non-state educational private institution of higher education «Moscow Financial and Industrial University «Synergy»» Moscow. master’s degree in the field of training 38.04.01-Economics

Work experience:

Academic:

Work in this organization

2005 – present

KarIU Department of «Economics and Business».

Position: Senior Lecturer

1997-2003

KGKP Temirtau Polytechnic College

Position: accountant, part-time teacher

List of taught disciplines:

«Entrepreneurship», «Business Economics», «Fundamentals of Entrepreneurship», «Economic analysis», «Operational Management», «Fundamentals of Logistics»

Employment:

Full time work

2012 – present

Lecturer of economic disciplines in the Department of Training and Personnel Development of JSC ArcelorMittal Temirtau

Professional development:

2021

Economy. Consultant LLP

2021

Economics and management at the enterprise. MES RK Toraigyrov University

08.2019

Certificate of the advanced training course for a teacher of higher educational institutions «Development of professional competencies of a teacher of the course «Fundamentals of Entrepreneurship»»

20.09.2019

Certificate of training on the Project «Business Adviser» for entrepreneurs and the population with an entrepreneurial initiative

06.06.2019-06.07.2019

Certificate of the Cisco Network Academy for the study of IT Technologies

2018

Training at the CISCO Academy. G. Temirtau, KSIU

2018

Seminar on institutional and specialized accreditation «ARQA». Temirtau, KSIU

04.2017

Certificate of the course «Entrepreneurial thinking and SMM technologies»

04.2017

QMS Certificate 9001: 2015

12.2016

Certificate Searching for organizational excellence- TQM methods and techniques

10.2016

Certificate Springer Nature training

03.2013

Certificate Kazakhstan’s New Economy

Membership in professional organizations:

2005-2018

Trade Union of Educational Workers

Awards and prizes:

2009

gratitude for conscientious work and creative approach in preparing students for testing through the NOC of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan.

Publications and presentations:

2015-2020

 • «On the problems of cost reduction in ferrous metallurgy»/ «Vestnik» KSIU, January 2015, Temirtau

 • Educational and methodological manual with the ISBN index «Economic efficiency of investments in fixed assets» – Almaty: MES RK. 2015.

 • Training manual for the course «Fundamentals of logistics» © – Almaty: MES RK. 2015.

 • Article «On the relationship between indicators of labor use and return on funds»/ RSCI, the journal «Scientific Observer» Ufa, Russia Oct. 2015.

 • Article «On the issue of economic assessment of investments in fixed assets» / Journal «Vestnik» KSIU, October 2015.

 • Article «On the influence of material consumption of products on the level of material output»/ MNPK «NTP in metallurgy» RSE KSIU Oct. 2015.

 • Textbook «Feasibility study of investment projects in metallurgy» Textbook with the ISBN index, Ekibastuz, December 2016

 • Article «On modern problems of small and medium-sized entrepreneurship development in the Karaganda region» / «HIGHER SCHOOL» Scientific and Practical Journal No. 8 / 2019, Ufa, Russia

 • Features and problems of the application of gamification in the preparation of bachelors/ Materials of the republican scientific and methodological conference: «Transformation of education: content, technologies, quality». 2019, Kazakhstan, Temirtau

 • About the problem of multitasking in the activities of teachers/ Materials of the republican scientific and methodological conference: «Transformation of education: content, technologies, quality». 2019, Kazakhstan, Temirtau

Other duty:

2018

Representative of the National Testing Center and the Ministry of Education and Science for the UNT

[/en]