Жуманазарова Ғазиза Мустафаевна

Ғылыми қызығушылық саласы

Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы, биотехнология, нанотехнология, жасыл синтез, нанобөлшектер, полимерлер, фитокомпозицияны алу арқылы биологиялық белсенді заттарды алу

Өтетін пәндері

«Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы», «Химиялық өндірістің негізгі процестері мен аппараттары», «Дәрілік формалар технологиясы және биофармация».

Білімі:

 • 2011-2015 жж. Қарағанды мемлекеттік индустриялы университеті, Машина жасау және автоматтандыру факультеті, 5В072100 – Органикалық заттардың химиялық технологиясы

 • 2015-2017 жж. Қарағанды мемлекеттік индустриялы университеті, Машина жасау және автоматтандыру факультеті, 6М072100 – Органикалық заттардың химиялық технологиясы

 • 2018-2021 жж. Е.А. Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті. Химиялық факультет., 6D060600 – Химия

Жұмыс өтілі:

Академиялық:

 • 2017-2018 ж. «Химиялық технология және экология» кафедрасы оқытушысы.

 • 2018-2021 ж. «Химиялық технология және экология» кафедрасында үйлесім бойынша оқытушы.

 • 2021 қыркүйек –қазіргі уақытқа дейін «Химиялық технология және экология» кафедрасы аға оқытушысы

Біліктілікті арттыру:

 • Ресей ғылым академиясының Иркутск органикалық химия институтында ғылыми тағылымдамадан өткені туралы сертификат, (Ресей Федерациясы, Иркутск қ.), 72 академиялық сағат, 2016 ж.

 • Сертификат Cisco IT Essentials, 2017.

 • «Химиялық және технологиялық процестерді автоматтандыру» тақырыбы бойынша курстарды бітіргені туралы сертификат, 72 сағат, (Қазақстан Республикасы, Шымкент қ.), 2017 ж.

 • Certificate. The science-methodological seminar-training at Academician Ye.A. Buketov Karaganda State University specified as follows topic: «Training on Research Techniques and Publishing Skills». Trainer: PhD Nicolae Stanciu (Romania), 26-28 September 2018. Certificate topic: «Stereochemisrty». lecturer: Pavel Vojtisek (Czech Republic), 18.09.2018-13.10.2018

 • 27.11.2018 ж. мен 22.12.2018 ж. аралығында «Интеллектуалды наноматериалдардың кванттық технологиялары» тақырыбы бойынша қонақтық дәріс курстарынан өткені үшін сертификат. Алтай мемлекеттік университетінің оқытушысы, физика-математика ғылымдарының докторы, профессор Безносюк С.А.

 • Куәлік № 0994021. «Суперкритикалық сұйықтықтар: негіздері, технологиялары» (72 сағат) 01.04.2021 – 28.05.2021

 • «Жалпы химиялық технология» (72 сағат) «Ғалымнұр» 31.01.2022-12.02.2022, «Дәрілік формалар технологиясы және биофармация» (72 сағат) «Ғалымнұр» 17.01.2022-30.01.2022 «Полимерлік дәрілік заттар» (72с) «Ғалымнұр» 10.01.2022-23.01.2022 ж.

Басылымдары:

Sarsenbekova, A.Z.; Zhumanazarova, G.M.; Tazhbayev, Y.M.; et al. Research the Thermal Decomposition Processes of Copolymers Based on Polypropyleneglycolfumaratephthalate with Acrylic Acid. Polymers 2023, 15, 1725. https://doi.org/10.3390/polym15071725 (IF- 4.967, Q1)

2023 г. – Sarsenbekova, A.Zh., Burkeyev, M.Zh., Zhumanazarova, G.M., Kudaibergen, G.K., & Nasikhatuly, Ye. (2023) The Effect of Liquid Active Media on the Character of Equilibrium Swelling of Copolymers Based on Polypropylene Fumarate Phthalate with Acrylic Acid. Eurasian Journal of Chemistry / https://doi.org/10.31489/2959-0663/1-23-12

2022 г. – Органикалық заттарды талдаудың спектроскопиялық әдістері Учебное пособие. Алматы: «Эверо». – 65 б. Жуманазарова Г.М.

2021 г. – Дәрілік заттардың технологиясы және биофармация Учебное пособие. Алматы: «Эверо». – 256 б. Жуманазарова Г.М.

2020г. – Research of the influence of external factors on copolymers based on unsaturated polyester resins (статья). Bulletin of the Karaganda university. Series «Chemistry». – 2020. -№ 2 (98). –P. 51-57. Burkeev M.Zh., Zhumanazarova G.M., Kudaibergen G.K. et. al.

2020г. – Poly(propylene fumarate phthalate) and acrylic acid radical copolymerization constants and parameters. (статья) Bulletin of the Karaganda university. Series «Chemistry». – 2020. -№ 1 (97). –P. 68-74. Burkeev M.Zh., Zhumanazarova G.M., Kudaibergen G.K. et. al.

2020г. – Synthesis and investigation of metal-polymer complexes based on copolymers of polyethylene (propylene) glycolmaleates with acrylic acid and their catalytic properties Тезис Нижний Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2020. Burkeev M.Zh., Khamitova T.O., Zhumanazarova G.M., Kudaibergen G.K.

2020 г. – Сополимеры на основе полиэтиленгликольфумарата с акриловой кислотой. Тезис. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2020. Буркеев М.Ж., Хамитова Т.О., Жуманазарова Г.М.

2020 г. – Determination of the molecular weight of polypropylenefumaratephthalates. Тезис. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2020. Burkeev M.Zh., Zhumanazarova G.M., Kudaibergen G.K. et. al.

2019г. – Synthesis and research of polypropylene fumarate phthalate. Тезис International conference «Modern problems of chemistry and technology of organic substances and materials». (December 5-6, 2019) / – Almaty, 2019. – 63 p. Burkeev M.Zh., Zhumanazarova G.M., et. al.

2019г. – Synthesis of copolymers based on polypropylenefumaratephtalates with metacrylic acid. Тезис. Book of Abstracts of VIII International Symposium on Specialty Polymers (Specialty Polymers for Environment Protection, Oil Industry, Bio-, Nanotechnology and Medicine). (August 23-25, 2019) / Karaganda Publ. House of KSU, 2019. – 114 p.Burkeev M.Zh., Zhumanazarova G.M., et. al.

2019 г. – Синтез непредельного ацетиленового спирта – диметилдигексилбутиндиола (статья) Современные наукоемкие технологии, – 2019. – №3. – С.54-59. 0,5 п.л. Меркулов В.В., Алмазов А.И. и др.

2018 г. – Процессы и аппараты химической технологии. Учебное пособие. Алматы: «Бастау». – 256 с. Мантлер С.Н., Жуманазарова Г.М.

2018 г. – Химиялық технологияның процестері және аппараттары. Учебное пособие. Алматы: «Бастау». – 256 б. Мантлер С.Н., Жуманазарова Г.М.

2018г. – Физико-химические методы анализа Учебное пособие Алматы: «Бастау». – 256 с. Гавва Н.Ф., Мантлер С.Н., Жуманазарова Г.М.

2018г. – Физикалық-химиялық талдаудың әдістері. Учебное пособие Алматы: «Бастау». – 224 б. Гавва Н.Ф., Мантлер С.Н., Жуманазарова Г.М.

2017г. – Винилирование изобутанола ацетиленом на совмещенных катализаторах (статья) Научный диалог: Вопросы точных и технических наук. Сборник научных трудов, по материалам международной научно-практической конференции 12 мая 2017 г. Изд. ЦНК МНИФ «Общественная наука», Меркулов В.В., Жаксыбаева Г.Ш.

2016г. – Технология получения винилбутилового эфира на совмещенных катализаторах (статья) Лесотехнический журнал. Серия Деревопереработка. Химические технологии, Меркулов В.В., Жаксыбаева Г.Ш.

Техника ғылымдары магистрі

«Химиялық технология және экология» кафедрасының аға оқытушысы

Email: gaziza.zhumanazarova@mail.ru

h-index – 2

https://orcid.org/0000-0002-1793-0488

Email: g.zhumanazarova@tttu.edu.ku