Кариу дипломдарының сипаттамасы

 

Қорытынды аттестаттаудан өткенін куәландыратын және білім алушының тиісті білім деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартын меңгергенін растайтын Қарағанды индустриялық университетінің білім туралы құжаттары (өзіндік үлгідегі):

1) бакалавр дәрежесі берілетін жоғары білім туралы диплом;

2) магистр дәрежесі берілетін жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы диплом.

Қарағанды индустриялық университетінің білім туралы құжаттары (өзіндік үлгідегі) «қатаң есептілік бланкісі» мәртебесіне ие және оларды дайындау арнайы қорғалған материалдарды қолдана отырып жүргізіледі.

Өзіндік үлгідегі құжат мыналардан тұрады:

1) көлемі 225 х 160 мм қатты мұқаба;

2) көлемі 210 х 150 мм жапсырмалар;

3) дипломға қосымшалар.

Құжаттың мұқабасы дайындалады:

1) Үздік бакалавр дипломдары үшін-қызыл түсті;

2) бакалавр дипломдары үшін ерекшелік жоқ-қою-көк түсті;

3) магистр дипломдары үшін – күрең түсті.

Құжаттың мұқабасында:

11) жоғарғы жағында мемлекеттік тілдегі «КАРАҒАНДЫ ИНДУСТРИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ» деген бедерлі жазумен университет атауы жазылған.

2) ортасында университет логотипі және бедерлеу түрінде «TEMIR TAU TECH UNIVERSITI» жазуы бар,

3) логотип бейнесінің астында мемлекеттік тілдегі құжат түрінің бедерлі атауы «ДИПЛОМ».

Қосымша парақтардың, қосымшалардың бланкілері қорғаныш дәрежесімен (су белгілерімен) арнайы қағазда басылады.

Бакалавр мен магистрдің жоғары білімі туралы құжат жапсырмасының сол ішкі жағында мемлекеттік тілдегі мазмұны, ал оң жағында орыс және ағылшын тілдеріндегі мазмұны бірдей көрсетіледі.

Бакалавр дипломының қосымша парағының беткі жағында типографиялық тәсілмен «Жоғары білім туралы үздік диплом», жоғары білім туралы дипломдарға «Жоғары білім туралы диплом» деген сөздер басылады. Магистрлік дипломдар үшін «Магистр дипломы» деген сөздер.

Құжаттардың барлық түрлерінің қосымша беттерінде сериясы және жеті таңбалы нөмірлері болады.

Білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттарға қосымша беттер мен қосымшалардың бланкілері типографиялық тәсілмен (қолмен немесе баспа құрылғыларының көмегімен толтырылатын деректерді есепке алмағанда) басылады.

Білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттарға қосымша парақтардың, қосымшалардың бланкілерінде мыналар бар:

  • ЖОО атауы;
  • түлектің Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) ;
  • білім беру бағдарламасының (мамандықтың)коды және атауы;
  • Берілетін дәреже (бар болса);
  • дәрежені беру туралы аттестаттау комиссиясы отырысының хаттамасы күні мен нөмірі (бар болса);
  • оқыту формасы;
  • ЖОО басшысының қолы;
  • реттік тіркеу нөмірі;
  • берілген күні және орны (қаласы) ;
  • ЖОО мөрі.

КарИУ білімі туралы құжаттардың қосымша парақтарының,қосымшаларының бланкілері арнайы қорғау дәрежелері бар қағазда басылады.

КарИУ білім туралы құжаттардың келесі сериялары бар:

1) бакалавр – BD дәрежесі берілетін жоғары білім туралы диплом;

2) магистр дәрежесі берілетін жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы диплом-MD;

Қосымша парақтардың бланкілері мынадай түрде екі тілде толтырылады:

1) оқуды аяқтаған Қазақстан Республикасының азаматтары үшін «тегі, аты және әкесінің аты (ол болған кезде)» деген жолда жеке басын куәландыратын құжаттағы (не оны алмастыратын құжаттағы)жазбаға сәйкес толық жазылады;

2) шетелдік азаматтың тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) шетелдік паспорттың деректері бойынша жазылады;

3) «білім беру ұйымының толық атауы» деген жолда оқу орнының ресми атауы көрсетіледі;

4) «дәреже/біліктілік берілді» жолында-берілетін дәреженің/біліктіліктің атауы;

5) в строках «код и наименование специальности и (или) образовательной программы» указывается код, наименование специальности и (или) образовательной программы;

6) «оқыту нысаны» деген жолда оқыту нысаны көрсетіледі; білім алушылар қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып, білім беру бағдарламаларының 50% – дан астам пәндерін игерген кезде «оқыту нысаны» деген жолда «қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып» деген тиісті белгі көрсетіледі.;

7) бланкіде берілетін дипломның сериясы мен нөмірі, білім беру ұйымы орналасқан қала, бланкінің берілген күні: күні (санмен), айы (жазумен) және жылы (төрт таңбалы санмен), берілетін бланкілерді тіркеу журналы бойынша бланктің тіркеу нөмірі көрсетіледі.

8) аттестаттау комиссиясы хаттамасының күні, нөмірі көрсетіледі.

Білім туралы құжаттарға қосымшалар үш тілде толтырылады:

1) Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) толық көрсетіледі;

2) пәндер атауы, академиялық кредиттер саны-ECTS. Бағалау (әріптік баламада, балмен және дәстүрлі (жазумен);

3) «Қорытынды аттестаттау» деген жолда академиялық кредиттердің атауы, саны – ECTS және бағасы (әріптік баламада, балдарда және дәстүрлі (жазумен)) көрсетіледі; егер кешенді емтихан тапсырылса, онда кешенді емтиханға кіретін пәндердің атауы көрсетіледі және бір баға қойылады;

4) «Алдыңғы білім туралы құжат» деген сөздерден кейін осы адамның оқу орнына қабылдануына негіз болған білім туралы құжаттың атауы, құжаттың нөмірі және оның берілген жылы көрсетіледі. Егер алдыңғы білім туралы құжат шетелде алынған жағдайда, оның қазақ, орыс және ағылшын тілдеріне аударылған атауы және осы құжат берілген елдің атауы көрсетіледі;

5) «оқуға түсті (А)» және «оқуды аяқтады(А)» деген сөздерден кейін тиісінше оқуға түскен жылы және оқуды бітірген жылы, сондай-ақ осы адам оқуға түскен оқу орнының толық атауы және осы адам бітірген оқу орнының атауы төрт таңбалы сандармен көрсетіледі.

Студент оқи алатын басқа ЖЖОКБҰ көрсетілмейді;

6) «Игерілген академиялық кредиттердің жалпы саны-ECTS» жолында-кредиттер саны цифрлармен көрсетіледі;

7) «Оқытудың орташа өлшемді бағасы (GPA)» жолында – оқудың барлық кезеңіндегі орташа балл цифрлармен көрсетіледі;

8) «Кәсіптік практика» деген жолда академиялық кредиттердің атауы, саны – ECTS және бағасы (әріптік баламада, балмен және дәстүрлі (жазумен) көрсетіледі);

9) «Теориялық оқыту кредиттерінің Саны» және «Теориялық оқыту ECTS кредиттерінің саны» жолында – Теориялық оқыту кредиттерінің саны цифрлармен көрсетіледі;

10) «Аттестаттау комиссиясының шешімімен» деген жолда хаттаманың нөмірі және күні цифрлармен көрсетіледі;

11) «Берілді (берілді)» деген жолда дәреже / біліктілік көрсетіледі;

12) «Мамандық және (немесе) білім беру бағдарламасы бойынша» деген жолда мамандықтың және (немесе) білім беру бағдарламасының коды және атауы көрсетіледі;

13) «Ұлттық біліктілік шеңберіне сәйкестік деңгейі» жолында мынадай деңгей цифрларымен көрсетіледі: бакалавриат үшін – 6, магистратура үшін – 7;

14) даярлықтың немесе мамандықтың осы бағыты үшін ЖЖОКБҰ-ның оқу жоспарында айқындалған пәндерден тыс оқыған пәндер бітірушінің өтініші бойынша оның келісімімен енгізіледі.