Технология обработки металла давлением|Technology of materials processing by pressure|Материалдарды қысыммен өңдеу технологиясы

[ru]

Абдуганиев Бекзат Мұратбекұлы

Абдукаримұлы Сапарбек

Аязбаева Лес Нұркенқызы

Баттал Ақжарқын Арыстанбекқызы

Батырханова Забира Армановна

Ержан Ардақ Мұратұлы

Естеуов Еркебулан Канатович

Жаксыбай Алишер Кайракбайулы

Ишетай Жангир Жайыкович

Акерке Нургаликызы

Орынбасар Кайыржан Талгатулы

Сулейменов Аскар Канытбекули

Темирали Нурай Абдреймовна

Толеген Асылжан Маратулы

Тыныштыков Мынжасар Сабырбекулы

Узбекбаева Аяжан Серикбаевна

[/ru]

[en]

Abduganiev Bekzat Muratbekuly

Abdukarimuly Saparbek

Ayazbaeva Les Nurkenqyzy

Battal Akzharkyn Arystanbekkyzy

Batyrkhanova Zabira Armanovna

Erzhan Ardak Muratov

Esteuov Erkebulan Kanatovich

Zhaksybai Alisher Kairakbaiuly

Ishetay Zhangir Zhaykovich

Nurgalikyzy Akerke

Orynbasar Kairzhan Talgatuli

Suleymenov Askar Kanytbekuli

Temirali Nuray Abdreimovna

Tolegen Asiljan Maratuly

Tynyshtykov Mynzhasar Sabyrbekuly

Uzbekbaeva Ayazhan Serikbaikyzy

[/en]

[kk]

Абдуганиев Бекзат Мұратбекұлы

Абдукаримұлы Сапарбек

Аязбаева Лес Нұркенқызы

Баттал Ақжарқын Арыстанбекқызы

Батырханова Забира Армановна

Ержан Ардақ Мұратұлы

Естеуов Еркебулан Канатович

Жақсыбай Әлішер Қайрақбайұлы

Ишетай Жәңгір Жайықұлы

Ақерке Нұрғалиқызы

Орынбасар Қайыржан Талғатұлы

Сүлейменов Аскар Канытбекули

Темірәлі Нұрай Абдреймқызы

Төлеген Асылжан Маратұлы

Тыныштықов Мыңжасар Сабырбекұлы

Узбекбаева Аяжан Серикбайқызы

[/kk]