Нефинансируемые темы|Not financed subjects|Қаржылық емес тақырыптар

[ru]
Кафедра Наименование проекта Сроки реализации
МиМ Совершенствование технологии производства и повышение качества технического кремния в Казахстане 03.01.2019 -31.12.2021
ЕНД Методические и психолого-педагогические аспекты совершенствования преподавания естественно научных дисциплин Кредитной системы обучения 01.02.2018-01.02.2020
ОМД Разработка технологии производства холоднокатаной полосы «тонких» и «широких» профилей на стане 1400 АО «Арселор Миттал Темиртау», обеспечивающей снижение энергосиловых нагрузок и улучшение качественных характеристик прокататываемой полосы 01.02.2019 – 30.12.2020
ЭиФ Состояние и перспективы развития малого предпринимательства в регионе на примере Карагандинской области 01.02.2019 – 30.12.2020
ТМиТ Обоснование параметров технологической линии для получения дорожно-строительных материалов из промышленных отходов 01.02.2019-31.12.2021
МиМ Разработка технологии прямого восстановления и восстановительной плавки металлов 04.02.2019 – 04.02.2021
ЭАиВТ Повышение энергоэффективности систем энергоснабжения объектов гражданского строительства. Разработка стенда для исследования тепловых сетей 21.02.2017-31.12.2019
ЭАиВТ Разработка автоматизированной системы управления энергоснабжением офисных зданий ТОО «ТемиртауЭлектроМонтаж» с целью повышения энергоэффективности 14.12.2017-31.12.2020
КРиЯ Проблемы интенсификации учебно-воспитательного процесса в условиях трехъязычия в Казахстане 01.01.2017-30.12.2019
Строительство Исследование взаимодействия фундаментных конструкций с подрабатываемым основанием при разработке угольных месторождений Карагандинского региона» 01.02.2018-01.02.2021
ИКиСГД «Социально-политическое развитие суверенного Казахстана: факторы влияния и тенденции развития» 01.01.2017-30.12.2019
ОМД Разработка технологии производства сортамента проволочной продукции  в условиях ТОО «Kaz-Metiz» 14.06.2017-31.12.2019
МиБ Экономическая эффективность привлечения прямых инвестиций для регионального развития на примере кремниевой промышленности 01.01.2017-30.12.2018
ОМД Исследование свойств и структуры непрерывнолитого металла с целью разработки рекомендаций по повышению его качества 01.01.2017-30.12.2018
ЭАиВТ Разработка образовательных программ для новой экономики 01.02.2018-31.12.2018
ЭиФ Современные проблемы энергетики и пути повышения эффективности на примере АО «АрселорМиттал Темиртау» 01.01.2017-30.12.2018
ИКиСГД Казан как консолидирующий элемент тюркской идентичности. Прошлое, настоящее и будущее 05.03.2018-31.12.2018
ХТиЭ Совершенствование технологического процесса обогащения угля для коксования 01.01.2017-30.12.2018
ОМД Исследование разрушения боковой рамы двухосной тележки грузового вагона 15.01.2018-13.02.2018
[/ru] [kk]
Кафедра Жобаның атауы Іске асыру мерзімі
МжМ Қазақстанда өндіріс технологиясын жетілдіру және техникалық кремний сапасын арттыру 03.01.2019 -31.12.2021
ЖҒП Кредиттік оқыту жүйесінің жаратылыстану-ғылыми пәндерін оқытуды жетілдірудің әдістемелік және психологиялық-педагогикалық аспектілері 01.02.2018-01.02.2020
ҚМӨ Энергия күш жүктемелерін төмендетуді және прокатталатын жолақтың сапалық сипаттамаларын жақсартуды қамтамасыз ететін «АрселорМиттал Теміртау» АҚ 1400 станында «жұқа» және «кең» профильдердің суықтай илектелген жолағын өндіру технологиясын әзірлеу 01.02.2019 – 30.12.2020
ЭжФ Қарағанды облысы мысалында аймақтағы шағын кәсіпкерліктің даму жағдайы мен болашағы 01.02.2019 – 30.12.2020
ТМжТ Өнеркәсіптік қалдықтардан жол-құрылыс материалдарын алу үшін технологиялық желі параметрлерін негіздеу 01.02.2019-31.12.2021
МжМ Металдарды тікелей қалпына келтіру және қалпына келтіру технологиясын әзірлеу 04.02.2019 – 04.02.2021
ЭАжЕТ Азаматтық құрылыс объектілерін энергиямен жабдықтау жүйелерінің энергия тиімділігін арттыру. Жылу желілерін зерттеу үшін стенд әзірлеу 21.02.2017-31.12.2019
ЭАжЕТ Энергия тиімділігін арттыру мақсатында «ТемиртауЭлектроМонтаж» ЖШС кеңсе ғимараттарын энергиямен жабдықтауды басқарудың автоматтандырылған жүйесін әзірлеу 14.12.2017-31.12.2020
ҚОжШ Қазақстандағы үш тілділік жағдайында оқу-тәрбие үдерісін қарқындату мәселелері 01.01.2017-30.12.2019
Құрылыс Қарағанды өңірінің көмір кен орындарын игеру кезінде пысықталатын негізмен іргетас конструкцияларының өзара әрекеттесуін зерттеу» 01.02.2018-01.02.2021
ҚТжӘГП Егемен Қазақстанның әлеуметтік-саяси дамуы: ықпал факторлары және даму үрдістері 01.01.2017-30.12.2019
ҚМӨ «Kaz-Metiz» ЖШС жағдайында сым өнімдерінің сортаментін өндіру технологиясын әзірлеу 14.06.2017-31.12.2019
МжБ Кремний өнеркәсібі мысалында өңірлік даму үшін тікелей инвестицияларды тартудың экономикалық тиімділігі 01.01.2017-30.12.2018
ҚМӨ Үздіксіз құйылған металдың сапасын арттыру бойынша ұсыныстарды әзірлеу мақсатында оның қасиеттері мен құрылымын зерттеу 01.01.2017-30.12.2018
ЭАжЕТ Жаңа экономика үшін білім беру бағдарламаларын әзірлеу 01.02.2018-31.12.2018
ЭжФ «АрселорМиттал Теміртау» АҚ мысалында энергетиканың қазіргі заманғы мәселелері және тиімділікті арттыру жолдары 01.01.2017-30.12.2018
ҚТжӘГП Қазан түркі ұқсастығының біріктіруші элементі ретінде. Өткені, қазіргі жағдайы және болашағы 05.03.2018-31.12.2018
ХТжЭ Кокстеу үшін көмірді байытудың технологиялық процесін жетілдіру 01.01.2017-30.12.2018

 

ҚМӨ

Жүк вагонының екі осьтік арбасының бүйір жақтауының бұзылуын зерттеу 15.01.2018-13.02.2018
[/kk] [en]
The Chair The Name of the project Time of implementation
MaMS Improving production technology and improving the quality of technical silicon in Kazakhstan 03.01.2019 -31.12.2021
NSD Methodological and psychological-pedagogical aspects of improving the teaching of naturally scientific disciplines of the Credit system of education 01.02.2018-01.02.2020
MFP Development of a technology for the production of cold-rolled strip of «thin» and «wide» profiles at mill 1400 of «ArcelorMittal Temirtau» JSC, which ensures reduction of power loads and improvement of the quality characteristics of the rolled strip 01.02.2019 – 30.12.2020
EaF The state and prospects of small business development in the region on the example of the Karaganda region 01.02.2019 – 30.12.2020
TMaT Justification of the parameters of the technological line for obtaining road-building materials from industrial waste 01.02.2019-31.12.2021
MaMS Development of technology for direct reduction and reduction smelting of metals 04.02.2019 – 04.02.2021
PEAaCF Improving the energy efficiency of energy supply systems for civil engineering projects. Development of a stand for research of heating networks 21.02.2017-31.12.2019
PEAaCF Development of an automated energy management system for office buildings of «TemirtauElectroMontazh» LLP in order to increase energy efficiency 14.12.2017-31.12.2020
KRaFL Problems of intensification of the educational process in the conditions of trilingualism in Kazakhstan 01.01.2017-30.12.2019
С Investigation of the interaction of foundation structures with the undermining base in the development of coal deposits in the Karaganda region 01.02.2018-01.02.2021
HoKSHDaPhE Socio-political development of sovereign Kazakhstan: factors of influence and development trends 01.01.2017-30.12.2019
MFP Development of a technology for the production of a range of wire products in the conditions of «Kaz-Metiz» LLP 14.06.2017-31.12.2019
MaB The economic efficiency of attracting direct investment for regional development on the example of the silicon industry 01.01.2017-30.12.2018
MFP Study of the properties and structure of continuously cast metal in order to develop recommendations for improving its quality 01.01.2017-30.12.2018
PEAaCF Developing educational programs for the new economy 01.02.2018-31.12.2018
EaF Modern problems of energy and ways to improve efficiency on the example of «ArcelorMittal Temirtau» JSC 01.01.2017-30.12.2018
HoKSHDaPhE Kazan as a consolidating element of Turkic identity. Past, Present, and Future 05.03.2018-31.12.2018
CTaE Improving the technological process of coal enrichment for coking 01.01.2017-30.12.2018
MFP The study of the destruction of the side frame of a biaxial truck wagon 15.01.2018-13.02.2018
[/en]