Корифей казахской литературы –Шерхан Муртаза|The luminary of Kazakh literature – Sherkhan Murtaza|Қазақ әдебиетінің корифейі-Шерхан Мұртаза

 

[ru]

23 ноября текущего года в Карагандинском индустриальном университете прошел литературный вечер, посвященный 90-летнему юбилею общественного и политического деятеля, главного редактора газет «Қазақ әдебиеті» и «Социалистік Қазақстан» (позже переименована в газету «Егемен Қазақстан») – Шерхану Муртазе.

Шерхан Муртаза – уроженец Жуалынского района Жамбылской области, советский и казахский писатель, общественный и политический деятель. Народный писатель Казахстана, заслуженный деятель культуры Казахской ССР. Лауреат Государственный премии Казахской ССР.

Говоря о журналистском таланте казахского писателя, можно сказать одно – умелое владение словом позволило ему впоследствии долгие годы занимать руководящие должности в сфере СМИ и литературы и даже возглавить Государственный комитет телерадиовещания.

В рамках литературного вечера студентами группы ТФП-2-20к была изучена биография и творчество народного писателя Казахстана Шерхана Муртазы, озвучены 15 ярких фактов о его жизни и отдельное внимание было уделено изучению романа «Ай мен Айша», посвященного его матери.

Все студенты выступали с большим интересом, доказывали острую необходимость изучения сокровищницы казахстанской литературы, показали большой познавательный интерес к биографии и творчеству Шерхана Муртазы. Также были обговорены все актуальные в наше время вопросы и состояние современной литературы.

Шерхан Муртаза – это явление в мире казахской литературы и значимая фигура в журналистике. Его до сих пор называют главным редактором главных редакторов. Его жажда знаний и богатый жизненный опыт перевоплотились в яркие произведения, которые дают пищу для размышлений, вызывают большой интерес у читателей и остаются актуальными по сей день.

Организатором мероприятия выступил Департамент по воспитательной работе и молодежной политике КарИУ.

[/ru] [kk]

Ағымдағы жылдың 23 қарашасында Қарағанды индустриалды Университетінде қоғам және саяси қайраткер, «Қазақ әдебиеті» және «Социалистік Қазақстан» газеттерінің бас редакторы (кейін «Егемен Қазақстан» газеті болып өзгертілді) Шерхан Мұртазаның 90 жылдық мерейтойына арналған әдеби кеш өтті.

Шерхан Мұртаза-Жамбыл облысы Жуалы ауданының тумасы, Кеңес және қазақ жазушысы, қоғам және саяси қайраткер. Қазақстанның Халық жазушысы, Қазақ КСР еңбек сіңірген мәдениет қайраткері. Қазақ КСР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты.

Қазақ жазушысының журналистік таланты туралы айта отырып, бір нәрсені айтуға болады – бұл сөзді шебер меңгеру оған кейіннен көптеген жылдар бойы БАҚ пен әдебиет саласында басшылық лауазымдарды атқаруға, тіпті мемлекеттік телерадио хабарларын тарату комитетін басқаруға мүмкіндік берді.

Әдеби кеш аясында Фармацевтикалық өндіріс технологиясы-2-20к тобының студенттері Қазақстанның Халық жазушысы Шерхан Мұртазаның өмірбаяны мен шығармашылығын зерттеді, оның өмірі туралы 15 жарқын факт айтылды және анасына арналған «Ай мен Айша» романын зерттеуге ерекше назар аударылды.

Барлық студенттер үлкен қызығушылықпен сөз сөйледі, Қазақстан әдебиетінің қазынасын зерделеудің шұғыл қажеттілігін дәлелдеді, Шерхан Мұртазаның өмірбаяны мен шығармашылығына үлкен танымдық қызығушылық танытты. Сондай-ақ, қазіргі замандағы барлық өзекті мәселелер мен қазіргі әдебиеттің жай-күйі талқыланды.

Шерхан Мұртаза-Қазақ әдебиеті әлеміндегі құбылыс және журналистикадағы маңызды тұлға. Ол әлі күнге дейін бас редакторлардың бас редакторы деп аталады. Оның білімге деген құштарлығы мен бай өмірлік тәжірибесі рефлексияға тамақ беретін, оқырмандар арасында үлкен қызығушылық тудыратын және бүгінгі күнге дейін өзекті болып қала беретін жарқын шығармаларға айналды.

Іс-шараны ҚарИУ Тәрбие жұмысы және жастар саясаты департаменті ұйымдастырды.

[/kk] [en]

On November 23 of this year, a literary evening dedicated to the 90th anniversary of a public and political figure, editor-in-chief of the newspapers «Kazakh Adebieti» and «Socialist Kazakhstan» (later renamed into the newspaper «Egemen Kazakhstan») – Sherkhan Murtaza was held at the Karaganda industrial university.

Sherkhan Murtaza is a native of Zhualy district of Zhambyl region, Soviet and Kazakh writer, public and political figure. People’s Writer of Kazakhstan, Honored Worker of Culture of the Kazakh SSR. Laureate of the State Prize of the Kazakh SSR.

Speaking about the journalistic talent of the Kazakh writer, one thing can be said – his skillful command of the word allowed him to subsequently hold senior positions in the field of mass media and literature for many years and even head the State Broadcasting Committee.

As part of the literary evening, students of the Pharmaceutical production technology-2-20k group studied the biography and work of the People’s writer of Kazakhstan Sherkhan Murtaza, 15 vivid facts about his life were announced and special attention was paid to the study of the novel «Ai men Aisha», dedicated to his mother.

All students spoke with great interest, proved the urgent need to study the treasury of Kazakh literature, showed great cognitive interest in the biography and work of Sherkhan Murtaza. All the current issues and the state of modern literature were also discussed.

Sherkhan Murtaza is a phenomenon in the world of Kazakh literature and a significant figure in journalism. He is still called the editor-in-chief of the editors-in-chief. His thirst for knowledge and rich life experience turned into vivid works that give food for thought, arouse great interest among readers and remain relevant to this day.

The event was organized by the Department of educational work and youth policy of the KIU.

[/en]

 

 


Просмотров: 615