Акмаганбетова Алия Сурагановна|Akmaganbetov Aliya Suraganovna|Акмаганбетова Алия Сурагановна

[kk]

Аты-жөні:

Акмаганбетова Алия Сурагановна

Білім:

1985-1991 жж.:

ҚМК жанындағы ВТУЗзауыты

Мамандығы: «Экономика және құрылысты ұйымдастыру». Біліктілігі: инженер-экономист

2016 ж.

Теміртау қаласындағы «Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті» РМК. 6М050600 – «Экономика» дайындық бағыты бойынша магистратура

Жұмыс тәжірибесі:

Академиялық:

Осы ұйымдағы жұмыс:

2003 жылдан қазіргі уақытқа дейін

КарИУ «Экономика және бизнес» кафедрасы.

Лауазымы: аға оқытушы

1986-1988 жж.

ҚМК жанындағы ВТУЗзауыты, хатшы-машинист

Жүргізетін пәндері:

«Кәсіпорын экономикасы», «кәсіпкерлік негіздері», «Өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау», «Банк ісі», «Мемлекеттік тілде іс жүргізу»

Жұмыспен қамту:

Толық жұмыс күні

Біліктілікті арттыру:

2021 ж.

Стажировка Делопроизводство на государственном языке. ТОО «Магистраль 2010» с 01.-31.08.21

2021 ж.

Экономика и управление на предприятии. МОН РК Торайгыров университет

2021 ж.

Сертификат по курсу «Управление человеческими ресурсами»

2020 ж.

Семинар «О налогах простым языком: Налоги 2020», Палата предпринимателей Карагандинской области. г. Темиртау, КГИУ

2019 ж.

Сертификат повышения квалификации преподавателя высших учебных заведений «Развитие профессиональных компетенций преподавателя курса «Основы предпринимательства»»

2019 ж.

Курс «Управление проектами»

2018 ж.

Курс английского языка. Сертификат (уровень А1) Темиртау

2018 ж.

Семинар по институциональной и специализированной аккредитации «ARQA». г. Темиртау, КГИУ

2016 ж.

Научно-практический курс «Проектное финансирование устойчивого развития»

Кәсіби ұйымдарға мүшелік:

2005 қазіргі уақытқа дейін

Білім беру қызметкерлерінің кәсіподағы

Марапаттар мен сыйлықтар:

2009 ж.

ҚМИУ грамотасы

Жарияланымдар мен презентациялар:

2017-2021 жж.:

 • «Қазақстандағы энергия үнемдеу, энергия тиімділігі және энергия менеджменті» мақаласы, «Қолданбалы және іргелі зерттеулердің халықаралық журналы» № 15-3, 2017 ж.

 • «Ұлттық экономикадағы жасыл энергетиканың рөлі», 2017 жылғы 11-12 сәуір «Жастардың ғылыми шығармашылығы-инновациялық даму» атты XLVII ғылыми – практикалық конференция

 • «Энергетика шаруашылығының тиімділігін арттыру жолдары», мақаласы «Оралдың ғылым жаршысы» Ғылыми теориялық және практикалық журнал, желтоқсан 2017 ж.

 • «Энергетиканың заманауи мәселелері және оны арттыру жолдары» мақаласы Экономика және Социум – РИНЦ журналы, РФ Ресей, мамыр 2018 ж.

 • «Энергетиканың заманауи мәселелері және оны АрселорМиттал Теміртау АҚ үлгісінде арттыру жолдары» мақаласы, «Инфинити» баспасы, ғылыми және қолданбалы зерттеулер журналы, қаңтар 2018 ж.

 • «Еңбек өнімділігі мен тиімділігін басқару» мақаласы, орта мектеп, ғылыми-практикалық журнал, 8/2019 ж.

 • Қазақстан Республикасының автомобиль көлігін дамыту. Ғылыми шолушы. Ғылыми-талдау журналы. Ресей, Уфа қ., 5(101) / 2019 ж.

 • «Қазақстанда шағын және орта бизнесті дамыту» мақаласы, «ҚМИУ Хабаршысы» 4 (31) 2020 ж.

 • Мақала «Directions for improving the mechanism for managing the financial results of the enterprise», Ғылыми перспектива. Ғылымиталдау журналы 3/2021 Уфа қ. Ресей

 • «ҚР Қарағанды облысының әлеуметтікэкономикалық дамуы» мақаласы «ҚМИУ Хабаршысы» 2 (29) 2020 ж.

 • ISBN «КӘСІПОРЫН ЭКОНОМИКАСЫ» (Сызбадағы дәріс), 2020 ж.

 • ISBN «Өнім сапасын басқару», 2018 ж.

Қосымша ақпарат:

2018 ж.

Кафедра профоргы

[/kk] [ru]

Ф.И.О.:

Акмаганбетова Алия Сурагановна

Образование:

1985-1991 гг.:

Завод-ВТУЗ при КМК
специальность «Экономика и организация строительства». Квалификация: инженер-экономист

2016 г.

РГП Карагандинский государственный индустриальный университет г.Темиртау. магистратура по направлению подготовки 6М050600- Экономика

Опыт работы:

Академический:

Работа в данной организации

С 2003 по настоящее время

КарИУ кафедра «Экономика и бизнес».

Должность: старший преподаватель

1986-1988 гг.

Завод-ВТУЗ при КМК секретарь-машинист

Перечень преподаваемых дисциплин:

«Основы предпринимательства», «Организация и планирование производства», «Банковское дело», «Делопроизводство на гос.языке»,

«Бизнес-планирование»

Занятость:

Полный рабочий день

Повышение квалификации:

2021 г.

Стажировка Делопроизводство на государственном языке. ТОО «Магистраль 2010» с 01.-31.08.21

2021 г.

Экономика и управление на предприятии. МОН РК Торайгыров университет

2021 г.

Сертификат по курсу «Управление человеческими ресурсами»

2020 г.

Семинар «О налогах простым языком: Налоги 2020», Палата предпринимателей Карагандинской области. г.Темиртау, КГИУ

2019 г.

Сертификат курса повышения квалификации преподавателя высших учебных заведений «Развитие профессиональных компетенций преподавателя курса «Основы предпринимательства»»

2019 г.

Курс «Управление проектами»

2018 г.

Курсы английского языка. Сертификат (уровень А1) Темиртау

2018 г.

Семинар по институциональной и специализированной аккредитации «ARQA». г.Темиртау, КГИУ

2016 г.

«Тұрақты дамуды жобалық қаржыландыру» ғылыми-практикалық курсы

Членство в профессиональных организациях:

2005- по настоящее время

Профсоюз работников образования

Награды и премии:

2009 г.

Грамота КГИУ

Публикации и презентации:

2017-2021 гг.

 • Статья «Энергесбережение, энергоэффективность и энергоменеджмент в Казахстане», «Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований» № 15-3, 2017 г. г. Уфа

 • «Ұлттық экономикасындағы жасыл энергетиканың рөлі», XLVII научно-практической конференции «Научное творчество молодых – инновационному развитию» 11-12 апреля 2017 года

 • Статья «Энергетика шаруашылығының тиімділігін арттыру

 • Жолдары», «Оралдың ғылым жаршысы» Ғылыми теоретикалық және практикалық журнал,желтоксан, 2017 г.

 • Статья «Современные проблемы энергетики и пути ее повышения» Журнал Экономика и социум – РИНЦ, РФ Россия, май 2018 г.

 • Статья «Современные проблемы энергетики и пути ее повышения на примере АО АрселорМитталТемиртау», Издательство «Инфинити» Журнал научных и прикладных исследований, январь 2018 г.

 • Статья «Управление производительностью и эффективностью труда», Высшая школа , научно-практический журнал ,8/2019 г.

 • Развитие автомобильного транспорта Республики Казахстан , Научный обозреватель. Научно-аналитический журнал.Россия, г.Уфа, 5(101) / 2019 г.

 • Статья «Развитие малого и среднего бизнеса в Казахстане, «Вестник КГИУ» 4(31) 2020 г.

 • Статья «Directions for improving the mechanism for managing the financial results of the enterprise», Научная перспектива. Научно-аналитический журнал 3/2021 г. г.Уфа, Россия.

 • Статья «Социально-экономическое развитие Карагандинской области РК»«Вестник КГИУ» 2(29) 2020

 • Жоғарғы оқу орнында экономикалық бейіндегі білім беру бағдарламаларын жобалауға және іске асыруға стратегиялық көзқарас 1.2022

 • Совершенствование организации потребительского кредитования в РК. 03.2022

 • ISBN «КӘСІПОРЫН ЭКОНОМИКАСЫ»

 • (Сызбадағы дәріс),2020 г.

 • ISBN «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ», 2018 г.

Дополнительная информация:

2018 г.

Профорг кафедры

[/ru] [en]

Full name:

Aimagambetova Aliya Surganova

Education:

1985-1991 уу.:

VTUZ plant at KMK
Specialty: «Economics and organization of construction».

Qualification: engineer-economist

2016 у.

RSE Karaganda State Industrial University, Temirtau с. Master’s degree in the field of training 6M050600-Economics

Work experience:

Academic:

Work in this organization

2003 – present

KarIU Department of «Economics and Business».

Position: Senior Lecturer

1986-1988 уу.:

VTUZ plant at KMK secretary-machinist

List of taught disciplines:

«Enterprise economics», «Fundamentals of entrepreneurship», «Organization and planning of production», «Banking», «Office work in the state language».

Employment:

Full time work

Professional development:

2021 у.

Internship Office work in the state language. LLP «Magistral 2010» from 01.-31.08.21

2021 у.

Economics and management at the enterprise. MES RK Toraigyrov University

2021 у.

Certificate on the course «Management of human resources»

2020 у.

Seminar «On taxes in simple language: taxes 2020», Chamber of entrepreneurs of Karaganda region. Temirtau, KSIU

2019 у.

Certificate of improving the qualification of the teacher of higher educational institutions «Development of professional competencies of the teacher of the course «fundamentals of entrepreneurship»»

2019 у.

Course «Project management»

2018 у.

English language course. Certificate (A1 level) Temirtau

2018 у.

Seminar on institutional and specialized accreditation «ARQA». Temirtau, KSIU

2016 у.

Scientific and practical course «Project financing of sustainable development»

Членство в профессиональных организациях:

2005- present

Trade Union of Educational Workers

Награды и премии:

2009 у.

Diploma of the KSIU

Публикации и презентации:

2017-2021 уу.:

 • Article «Energy saving, energy efficiency and energy management in Kazakhstan», «International Journal of Applied and Fundamental Research» No. 15-3, 2017 у. Ufa с.

 • «The role of green energy in the national economy», XLVII scientific and practical conference «Scientific creativity of young people – innovative development» on April 11-12, 2017 у.

 • Article «Improving the efficiency of the energy sector

 • Scientific theoretical and practical journal» , «Bulletin of science of the Urals» Scientific theoretical and practical Journal, December, 2017 у.

 • Article «Modern problems of energy and ways to improve it» Journal of Economics and Society-RSCI, RF Russia, May 2018 у.

 • Article «Modern problems of energy and ways to improve it on the example of JSC «ArcelorMittalTemirtau»», Publishing House «Infiniti» Journal of Scientific and Applied Research, January 2018 у.

 • Article «Management of productivity and labor efficiency», Higher School, scientific and practical journal, 8/2019 у.

 • Development of road transport of the Republic of Kazakhstan, Scientific observer. Scientific and analytical journal. Russia, Ufa, 5(101) / 2019 у.

 • Article «Development of small and medium-sized businesses in Kazakhstan», Bulletin of the KSIU » 4(31) 2020 у.

 • Article «Directions for improving the mechanism for managing the financial results of the enterprise», Scientific perspective. Scientific and analytical journal 3/2021 у. Ufa. Russia

 • Article «Socio-economic development of the Karaganda region of the Republic of Kazakhstan» «Bulletin of the KSIU» 2(29) 2020 у.

 • ISBN «ENTERPRISE ECONOMICS» (Lecture on drawing), 2020 у.

 • ISBN «PRODUCT QUALITY MANAGEMENT», 2018 у.

Additional information:

2018 у.

Proforg of the department

[/en]