Алимбаев Абильда Амирханович|Alimbaev Abilda Amirkhanovich|Әлімбаев Әбілда Әмірханұлы

Алимбаев

[kk] Білімі: Қарағанды политехникалық институтын бітірген (1958).

1975 ж. «Клирингтік жұмыстарды кешенді механикаландырудың экономикалық тиімділігін жоғарылату мәселелері (Қарағанды көмір бассейнінің мысалында)» тақырыбында кандидаттық диссертация қорғады. 1986 жылы 08.00.05 – экономика және халық шаруашылығын басқару мамандығы бойынша «Ғылыми-техникалық прогрестің әлеуметтік-экономикалық тиімділігін арттыру мәселелері (теориялық және әдістемелік аспектілер)» тақырыбында докторлық диссертация қорғады.

Академиялық тәжірибесі: 1976-1981 жж. – аға оқытушы, статистика және бухгалтерлік есеп кафедрасының доценті. ҚарМУ-дің экономикалық география және салалық экономика кафедрасының меңгерушісі.

Академиялық емес тәжірибесі:

1969-1976 ҚҒЗКИ аға ғылыми қызметкері, Қарағанды қ.;

1981-1991 Қазақ КСР Ғылым Академиясының Экономика институтының бөлім меңгерушісі;

1991-1998 – ҚР ҰҒА Орталық Комитетінің әлеуметтік ғылымдар орталығының директоры;

1998-1999 ҚР ҰҒА Орталық Комитетінің экономика институтының филиалының директоры;

1999-2000 – Білім және ғылым министрлігінің Нарықтық қатынастар институтының директоры;

2000 – Өңірлік дамуды дамытудың директоры.

Оқытатын пәндері: «Көп сатылы бәсекеге қабілеттілік», «Өндірістік операцияларды басқару», «Басқару стратегиясы», «Еңбек нарығы экономикасы» қазақ және орыс тілдерінде.

Кәсіби ұйымдарға мүшелік:төрт ғылым академиясының толық мүшесі: Гуманитарлық ғылымдар, Әлеуметтік ғылымдар, Халықаралық ғылым академиясы және Еуразияның халықаралық экономикалық академиясы.Марапаттар мен сыйлықтар: “Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері” құрметті атағына ие.

Ең маңызды жарияланымдар: 2000 жылдан бастап 300-ден астам ғылыми жұмыстар жарияланды.

• Қазақстан Республикасының экономикасын трансформациялау жағдайындағы Жұмыспен қамтудың әлеуметтік мәселелері
• Орталық Қазақстандағы қоршаған орта сапасының әлеуметтік-экономикалық мәселелері
• Зияткерлік капиталды бағалау және талдау әдістері

[/kk] [ru] Образование: окончил Карагандинский политехнический институт (1958).

В 1975 году защищена кандидатская диссертация на тему: «Вопросы повышения экономической эффективности комплексной механизации очистных работ (на примере Карагандинского угольного бассейна)». В 1986 году защищена докторская диссертация на тему: «Проблемы повышения социально-экономической эффективности научно-технического прогресса (теоретические и методологические аспекты)» по специальности 08.00.05- экономика и управление народным хозяйством.

Академический опыт: 1976-1981 – старший преподаватель, доцент кафедры статистики и учета, доцент, и.о. заведующего кафедрой экономической географии и отраслевых экономик КарГУ;

Неакадемический опыт:

1969-1976 – старший научный сотрудник КНИУИ, г. Караганда;

1981-1991 – заведующий отделом Института экономики АН КазССР;

1991-1998 – директор Центра общественных наук ЦКО НАН РК;

1998-1999 – директор филиала Института экономики ЦКО НАН РК;

1999-2000 – директор Института рыночных отношений МОН РК;

с 2000 – директор ИРР регионального развития.

Преподаваемые дисциплины: «Многоуровневая конкурентоспособность», «Управление производственными операциями», «Стратегия управления», «Экономика рынка труда» на казахском и русском языках.

Членство в профессиональных организациях: действительный член четырех академий наук: гуманитарных наук РК, социальных наук РК, Международной академии науковедения и Международной экономической академии Евразии.

Награды и премии: почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері».

Самые важные публикации: с 2000 года опубликовано более 300 научных работ.

• Социальные проблемы занятости в условиях трансформации экономики Республики Казахстан
• Социально-экономические проблемы качества окружающей среды в Центральном Казахстане
• Методы оценки и анализа интеллектуального капитала

[/ru] [en] Education: graduated from Karaganda Polytechnic Institute (1958).

In 1975, a candidate dissertation was defended on the theme: “Issues of increasing the economic efficiency of integrated mechanization of clearing works (on the example of the Karaganda coal basin).” In 1986, defended doctoral thesis on the topic: “Problems of increasing social and economic efficiency of scientific and technological progress (theoretical and methodological aspects)” on specialty 08.00.05- economics and management of the national economy.

Academic experience: 1976-1981 – senior lecturer, associate professor of the department of statistics and accounting, associate professor, acting. Head of the Department of Economic Geography and Branch Economics of the University;Teaching disciplines: “Multilevel competitiveness”, “Management of production operations”, “Management strategy”, “Labor market economy” in Kazakh and Russian languages.

Non-academic experience:

1969-1976 – Senior Researcher, KNIIU, Karaganda;

1981-1991 – Head of the Department of the Institute of Economics of the Academy of Sciences of the Kazakh SSR;

1991-1998 – Director of the Center for Social Sciences of the Central Committee of the NAS of RK;1998-1999 – director of the branch of the Institute of Economics of the Central Committee of the NAS;

1999-2000 – Director of the Institute of Market Relations of the Ministry of Education and Science;from

2000 – Director of Regional Development Development.Membership in professional organizations: a full member of the four academies of sciences: Humanities, Social Sciences, International Academy of Science and International Economic Academy of Eurasia.

Awards and prizes: honorary title “Kazakhstan Enbek sinirgen kairatkeri”.

Most important publications: more than 300 scientific papers have been published since 2000.

• Social problems of employment in the conditions of transformation of the economy of the Republic of Kazakhstan
• Socio-economic problems of environmental quality in Central Kazakhstan
• Methods for evaluating and analyzing intellectual capital

[/en]