АВКУРОВА ЖАДЫРА СОВЕТХАНОВНА|АВКУРОВА ЖАДЫРА СОВЕТХАНОВНА|АВКУРОВА ЖАДЫРА СОВЕТХАНОВНА

[ru]
Ф.И.О.:  Авкурова Жадыра Советхановна
Образование:
2005 г ВКГУ им. С. Аманжолова (г. Усть-Каменогорск), специальность «Преподаватель физики и информатики».
2012 г Университет Кайнар(Семей), степень магистра технических наук по специальности   «Информационные системы»
Опыт работы:
Академический:
Работа в данной организации
С 2015 года по настоящее время Карагандинский индустриальный университет, ст. преподаватель кафедры «ТИИ»
Перечень преподаваемых дисциплин

Информационно-коммуникационные технологии

Компьютерная графика

Интернет-технологии

Занятость

Полный рабочий день
Предыдущие места работы в организациях образования:
2005-2006 г.г. Преподаватель физики и информатики в средней школе, ВКО, Тарбагатайский район, с. Жана-Талап
2006-2007 г.г. Преподаватель в Казахском Государственном Женском Педагогическом институте(г. Алматы)
2007-2015 гг. Преподаватель в Государственный университет имени Шакаримаг.Семей
Неакадемический: отсутствует
Повышение квалификации:
2014г. Курсы повышения квалификации педагогических работников РК по программе АО «НЦПК ӨРЛЕУ»  г.Алматы
Апрель  2017г Курс  “Teaching English to Speakers of other languages”  г.Темиртау
Членство в профессиональных организациях: отсутствует
Деятельность в сфере услуг: отсутствует
Публикации и презентации:
2015г. Авкурова Ж.С.Ақпараттық коммуникациялық технологиялардың білім беруде қолданылуы// Халықаралық ғылыми тәжірибелік онлайн конференция материалдары Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ. Астана, 2015
2016 г. Авкурова Ж.С.,Тлеубаева А.Б.Ақпараттық –коммуникациялық технологияны қолдануда пән мұғалімдерін дайындау «Innovation management and technology in the era of globalization» //III зарубежной международной научно-практической конференции г.Шарджа (Арабских Эмиратах) 12-4 январь,2016г.
2019 г. Авкурова Ж.С.,ДжузбаеваБ.Г.“Күрделі жүйелерді модельдеу кезінде онтологияны қолдану”//Innovation Management and Tehnology in the Era of Globallzation: Materials of the VI International Scientific-Practical Conference January 9- 11, 2019 (Pattaya, Thailand) pp. 206-214.
2019 г. Nazym Zhumangaliyeva, Anna Korchenko,  Aliya Doszhanova, Aigul Shaikhanova, Shangytbayeva Gulmira, Avkurova Zhadyra// Detection environment formation method for anomaly detection systems.-Journal of Theoretical and Applied Information Technology. 31st August 2019. Vol.97. No 16,-Рр.4239-4250. ISSN: 1992-8645E-ISSN: 1817-3195
2019 г. Zhumangaliyeva N.K., Korchenko A.A., Doszhanova A.A., Avkurova Zh. S.Analysis of intrusion detection systems // Хабаршы №3(103) 2019, Әл-Фараби атындағы Қазақ  ұлттық университеті
2019 г.

Zhumangaliyeva N.K.,       Aliya Doszhanova,

Anna Korchenko,

Svetlana Kazmirchuk, Avkurova Zhadyra,

DauriyaZhaxygulova. Method  of  Linguistic variable standards formation for honeypot classification// News of  Nas RK. Series of geology and  technical  scienes ISSN  2518 -170X (online) ISSN 22224-5278 2020 /5

Новые научные разработки:
Дополнительная информация: e-mail : zhadyra.avkurova.83@mail.ru
[/ru] [kk]
Аты-жөні АвкуроваЖадыраСоветхановна
Білім:
2005 ж. С. Аманжолов атындағы ШҚМУ (Өскемен қ.), «Физика және информатика»мамандығы.
2012 ж. Қайнар(Семей) университетінің магистратурасын аяқтап,  «Ақпараттық жүйелер» техника ғылымдарының магистрі.
Жұмыс тәжірибесі:
Академиялық:
Осы ұйымдағы жұмыс
2015ж.қазіргі уақытқа дейін Карагандыиндустриялық университеті,«ЖИТ»кафедрасының аға оқытушысы
Жүргізетін пәндері

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Компьютерлік графика,

Интернет-технологиялар.

Жұмыспен қамту Толық жұмыс күні
Білім беру ұйымдарында бұрынғы жұмыс орындары:
2005-2006 ж.ж. Тарбағатай ауданы, Жаңа талап орта мектебінде физика және информатика пәнінен мұғалім.
2006-2007 ж.ж. Қазақ Мемлекеттік Қыздар Педагогика Институтының информатика  кафедрасында  оқытушы (Алматы қ.)
2007-2015 ж.ж. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті, Информатика және ақпараттық технологиялар кафедрасында оқытушы.
Академиялық емесжоқ
Біліктілікті арттыру:
2014ж.ж. ҚР ЖОО педагогикалық мамандықтарының оқытушыларының біліктілігін арттыру, «Өрлеу БАҰО», Алматы қ. (сертификат)
2017ж.сәуір “Teaching English to Speakers of other languages” курсы Теміртау қ.
Кәсіби ұйымдарға мүшелік: жоқ
Жарияланымдар мен и презентациялар:
2015ж. Авкурова Ж.С. Ақпараттық коммуникациялық технологиялардың білім беруде қолданылуы// Халықаралық ғылыми тәжірибелік онлайн конференция материалдары Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ. Астана, 2015
2016ж. Авкурова Ж.С.,Тлеубаева А.Б. Ақпараттық –коммуникациялық технологияны қолдануда пән мұғалімдерін дайындау «Innovation management and technology in the era of globalization» // IIIзарубежной международной научно-практической конференции г.Шарджа (Арабских Эмиратах) 12-4 январь,2016г.
2019 ж. Авкурова Ж.С.,ДжузбаеваБ.Г. “Күрделі жүйелерді модельдеу кезінде онтологияны қолдану”//Innovation Management and Tehnology in the Era of Globallzation: Materials of the VI International Scientific-Practical Conference January 9- 11, 2019 (Pattaya, Thailand) pp. 206-214.
2019 ж. Nazym Zhumangaliyeva, Anna Korchenko,  Aliya Doszhanova, Aigul Shaikhanova, Shangytbayeva Gulmira, Avkurova Zhadyra// Detection environment formation method for anomaly detection systems.- Journal of Theoretical and Applied Information Technology. 31st August 2019. Vol.97. No 16,-Рр.4239-4250. ISSN: 1992-8645 E-ISSN: 1817-3195
2019 ж. Zhumangaliyeva N.K., Korchenko A.A., Doszhanova A.A., Avkurova Zh. S. Analysis of intrusion detection systems // Хабаршы №3(103) 2019, Әл-Фараби атындағы Қазақ  ұлттық университеті
2019 ж.

Zhumangaliyeva N.K.,       Aliya Doszhanova,

Anna Korchenko,

Svetlana Kazmirchuk, Avkurova Zhadyra,

DauriyaZhaxygulova. Method  of  Linguistic variable standards formation for honeypot classification// News of  Nas RK. Series of geology and  technical  scienes ISSN  2518 -170X (online) ISSN 22224-5278 2020 /5

Жаңа ғылыми әзірлемелер:
Қосымша ақпарат: e-mail : zhadyra.avkurova.83@mail.ru
[/kk] [en]
Full name Avkurova Shadyra
Education:
2005 yy EKSU.S. Amanzholova S. Amanzholova (Ust-Kamenogorsk), specialty «Teacher of physics and Informatics»
2012 yy University of Kainar(Semey) and received a master’s degree in technical Sciences in the specialty «Information systems».
Work experience:
Academic:
Work in this organization
From 2015 tothepresent Karaganda Industrial University, senior lecturer of the Department «Technological machines and transport».
Listoftaught disciplines

Information and communication technologies

Computer graphics

Internet-technology

Employment Fulltime work
Previous jobs in educational organizations:none
2005-2006 y.y. Teacher of physics and computer science in high school, East Kazakhstan region, Tarbagatay district, Zhanatalap village
2006-2007 y.y. Teacher at the Kazakh State women’s Pedagogical Institute(Almaty)
2007-2015 y.y. Teacher at Shakarim state University Semey
Неакадемический: отсутствует
Повышение квалификации:
2014y. graduated from advanced training courses of teachers of Kazakhstan under the program of JSC «NCPC ORLEU» Almaty (certificate)
Аpril, 2017y «Teaching English to Speakers of other languages» Temirtau (certificate)
Membership in professional organizations: none
Publicationsandpresentations:
2015y. Авкурова Ж.С. Ақпараттық коммуникациялық технологиялардың білім беруде қолданылуы// Халықаралық ғылыми тәжірибелік онлайн конференция материалдары Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ. Астана, 2015
2016y. Авкурова Ж.С.,Тлеубаева А.Б. Ақпараттық –коммуникациялық технологияны қолдануда пән мұғалімдерін дайындау «Innovation management and technology in the era of globalization» // IIIзарубежной международной научно-практической конференции г.Шарджа (Арабских Эмиратах) 12-4 январь,2016г.
2019 y. Авкурова Ж.С.,ДжузбаеваБ.Г. “Күрделі жүйелерді модельдеу кезінде онтологияны қолдану”//Innovation Management and Tehnology in the Era of Globallzation: Materials of the VI International Scientific-Practical Conference January 9- 11, 2019 (Pattaya, Thailand) pp. 206-214.
2019 y. Nazym Zhumangaliyeva, Anna Korchenko,  Aliya Doszhanova, Aigul Shaikhanova, Shangytbayeva Gulmira, Avkurova Zhadyra// Detection environment formation method for anomaly detection systems.- Journal of Theoretical and Applied Information Technology. 31st August 2019. Vol.97. No 16,-Рр.4239-4250. ISSN: 1992-8645 E-ISSN: 1817-3195
2019 y. Zhumangaliyeva N.K., Korchenko A.A., Doszhanova A.A., Avkurova Zh. S. Analysis of intrusion detection systems // Хабаршы №3(103) 2019, Әл-Фараби атындағы Қазақ  ұлттық университеті
2019 y.

Zhumangaliyeva N.K.,       Aliya Doszhanova,

Anna Korchenko,

Svetlana Kazmirchuk, Avkurova Zhadyra,

DauriyaZhaxygulova. Method  of  Linguistic variable standards formation for honeypot classification// News of  Nas RK. Series of geology and  technical  scienes ISSN  2518 -170X (online) ISSN 22224-5278 2020 /5

New scientific development:
Additional information: e-mail : zhadyra.avkurova.83@mail.ru
[/en]