КУНАЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Білім:

2008-2012 жж. – Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті (Теміртау). Көлік бакалавры.

2012-2014 жж. – Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті (Теміртау). 6M072400-«Технологиялық машиналар және жабдықтар» мамандығы бойынша техника ғылымдарының магистрі.

2015-2018 жж. – Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, (Қарағанды). 6D071300 – «Көлік, көлік техникасы және технологиялары» мамандығы бойынша философия докторы (PhD).

Академиялық жұмыс тәжірибесі:

2014–2015 жж. Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті, “Электрондық микроскопия және нанотехнология” инженерлік бейіндегі зертхана инженері.

2018–2019 жж. Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті, PhD, “Технологиялық машиналар және көлік” кафедрасының оқытушысы.

2019-2020 жж. Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті, PhD, “Технологиялық машиналар және көлік” кафедрасының аға оқытушысы, қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы, “Энергетика, көлік және басқару жүйелері” факультеті деканының орынбасары

2020 – 2022 жж. Қарағанды индустриялық университеті, «Жасанды интеллект технологиялары» кафедрасының меңгерушісі

2022 ж. – қазіргі уақытта Қарағанды индустриялық университеті, Ғылым және инновациялар департаментінің аға ғылыми қызметкері, «Жасанды интеллект технологиялары» кафедрасының доценті, «Технологиялық машиналар және көлік» кафедрасының доценті

Жүргізетін пәндері

  • Компьютерлік графика және АЖЖ;
  • IT жобаларын басқару;
  • PLM жүйесі;
  • Өнеркәсіптегі компьютерлік технологиялар;
  • Ғылыми зерттеулердің әдіснамасы;
  • Интернет технологиялары және компьютерлік желілер.

Біліктілікті арттыру:

2015 ж. – Халықаралық ғылыми тағылымдама, Словакия техникалық университеті, Братислава (Словакия).

2019 ж. – Clarivate Analytics Resource семинары, Теміртау.

2019 ж. – “Инженерлік қызметте компасты практикалық қолдану” курстары, Мәскеу (РФ) (қашықтан)

2023 г. – Coursera, Initiating and Planning Projects

2023 г. – Coursera, Mastering bitumen for better roads and innovative applications

Марапаттар мен сыйлықтар:

2019 ж. – Ректор Б. А. Жаутиковтың PhD дәрежесін беруге байланысты алғыс хаты

2020 ж. – “БөбекЖалпыұлттық қозғалысының жетекшісі Е. Әбиевтің алғыс хаты

2021 ж. – ҚР Білім және ғылым министрі А. Қ. Аймағамбетовтың алғыс хаты

2023 ж. – Теміртау қаласының әкімі О. К. Таурбековтың алғыс хаты

Жарияланымдар мен презентациялар:

2015 ж. – Илькун В.И., Кунаев В.А. Феноменологические модели при изучении параметров механических передач в курсе “Детали машин” // Труды университета. – Караганда: КарГТУ. – 2015. – №4 (61), С. 27-31

2016 ж. – Кадыров А.С., Кунаев В.А. Перспективные методы повышения физико-механических характеристик доменного шлака для дорожного строительства // Труды университета. – Караганда: КарГТУ. – 2016. –  №4 (65), С. 54-59

2017 ж. – Кадыров А.С., Кунаев В.А., Георгиади И.В. Отходы черной металлургии и отработанные технические жидкости для получения материала дорожных оснований // Экология и промышленность России. – М.: ООО «Калвис». – 2017. – № 21(12). – С. 44-48.

2017 ж. – Кадыров А.С., Кунаев В.А., Ганюков А.А. Методика определения оптимальной продолжительности пропитки шлакового щебня водооталкивающим составом. Свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права №2203 от 29 сентября 2017 г.

2018 ж. – Kunaev V.A., Kadyrov A.S., Georgiadi I.V. Prospects for processing of ferrous metallurgical waste based on Arcelormittal Temirtau experience // Metallurgist. –  New-York: Springer US. – 2018. – № 62 (Issue 1-2). – P. 22-28.

2019 ж. – Kadyrov A.S., Kunaev V.A., Georgiadi I.V., Khaibullin R.R. Advanced Methods for Solving the Problems of Road Construction in Central Kazakhstan // Technical gazette. – Osijek: Sveuciliste Josipa Jurja Strossmayera u Osijeki. – 2019. – Vol. 26, № 4. – P. 1159-1163.

2023 ж. – Кунаев В.А., Тавшанов И.С., Тимухина Е.Н. Применение фрикционного сепаратора для повышения прочности и снижения водопоглощения дорожно-строительного шлакового щебня // Труды университета. – Караганда: КарТУ. – 2023. – № 2. – С. 271-277. URL: http://tu.kstu.kz/publication/publication/download/602.

2023 ж. – Кунаев В.А., Тавшанов И.С., Четын А. Анализ оборудования и технологий обогащения щебня из промышленных отходов для строительства объектов транспортной инфраструктуры // Труды университета. – Караганда: КарТУ. – 2023. – № 2. – С. 206-211. URL: http://tu.kstu.kz/publication/publication/download/528.

2023 ж. – Georgiadi I., Kadyrov A, Kunaev V. Development of the universal working equipment of the excavator for preparation of materials based on waste during the road building // Communications – Sci entific Letters of University of Zilina. – 2023. – 25(2). – P. B62-B76. https://doi.org/10.26552/com.C.2023.022. (Scopus, 38-й процентиль).

2023 ж. – Kunaev V., Bazarov B., Tavshanov I., Kadyrov A., Abdugaliyeva G., Kydyrbayeva S. Evaluation of the effect of enrichment of slag aggregate for pavement subbase by grains density on its physical and mechanical characteristics // Results in Engingeering. – 2023. – 18. – 101181. https://doi.org/10.1016/j.rineng.2023.101181. (Scopus, 74-й процентиль).

Жаңа ғылыми әзірлемелер:

2021 ж. – Кунаев В.А., Исабекова Г.Д. Определение требований к технологии, оборудованию и материалам для гидрофобизации шлакового щебня. Свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом №19032 от 28 июня 2021 г.

2023 ж. – Кунаев В.А. Патент на полезную модель № 8677 «Способ повышения физико-механических характеристик щебня из доменного шлака». Бюл. № 48. от 01.12.2023.

Қосымша ақпарат:

AP15473081 «Домна өндірісінің қалдықтары негізінде жол-құрылыс материалдарын өндірудің кешенді технологиясын әзірлеу» ЖРН гранттық қаржыландыру жобасының жетекшісі (2022-2024 жж.)

Орналасқан жері:

бас корпус 241 каб.

E-mail: v.kunaev@tttu.edu.kz