Кітапхананы пайдалану ережесі

 

1. Оқырман құқығы

Оқырман құқығы бар:

• ҒК ұсынатын кітапханалық-библиографиялық және ақпараттық қызметтердің негізгі түрлерін пайдалану;

• ҒК қорларының құрамы туралы толық ақпарат алу және ақпарат көздерін іздеу мен таңдауда консультациялық көмек алу;

• үйге немесе оқу залында пайдалану үшін құжаттарды уақытша пайдалануға алу;

• ҒК өткізетін іс-шараларға қатысу;

• ҒК әкімшілігіне түрлі сауалдар мен ұсыныстармен хабарласуға болады.

2. Оқырман міндеттері

Осы ҒК пайдалану ережелерін орындау:

• ҒК қорынан алынған құжаттарға ұқыпты қарау, оларды белгіленген мерзімде қайтару;

• құжаттарды алған кезде әрбір басылымды қарап шығу және қандай да бір ақаулар анықталған жағдайда ҒК қызметкеріне бұл туралы хабарлау; құжаттардың бүлінуі үшін олар соңғы пайдаланған оқырман жауапты болады;

• жыл сайын оқу жылының басында оның ішінде есепте тұрған барлық құжаттарды ұсынумен қайта тіркеуден өту міндетті; қайта тіркеуден өтпеген оқырмандарға қызмет көрсетілмейді;

• университеттен шыққан жағдайда, ҒК-ға оның барлық құжаттарын қайтару, оқырман картасын тапсыру және кету парағына қол қою;

• оқырманға кітапхана басылымдарын бүлдіруге болмайды (оларда белгілер жасау, астын сызу, парақтарды жұлып алу және т. б.) ;

• құжаттар жоғалған немесе бүлінген жағдайда оларды ҒК мазмұны мен бағасы бойынша тең деп таныған құжаттармен ауыстыру;

• жоғалған басылымның құнын оны тең бағамен ауыстыру мүмкін болмаған жағдайда өтеу;

• карточкаларды каталогтар мен картотекалардан алуға болмайды;

• ҒК мүлкіне ұқыпты қарау (компьютерлік техника, жиһаз және т. б.)

• ҒК-ға келген кезде тыныштық пен тәртіпті сақтау және басқа оқырмандармен және қызметкерлермен дұрыс қарым-қатынас жасау.

3. Оқырманға рұқсат етілмейді

• егер олар оқырман формулярына жазылмаса, ҒК үй-жайынан құжаттарды шығару;

• ҒК-да орнатылған ДК-де әртүрлі жұмыс түрлерін рұқсатсыз орындау;

• ҒК үй-жайларына сыртқы киімде кіру.

4. ҒК құқықтары мен міндеттері

ҒК өз қызметінде оқырмандардың құқықтарын іске асыруды қамтамасыз етеді. ҒК міндетті:

• университет профиліне сәйкес өз қорларын қалыптастыру;

• оқырмандарға ҒК-ның барлық қорларына қағаз, электрондық, аудио, бейне және басқа да тасымалдағыштарда қолжетімділікті қамтамасыз ету;

• каталогтар жүйесі және кітапханалық ақпараттандырудың басқа түрлері арқылы оқырмандарға кітапхана қорларының құрамы туралы толық ақпарат беру;

• ақпарат көздерін іздеу мен таңдауда оқырмандарға консультациялық көмек көрсету, олардың ақпараттық мәдениетін арттыру;

• ҒК қорларындағы құжаттарды есепке алуды, сақтауды және пайдалануды жүзеге асыру;

• өз қорларының сақталуына жауапты болу;

• оқырмандардың жоғары деңгейде рухани және адамгершілік, кең ғылыми ой-өрісін, шығармашылық ойлау қабілетін және одан әрі өз білімін жетілдіру қабілетін қалыптастыруға ықпал ететін гуманитарлық-ағартушылық жұмысты жүргізу;

• кітапханада оқырмандардың жұмыс істеуіне қолайлы жағдай жасау және қолдау көрсету.

5. Оқырманды жазу тәртібі

ҒК-ға жазу кезінде оқырман белгіленген тәртіппен осы Ережемен тікелей танысады:

• жыл сайын оқу жылының басында ҒК оқырмандарды қайта тіркеуді жүргізеді, жаңа оқырмандарға оқырман формуляры ашылады;

• оқырман формуляры тек қана оқырман фотосуретімен жарамды, көлемі 3х4;

• студенттер, магистранттар және аспиранттар ҒК-ға қабылдау туралы бұйрықтардың негізінде жазылады;

• оқытушылар, қызметкерлер ҒК-ға жазылу үшін университет кадрлар бөлімінен анықтама ұсынады;

• ҒК-да бөгде оқырмандарға қызмет көрсетілмейді;

6. Абонементті пайдалану ережелері

Басылым абонементінде үйге келесі мерзімге беріледі:

• оқу басылымдары – студенттерге, магистранттарға – оқу жоспарлары мен бағдарламаларына сәйкес семестрге немесе оқу жылына; оқытушыларға, аспиранттарға – оқу жылына (15 данадан артық емес).);

• оқу жылы аяқталғаннан кейін оқырмандар кітапханаға бар барлық әдебиеттерді тапсырады, оқытушылар жаз мезгілінде жұмыс істеу үшін оқу әдебиетін ала алады, бірақ 5 данадан артық емес;

• даналығы жеткіліксіз оқу басылымдары «қысқа мерзімді абонементке» беріледі (10-нан 30 күнге дейін);

• ғылыми басылымдар 20 күнге 5 данаға дейін беріледі.;

• көптомдық басылымдардан бір уақытта 2 томнан артық емес беріледі;

• ғылыми және көркем басылымдарды пайдалану мерзімі, егер оларға басқа оқырмандардың сұранысы болмаса ұзартылуы мүмкін (немесе басылым жоғары сұранысқа ие болса қысқартылған));

• басылымды алған кезде оқырман міндетті: кітап формулярында әр данаға күн қою және қол қою.;

• сырттай оқитын студенттер тек сессия уақытында абонементтегі басылымдармен қамтамасыз етіледі;

• университеттен кеткен кезде абонементте және оқу залында кету парағына қол қояды;

• университеттің оқытушылары мен қызметкерлері оқу жылының соңында, яғни 1 шілдеге дейін барлық кітапхана басылымдарын (бірақ 5 данадан көп емес) тапсыруға немесе пайдалану мерзімін ұзартуға, берешектің жоқтығы туралы бақылау парағын алуға және кезекті еңбек демалысына шыққанға дейін оны Бухгалтерия есеп айырысу бөліміне тапсыруға міндетті ;

• бақылау парағын тапсырғаннан кейін оқытушылар мен қызметкерлер жазғы демалыс кезінде қажетті әдебиеттерді ала алады.

7. Кітапхананың оқу залын пайдалану ережесі

• оқу залында бір мезгілде берілетін басылымдардың саны 7 данадан аспауы тиіс;

• оқу залынан үйге кітап берілмейді;

• СОӨЖ пайдалану үшін құжаттар оқу залынан оқытушының жауапкершілігімен бір күнге беріледі.

8. Мерзімді басылым залын пайдалану ережесі

• оқырманға бірінші рет келген кезде оқырман карточкасы ашылады;

• мерзімді басылымдар залында бір мезгілде берілетін басылымдардың саны 10 данадан аспауы тиіс;

• үйге мерзімді басылымдар (журналдар мен газеттер) берілмейді;

• ксерокөшірме жасау үшін құжаттар мерзімді басылымдар залынан оқырман жауапкершілігімен бір сағатқа беріледі.

9. ҒК пайдалану ережелерін бұзғаны үшін оқырмандардың жауапкершілігі

• осы Ережені жүйелі немесе өрескел бұзған оқырмандар 1 ай және одан да көп мерзімге ҒК пайдалану құқығынан айырылуы мүмкін;

• оқырмандардың осы ережені өрескел бұзғандығы туралы мәліметтер деканатқа қарау үшін беріледі.