Технологические машины и транспорт | Technological machines and equipment | Технологиялық машиналар және көлік

[ru]
  • Разработка теоретических основ ковки в специаль­ных инструментах, реализующих схему простого сдвига и позволяющие полу­чать поковки с высокими механическими и эксплуатационными свойствами.
  • Исследование надежности основного технологического оборудования прокатных цехов и разработка эффективных методов их повышения.
[/ru] [en]

development of theoretical bases of forging in the special tools realizing the scheme of simple shift and allowing to receive forgings with high mechanical and operational properties.

– research of reliability of the capital processing equipment of rolling shops and development of effective methods of their increase.

[/en] [kk]

– механикалық және пайдалану қасиеті жоғары шыңдалғыны алуға мүмкіндік беретін және қарапайым ығысу сұлбасын жүзеге асыратын арнайы инструменттерде соғудың теориялық негізін жасау;

– таптау цехтарының негізгі технологиялық жабдықтарының сенімділігін зерттеу және оларды жоғарлатуға арналған тиімді әдістерді жетілдіру.

[/kk]