Валиуллин Дамир Шамильевич | Valiullin Damir | Валиуллин Дамир Шамильевич

[ru]

Образование:

1984 г. – закончил завод-ВТУЗ при КМК;

2009 г. – закончил КарГУ им. Е.А. Букетова по специальности «Физическая культура и спорт», квалификация «Бакалавр физической культуры и спорта».

Академический опыт:       

1987-1992 гг. – «Клуб Юных моряков», преподаватель физической культуры;

1995-1998 гг. – ТОО « Феникс профи», инструктор по спорту;

2012 г. – ГТК, преподаватель физического воспитания;

2013-2015 гг. – ТПТК, преподаватель физического воспитания.

С 2015 года – преподаватель физического воспитания КГИУ;

Преподаваемые дисциплины:

Физическая культура.

Свидетельства или профессиональная регистрация:

2015 г. – удостоверение слушателя повышения квалификации по специальности 53.01.08. «Физическая культура и спорт» Национального научно-практического центра физической культуры.

Награды, премии:

1979 г. – призер чемпионата Казахстана по вольной борьбе

[/ru]

[en]

Education:

1984 y. – graduated the plant-HTEI with KMC;

2009 y. – graduated from the KarSU. named after A. Buketov, specializing in «Physical training and Sport», qualification «Bachelor of Physical training and Sports».

Academic experience:

1987-1992 years. – «Club of Young Seamen», teacher of physical training;

1995-1998 years. – LLP «Phoenix pro», instructor of sports;

2012 y. – STC, teacher of physical education;

2013-2015 years. – TPTC, teacher of physical education;

From 2015 y. – teacher of physical education, KSIU;

Disciplines taught:

Physical training.

Certificates or professional registration:

2015 y. – the certificate of the listener of increase qualificaton on a specialty 53.01.08. «Physical Training and Sports» of the National Scientific and Practical Center for Physical Training.

Rewards and premiums:

1979 y. – Prizewinner of the championship of Kazakhstan in freestyle wrestling

[/en] [kk]

Білімі:

1984 ж. КМК завод-ВТУЗда оқуын аяқтаған;

2009 ж. Е.А.Букетов атындағы ҚарМУ «Дене тәрбиесі және спорт» мамандығы бойынша оқып, «Дене тәрбиесі және спорт бакалавры» біліктілігі берілген;

Академиялық тәжрибесі:

1987-1992 ж. – «Жас теңізшілер» клубында дене тәрбиесі оқытушысы;

1995-1998 жж. ЖШС «Феникс профи» спорт бойынша нұсқаушы,

2012 ж. ГТК денетәрбиесі оқытушысы;

2013-2015 жж. ТПТК дене тәрбиесі оқытушысы;

2015 ж. ҚМИУ дене тәрбиесі оқытушысы.

Оқытатын пәндері: Дене тәрбиесі

Куәліктері мен кәсіби тіркеулері:

2015 ж – Ұлттық ғылыми – практикалық дене тәрбиесі орталығының «Дене тәрбиесі және спорт» 53.01.08 мамандығы бойынша біліктілікті көтеру тыңдаушының куәлігі.

Марапаттары мен сыйақылары:

1979 ж. – Қазақстан чемпионатының еркін күрестен жүлдегері.

[/kk]